پروانه بهره برداری چاه آب

پروانه بهره برداری مجوزی است که کلیه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم، شامل تامین زمین وتاسیسات و احداث ساختمان ، را برای نصب ماشین آلات خط تولید تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده اند اعم از اینکه دارای جواز تاسیس بوده یا نبوده ، داده می شود.

پرسشنامه پروانه بهره برداري توسط متقاضي تكميل و پس از ارائه به سازمان صنايع و معادن استان ذيربط،مورد بررسي و ازنظرتكميل بودن اطلاعات مورد تائيد قرار مي گيرد.

رونوشت هاي آن به همراه تصوير پروانه بهره برداري به واحدهاي زير ارسال ميشود :

1دفتر آمار و اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن

2دفاتر صنايع تخصصي مربوطه

3اداره كل حفاظت محيط زيست استان – اداره كل كار و امور اجتماعي استان

مراحل مورد نیاز جهت صدور پروانه بهره برداری از منابع زیرزمینی :

1- ارائه درخواست و تشکیل پرونده:

اخذ درخواست کتبی از متقاضی و بررسی مقدماتی امکان تأمین آب(ارائه معرفی نامه از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان) ، ارائه مدارک مالکیت اراضی و تصاویر مدارک شناسایی برابراصل شده ،تکمیل فرم درخواست شماره 1 و تعهدنامه ها ،ارائه شراکتنامه و وکالتنامه ثبتی(درصورت داشتن شریک)

-2انجام استعلامات توسط امور آب منطقه:

استعلام از ادارات و سازمان های ذیربط توسط شرکت و پیگیری برای پاسخ توسط متقاضی

-3طرح پرونده در کمیته های مدیریت منابع آب:

ابلاغ مصوبه کمیته مدیریت منابع آب به متقاضی

-4کارشناسایی و بازدید میدانی از اراضی متقاضی:

اخذ هزینه کارشناسی ، تعیین تاریخ بازدید صحرایی با هماهنگی متقاضی ، انجام کارشناسی و تعیین محل چاه و تهیه گزارش و کروکی محل حفرچاه

-5طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها (حفر) وصدورموافقت نامه انعقاد قراردادحفاری:

بررسی پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر و ابلاغ نتیجه به متقاضی ، صدور موافقت نامه انعقاد قرارداد حفاری با شرکتهای حفاری مجاز ، ارائه قرارداد حفاری و صدور پروانه حفر

-6صدور پروانه حفر

صدور پروانه حفر و ارجاع پرونده به منطقه جهت تحویل پروانه حفر به متقاضی

-7نظارت بر عملیلت حفاری و پمپاژ

نظارت و انجام آزمایش پمپاژ ، تهیه شناسنامه چاه ، تعیین قدرت موتور پمپ با انجام محاسبات لازم

-8طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها (بهره برداری(

بررسی پرونده در ستاد و طرح کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها (بهره برداری(

-9صدور گواهی نصب منصوبات چاه و صدور پروانه بهره برداری

صدرو مجوز نصب منصوبات و کنترل و تائید منصوبات نصب شده روی چاه

Well exploitation license

Exploitation license is a license that all industrial units to take the necessary measures, including the provision of land and building facilityHuman resources required for the installation of machinery and production lines are testedWhether or not it beneath a given establishment license.

A questionnaire completed by the applicant exploitation permit and upon presentation of the relevant province Industries and Mines Organization, studied and Aznzrtkmyl of the information is confirmed.

A copy of the image with its operation license will be sent to the following units:
1. Office of Statistics and Information, Ministry of Industries and Mines
2. Offices industry relevant expertise
3. Department of Environmental Protection - Department of Labor and social affairs

The steps needed to permit the exploitation of natural resources:
1. submit an application and filing:
A preliminary study on the possibility of obtaining the written request of the applicant and water supply (provider referral of Agriculture of the city management), land ownership documents and images Brabrasl identification documents, completion of application forms and contracts (1), providing Shraktnamh and power of attorney registration (if you have partner)

.2Inquiries conducted by the regional water:
Inquiries from concerned departments and agencies and follow-up by the company to respond by the applicant.

.3Committee for Water Resources Management Project file:
Committee for Water Resources Management Act communicated to the applicant

.4Experts and field visits of applicant territory:
Bachelor's charge, a date field inspection in coordination with the applicant, doing undergraduate and location and sketch the digging of wells and reporting

5. The Commission plans to issue the license file (digging) Vsdvrmvafqt a conclusion Qrardadhfary:
The case in the Commission dug licensing and notification of the result to the applicant, approval drilling contract with the authorized drilling companies, providing contract drilling and drilling permits

6. Licensing digging
Licensing digging and digging referring to the region to deliver the license to the applicant

.7Monitoring of drilling and pumping operations
Monitoring and testing of pumps, wells supplying information to determine the pump motor power necessary calculations

8. The Commission plans to issue the license file (operation)
Staff case and plan to issue licenses Commission (operation)

.9Installation and Licensing Certification stains on the well operation
Authorizing Worker installing appointed and verification stains installed on wells

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.