شرایط لازم :

1.زمین : زمین محلی است برای احداث واحد تولید قارچ دکمه ای و حداقل مساحت مورد نیاز با ابعاد مناسب ، به منظور تولید 200 تن درسال، 6000 متر مربع، با رعایت شمال جغرافیایی می­باشد. و برای تولید با تناژ بیشتر عرصه می­بایستی چهار برابر بناهای مورد نیاز باشد.

2.آب: آب از عوامل مورد نیاز برای تولید قارچ است که حداقل کمیت آن برای یک واحد 200 تنی، بدون تولید کمپوست 25 مترمکعب در شبانه روز ( 3/0 لیتر بر ثانیه) می­باشد.

3.انرژی: انرژی (برق، گاز، نفت­گاز) از منابع ضروری برای تولید قارچ دکمه ای است، که میزان آن حسب نوع طراحی مهندس مشاور در طرح توجیه فنی و اقتصادی مشخص میگردد.

4.اصول و ضوابط فنی :

معیارهای فنی در طراحی، ساخت، اجرا و بهره برداری از جمله ضوابط پیش بینی شده در نظام گلخانه است که اطمینان از اجرای آنها با انتخاب مهندسین مشاور، ناظر، پیمانکار و مسئول فنی واجد شرایط تضمین میگردد.

روند صدور پروانه های گلخانه و قارچ

1.اخذ مدارک ، بررسی وتکمیل پرونده متقاضی حسب ضوابط نظام گلخانه ای توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی حداکثر طی دو ماه.

2.اتخاذ تصمیم در کمیته فنی صدور پروانه های استان.

3.پرداخت هزینه های بررسی وصدور پروانه ها به سازمان نظام مهندسی استان.

تبصره: موافقت اولیه راساً برای آن دسته از متقاضیانی که فاقد اسناد مثبته می باشند توسط نظام مهندسی صادر شده و فاقد هرگونه تعهد برای سازمان وجهاد کشاورزی میباشد.

تبصره: براساس قوانین مربوطه هزینه های یاد شده دراین بند توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی کشور تعیین وپس از تایید وزارت جهادکشاورزی ( معاونت تولیدات گیاهی ) ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

4.صدور انواع پروانه:

تذکر1 : رعایت قوانین ومقررات مربوطه جاری کشور برای صدور پروانه ها ومجوزها توسط سازمان نظام مهندسی الزامی می باشد.

تذکر2 : حداکثر فرصت لازم برای صدور پروانه یک ماه از زمان نایید کمیته فنی می باشد.

مراحل صدور پروانه تاسیس:

ارائه درخواست کتبی متقاضی به همراه کلیه مدارک لازم به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان.

ارجاع متقاضی به اشخاص حقیقی وحقوقی دارای رتبه مرتبط سازمان نظام مهندسی برای امور کارشناسی وتایید طرح توجیهی متقاضی درمدت زمان دوماه.

اخذ مدارک، بررسی وتکمیل پرونده متقاضی برای صدور پروانه تاسیس توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان.

بررسی واعلام نظر درکمیته فنی صدور پروانه استان ( مستقر درسازمان نظام مهندسی)

معرفی مهندس سازه، مشاور، پیمانکار وناظر واجد صلاحیت مندرج در بندهاي 1-1-23 تا 1-1-25 و تبصره هاي مرتبط فصلنامه به متقاضي جهت عقد قرارداد با ايشان برای شروع عملیات ساخت گلخانه یا واحد پرورش قارچ خوراکی.

صدور پروانه تاسیس.

تبصره: شروع عملیات احداث گلخانه یا واحد پرورش قارچ توسط مهندس ناظر پس از درخواست متقاضی وبازدید مهندس مربوطه از سایت محل احداث طی نامه ای به سازمان نظام مهندسی اعلام می گردد.

مراحل صدور پروانه بهره برداری:

مراحل صدور پروانه بهره برداری به شرح ذیل است:

1.ارائه درخواست کتبی متقاضی مبنی بر صدور پروانه بهره برداری به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان.

2.تکمیل فرم گواهی پایان کار توسط مهندس ناظر پروژه وارائه آن به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان.

3. اخذ مدارک، بررسی وتکمیل پرونده متقاضی برای صدور پروانه بهره برداری وتطبیق با طرح اولیه طبق فرم گواهی پایان کار احداث گلخانه توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی استان.

4.بررسی واعلام نظر درکمیته فنی صدور پروانه های استان.

5. عقد قرارداد مطابق تبصره 2 و 3 بند 2-1-5- نظام گلخانه ای با مسول فنی واجد الشرایط مندرج دربند   1-1-22 نظامنامه.

6.صدور پروانه بهره برداری.

تذکر: حداکثر فرصت لازم برای صدور پروانه یک ماه از زمان تایید کمیته فنی می باشد.

تبصره 1 : مدت اعتبار پروانه بهره برداری 2 سال است که پس از انعقاد فاقد اعتبار بوده وضروری است نسبت به تمدید آن اقدام شود.

تبصره 2 : واحدهای دارای پروانه منقضی شده از مزایای قانونی برخوردار نیستند.

تبصره 3 : تصمیم گیری درخصوص تمدید پروانه بهره برداری به عهده کمیته فنی صدور پروانه استان بوده وارائه گزارش مسول فنی دراین خصوص نافذ است.

http://www.agri-dehaghan.ir/Default.aspx?tabid=3612

 

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.