متقاضيان صدور پروانه بهره برداري ابتدا مي بايست پروانه تاكسيراني خود را دريافت نموده سپس اقدام به خريد يكدستگاه تاكسي نمايندو پس از آن يك برگ از كپي سند به نام شده را به همراه اصل پروانه تاكسيراني جهت انعقاد قرارداد حقوقي في مابين وي و سازمان به امور اجرايي مراجعه و پس از انعقاد قرارداد و بازديد كارشناس سازمان از خودروي وي اقدام به صدور پروانه بهره برداري مي نمايند.

مراحل روش ارائه خدمت:

درخواست متقاضی به واحد اجرایی

اقدام به خرید خودرو در صورت نداشتن وسیله نقلیه

انعقاد قرارداد در واحد اجرایی

تایید کارشناس از خودرو در صورت بازدید از خودرو متقاضی

بررسی مدارک و صدور پروانه توسط واحد اجرایی و ارجاع به مدیر عامل جهت امضاء

صدور کارت نهایی پروانه بهره برداری و تحویل به متقاضی توسط واحد اجرایی

ماده 9 ـ ارائه انواع سرویسهای تاکسی شهری در هر شهر با مدیریت شهرداری صورت‌ می‌گیرد و ارائه هر یک از انواع سرویسهای مذکور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط‌ ، مستلزم اخذ موافقتنامه اصولی و ارائه پروانه سرویس تاکسی شهری برای هر تاکسی از شهرداری است‌. پروانه مذکور در این آیین ‌نامه به اختصار ( پروانه بهره‌ برداری‌ ) نامیده می‌شود.

تبصره 1 ـ شماره پروانه بهره ‌برداری عنوان کد شناسایی وسیله نقلیه (تاکسی‌) را نیز خواهدداشت‌.

تبصره 2 ـ اعتبار پروانه بهره ‌برداری (2) سال است و در صورت عدم تغییر شرایط مندرج‌ در قرارداد ، هر بار برای مدت (2) سال دیگر قابل تمدید است‌.

ماده 10 ـ شماره ‌گذاری وسایط نقلیه به عنوان تاکسی توسط مرجع شماره‌گذاری با ارائه ‌پروانه بهره ‌برداری معتبر امکان‌ پذیر است‌.

تبصره ـ فرم‌ ، رنگ‌ ، تعداد ارقام و حروف قابل درج در شماره تاکسی توسط شهرداری با هماهنگی سازمان شهرداری های کشور و نیروی انتظامی تعیین خواهد شد.

ماده 11 ـ پروانه بهره ‌برداری که به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط قابل واگذاری است‌.

تبصره ـ برای شخص حقیقی واجد شرایط فقط یک پروانه بهره ‌برداری صادر می‌شود.

ماده 12 ـ شرایط اشخاص حقیقی برای دریافت پروانه بهره ‌برداری به شرح زیر می‌باشد:

1ـ داشتن پروانه تاکسیرانی معتبر.

2 ـ معرفی یک دستگاه وسیله نقلیه مناسب مطابق با ضوابط این آیین ‌نامه به عنوان تاکسی‌.

3 ـ انعقاد قرارداد در قالب مفاد ماده (10) قانون مدنی به منظور قبول تعهدات و شرایط زیر ، همچنین

تصمیمهای هیات انضباطی موضوع ماده (15) این آیین ‌نامه‌:

الف ـ تعهد ارائه فقط یکی از سرویسهای تاکسی برابر مفاد قرارداد و روزانه حداقل یک ‌نوبت کاری (8) ساعته‌. حداکثر اضافه کار یک فرد که ارائه سرویس را در یک نوبت کاری (8) ساعته قبول می‌کند ، (4) ساعت است که میزان آن توسط شهرداری در پروانه تاکسیرانی قیدمی‌شود.

دارنده پروانه بهره ‌برداری با موافقت شهرداری‌ ، اختیار ارائه همان سرویس در نوبت‌ کاری دیگر را منوط به قید موضوع در قرارداد و معرفی فرد دارای پروانه تاکسیرانی دیگر دارد. دراین صورت مسئولیتهای ارائه سرویس در نوبت کاری دیگر نیز کماکان به عهده دارنده پروانه ‌بهره‌ برداری است‌.

ب ـ اعلام زمان استفاده از مرخصی سالیانه به مدت یک ماه که ضمن آن ممکن است حداقل ‌یک نوبت کاری ارائه سرویس تعطیل شود. دارنده پروانه بهره‌ برداری فقط در مدت مرخصی ‌سالیانه می‌تواند به جای خود فرد دارای پروانه تاکسیرانی دیگری را برای ارائه سرویس در نوبت ‌کاری مورد تعهد معرفی نماید.

