مراحل صدور پروانه بهره برداری کشاورزی

پروانه بهره برداری مجوزی است که همه واحدهای صنعتی اقدامات لازم شامل تامین زمین تاسیسات و احداث ساختمان را جهت نصب ماشین الات و تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید بصورت ازمایش را انجام داده اند و چه دارای جواز تاسیس بوده یا نبوده باشند اخذ می کنند.

مراحل صدور پروانه بهره برداری

 1. دارا بودن جواز تاسیس دارای اعتبار
 2. اتمام ساختمان ،تاسیسات و محوطه سازی
 3. نصب ماشین الات و راه اندازی آزمایشی
 4. تامین نیروی انسانی
 5. تولید آزمایشی
 6. تکمیل کردن فرم و ارائه آن به مدیریت صنایع کشاورزی استان
 7. ارائه تصویر مدارک مربوط به انشعاب برق و آب و پایان کار ساختمانی از مراجع زیربط و مدارک لازم دیگر در صورت نیاز
 8. پس از بررسی کردن این موارد کارشناس برای استعلام از ادارات کل محیط زیست،سازمان کار و امور اجتماعی،نظارت بر مواد غذایی یا دامپزشکی،مدیریت کشاورزی شهرستان مربوطه و سایر موارد اقدام مینماید و متقاضی موظف به پیگیری و ارائه جواب استعلامها میباشد.
 9. بازدید کارشناس استان و تکمیل فرم گزارش فنی بازدید و ظرفیت سنجی براساس 280 روز کاری و تعداد نوبت کاری فعال و راندمان 80%
 10. تهیه پیش نویس پروانه توسط کارشناس و تایپ
 11. تایید پروانه به ترتیب توسط کارشناس،رئیس اداره صنایع تبدیلی،معاون صنایع و توسعه روستایی و امضای ریاست محترم سازمان.
 12. واریز حق التمبر توسط متقاضی
 13. درج شماره و تاریخ و ارائه پروانه همراه با مشخصات پروانه به متقاضی
 14. ارسال رونوشت پروانه سازمان کار و امور احتمالی،محیط زیست،نظارت بر مواد غذایی یا دامپزشکی،استاندارد و تحقیقات صنعتی،معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه.

 

 

Sign up butterfly farmers

Exploitation license is a license that all necessary measures, including the provision of land plants and the construction of industrial units to install the machines And supply the required manpower and production trial was carried out and whether or not they have taken their establishment license.

Licensing process operation

Having a valid establishment license

2. Check the buildings, installations and landscaping

3. installing machines and experimental setup

4. manpower

5. trial production

6. Complete the form and submit it to the management of the province's agricultural industry

7. Provide evidence of a split picture electricity and water and the construction of relevant references and other required documents if necessary

8. After checking out these expert to inquiries from DoE, the organization of labor and social affairs, monitoring of food products or veterinary, agricultural management and other relevant city is action and the applicant is obliged to follow-up answer inquiries.

9. Visit the province and form expert technical report on the visit and capacity of 280 working days and the number of active working time and efficiency 80%

10. license by the expert drafting and typing

11. The license approved by the expert, the head of the processing industry, Industry and Rural Development and Deputy Head of the signature.

12. deposited by the applicant's right Altmbr

13. Insert and provide the license number and date along with the license to the applicant

14. Send a copy of the license and the possible organization of labor, the environment, food or veterinary monitoring, Standards and Industrial Research, Department of Health and of Agriculture University of Medical Sciences respective city.

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.