مراحل اخذ پروانه اکتشاف

 1. ارائه درخواست کتبی اخذ پروانه اکتشاف توسط متقاضي
 2. ارائه مدارك مورد نيازجهت اخذ پروانه اکتشاف و ثبت آن در دبيرخانه
 3. ارجاع درخواست توسط رئيس اداره به كارشناس ذيربط و بررسي توسط كارشناس مربوطه
 4. درصورتی که محدوده متناسب با نوع ماده معدني و قوانين مربوطه باشد و محدوده بلامعرض باشد.
 5. نامه بلامعارض تهیه شده و به متقاضی تحویل داده می شود .
 6. ارائه تعهدنامه و معرفي مسئول فني
 7. بازديد و ميله گذاري (آيا ماده معرفي شده در محدوده واقع شده است)توسط كارشناس و معرفي محدوده بلامعارض به متقاضي
 8. استعلام از دستگاه هاي ذيربط محدوده اي بلامعارض را براي صدور پروانه اكتشاف
 9. ارائه طرح اكتشاف تدوين شده توسط مسئول فني پس از انجام ميله گذاري
 10. بررسي طرح توسط كارشناس و تدوين گزارش بررسي طرح و انجام بازديد
 11. تأييد طرح اكتشاف توسط رئيس اداره و معادن امور معادن
 12. صدور پروانه اكتشاف در صورت كامل بودن مدارك و شرايط لازم
 13. ثبت پروانه اکتشاف در دبيرخانه و ارسال رونوشت آن به مبادي ذيربط و
 14. ارائه اصل پروانه اکتشاف به متقاضي


مدارك مورد نیاز جهت اخذ پروانه اکتشاف  :

 • كپی شناسنامه برای افراد حقیقی
 • سه برگ نقشه توپوگرافی كه محدوده مورد نظر بر روی آنها ترسیم شده
 • تكمیل فرم درخواست صدور پروانه كشف
 • كپی اساسنامه و آگهی روزنامه مربوط به تاسیس شركت برای اشخاص حقیقی
 • تهیه و ارائه طرح اكتشاف توسط متقاضی
 • بررسی طرح اكتشاف توسط كارشناس اكتشاف سازمان
 • در صورت تائید صدور پروانه اكتشاف
 • در صورت عدم تائید و نقص طرح ارجاع به متقاضی جهت اصلاح
 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.