پ ـ تعهد به انجام نوع سرویس و مسیر و زمانهای شروع و خاتمه هر نوبت کاری سرویس ‌درج شده در پروانه تاکسیرانی‌.

ت ـ تقبل انجام برنامه‌های مربوط به کشیک‌.

ث ـ تعهد به انجام مرتب نظافت بیرون و داخل تاکسی و رعایت شئون اسلامی و اجتماعی‌ و عدم نصب لوازم و اشیای غیرمجاز در تاکسی برابر دستورالعمل های ارائه شده‌.

ج ـ تعهد به تهیه و استفاده از لباس فرم نظیف توسط راننده هنگام ارائه سرویس و نصب ‌پلاک کد شناسایی راننده بر روی شیشه عقب خودرو برای رویت از خارج‌ ، همچنین نصب کدشناسایی راننده و وسیله نقلیه (تاکسی‌) در داخل اتومبیل در محل قابت رؤیت مسافر برابر دستورالعملهای شهرداری‌.

چ ـ تعهد به عدم سپردن تاکسی برای ارائه سرویس به افراد فاقد پروانه تاکسیرانی معتبر و نیز بهره‌ برداری از تاکسی در زمانی که پروانه بهره‌ برداری توسط مراجع ذی ‌ربط طبق مقررات اخذ یا به طور موقت تا صدور پروانه بهره‌ برداری جدید باطل شده است‌.

ح ـ تعهد به اعلام علت عدم ارائه سرویس ظرف (48) ساعت از تاریخ توقف تاکسی به‌ شهرداری‌.

خ ـ تعهد به رعایت نرخهای مصوب و نیز نصب و استفاده از تاکسی متر طبق‌ دستورالعملهای صادر شده‌.

د ـ تعهد به عدم امتناع از حمل مسافر ، همچنین عدم اقدام به حمل مسافر با اعمال شرایط‌ شخصی و خارج از مقررات‌.

ذ ـ تعهد به استفاده از تابلو ( خارج از سرویس‌ ) در مواردی که بنا به دلایل نقص فنی اتومبیل ‌یا پایان نوبت کاری یا بنا به اضطرار قابل توجیه‌ ، پذیرش مسافر ممکن نباشد.

ر ـ تعهد به توجه کامل به اخطارها و تذکرهای بازرسان شهرداری در امور تاکسیرانی‌.

ماده 13 ـ اشخاص حقوقی با احراز شرایط زیر و دریافت پروانه بهره‌ برداری می‌توانند به نمایندگی از شهرداری اقدام به حمل‌ و نقل عمومی مسافر در شهر بنمایند:

1 ـ تاسیس شرکت با موضوع حمل‌ و نقل عمومی مسافر درون شهری توسط انواع ‌اتومبیلهای سواری‌ ، استیشن یا خودرو مناسب مدل بالا ـ که حداکثر (5) مدل پایین ‌تر از مدل‌ همان سال باشد ـ برای انجام سرویس هایی که در موافقت ‌نامه اصولی به اطلاع متقاضی می‌رسد.

تبصره 1 ـ شرکتهای تعاونی ایجاد شده توسط اشخاص حقیقی که تا تاریخ تصویب این ‌آیین ‌نامه دارای تاکسی بوده و در اجرای این آیین ‌نامه پروانه بهره‌ برداری دریافت کرده باشند ، مشروط به استفاده از پروانه بهره‌ برداری تاکسی خود در شرکت‌ ، در اولویت هستند.

تبصره 2 ـ شرکتهای تعاونی تاکسیرانی در امور غیر حمل‌ و نقل اعم از خدمات رفاهی و پشتیبانی اعضا تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

2 ـ حداقل و حداکثر تعداد وسیله نقلیه با توجه به نوع وسیله نقلیه اعم از ملکی یا قراردادی‌ که شرکت می‌تواند به کارگیرد ، برابر ضوابطی است که از طرف شهرداری با هماهنگی شورای‌ عالی ترافیک تعیین می‌شود.

تبصره 1 ـ چنانچه خودروی مناسب دیگری معرفی شود ، حداقل تعداد توسط شهرداری اعلام خواهد شد. حداکثر تعداد آن اتومبیلهای ملکی و قراردادی هر شرکت نباید از هفت برابر تعداد اتومبیلهای شرکتی که کمترین تعداد وسیله نقلیه را دارد بیشتر باشد.

تبصره 2 ـ شرکتهایی که با توجه به شرایط موضوع این ماده تاسیس و مشغول به کار می‌شوند ، می‌توانند در حدود معین شده در بند (2) این ماده از اتومبیلهای واجد شرایط اشخاص ‌حقیقی و حقوقی با تنظیم قرارداد در جهت ارائه سرویس هایی که در قرارداد مشخص می‌شود استفاده نمایند. در این صورت شرکت نسخه دوم قرارداد را به شهرداری ارائه و پس از اخذ پروانه ‌بهره‌ برداری به نام شرکت‌ ، اتومبیل را تحت نظارت خود مورد استفاده قرار می‌دهد. چنانچه هرشخص حقیقی دارای پروانه بهره‌ برداری معتبر ، مایل باشد تاکسی متعلق به وی توسط یکی از این شرکتها مورد استفاده قرار گیرد ، باید ضمن انعقاد قرارداد با شرکت موردنظر ، پروانه‌ بهره‌ برداری خود را به شرکت تسلیم کند. شرکت‌ ، پروانه بهره‌ برداری وسیله نقلیه مذکور را به‌همراه نسخه دوم قرارداد به شهرداری ارائه و پروانه بهره‌ برداری بنام شرکت دریافت می‌کند. پروانه بهره‌ برداری شخصی که به این ترتیب در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد ، پس از خاتمه‌ قرارداد و در صورتی که مالک اتومبیل همچنان واجد شرایط باشد ، از طرف شهرداری به وی اعاده خواهد شد.

حداقل زمان قراردادها طبق ضوابطی خواهد بود که توسط شهرداری هر شهر تعیین می‌شود.

3 ـ معرفی دفتر و توقفگاه مناسب با حداقل یک شماره تلفن‌.

4 ـ انعقاد قرارداد در قالب مفاد ماده (10) قانون مدنی برای ارائه سرویسهای محوله به‌ نمایندگی از

طرف شهرداری با قبول کلیه تعهدات و شرایط ذیل و تصمیمهای هیاتهای انضباطی‌:

الف ـ تعهد به ارائه سرویس تاکسی برابر مشخصات قرارداد حداقل یک نوبت کاری (8)ساعته برای هر اتومبیل شرکت‌ ، توسط افراد دارای پروانه تاکسیرانی‌.

ب ـ تعهد به اینکه در هیچ زمان سرویس ارائه شده توسط اتومبیلهای شرکت کمتر ازچهار پنجم تعداد اتومبیلهای معرفی شده نباشد. در غیر این صورت باید ظرف حداکثر (24) ساعت شهرداری را مطلع کند.

پ ـ تعهد به تقبل انجام برنامه‌های کشیک و مقررات مربوط‌.

ت ـ تعهد به انجام نظافت درون و بیرون تاکسی و رعایت شئون اسلامی و اجتماعی برابر دستورالعملهای صادره شده‌.

ث ـ تعهد به تهیه و استفاده از لباس هم شکل توسط رانندگان شرکت هنگام ارائه سرویس‌ ،همچنین نصب کد شناسایی راننده و وسیله نقلیه (تاکسی‌) در داخل اتومبیل در محل قابل رویت ‌مسافر و شیشه عقب اتومبیل به نحوی که از بیرون قابل رویت باشد.

ج ـ تعهد به تجهیز شرکت به سیستم ارتباطی با ارائه اشتراک در سیستم ارتباطی شرکتهای ‌مشابه در صورت اعلام شهرداری مبنی بر استفاده از سیستم ارتباطی‌ ، با رعایت قوانین و مقررات‌ مربوط‌.

چ ـ تعهد مبنی بر عدم واگذاری سهام شرکت تحت هر عنوان به اشخاص دیگر ، مگر با اطلاع‌ شهرداری‌.

ح ـ تعهد به استفاده از تابلو ( خارج از سرویس‌ ) در تاکسیهای شرکت در مواردی که بنا به‌ دلایل فنی یا اضطراری قابل توجیه یا اتمام نوبت کاری پذیرش مسافر ممکن نباشد.

خ ـ تعهد به رعایت نرخهای مصوب و نصب و استفاده از تاکسی متر برابر دستورالعملهای‌ صادر شده‌

د ـ تعهد به عدم امتناع از حمل مسافر ، همچنین عدم اقدام به حمل مسافر با شرایط شخصی‌ و خارج از مقررات‌.

ذ ـ تعهد به توجه کامل به اخطارها و تذکرهای بازرسین شهرداری‌.

ر ـ تعهد به عدم استفاده از وسایط نقلیه ‌ای که پروانه بهره‌ برداری آن به نام شرکت نیست‌.

http://www.samalaw.com/rahnamaii-va-ranandegi/taxirani/1691

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.