مراحل صدور پروانه بهره برداری از منابع زیرزمینی :

1-  ارائه درخواست و تشکیل پرونده

اخذ درخواست کتبی از متقاضی و بررسی مقدماتی امکان تأمین آب(ارائه معرفی نامه از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان) ، ارائه مدارک مالکیت اراضی و تصاویر مدارک شناسایی برابراصل شده ،تکمیل فرم درخواست شماره 1 و تعهدنامه ها ،ارائه شراکتنامه و وکالتنامه ثبتی(درصورت داشتن شریک)

2-  انجام استعلامات توسط امور آب منطقه

استعلام از ادارات و سازمان های ذیربط توسط شرکت و پیگیری برای پاسخ توسط متقاضی

3-  طرح پرونده در کمیته های مدیریت منابع آب

ابلاغ مصوبه کمیته مدیریت منابع آب به متقاضی

4-  کارشناسایی و بازدید میدانی از اراضی متقاضی

اخذ هزینه کارشناسی ، تعیین تاریخ بازدید صحرایی با هماهنگی متقاضی ، انجام کارشناسی و تعیین محل چاه و تهیه گزارش و کروکی محل حفرچاه

5-  طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها (حفر) و صدور موافقت نامه انعقاد قراردادحفاری:

بررسی پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر و ابلاغ نتیجه به متقاضی ، صدور موافقت نامه انعقاد قرارداد حفاری با شرکتهای حفاری مجاز ، ارائه قرارداد حفاری و صدور پروانه حفر

6-  صدور پروانه حفر

صدور پروانه حفر و ارجاع پرونده به منطقه جهت تحویل پروانه حفر به متقاضی

7-  نظارت بر عملیلت حفاری و پمپاژ

نظارت و انجام آزمایش پمپاژ ، تهیه شناسنامه چاه ، تعیین قدرت موتور پمپ با انجام محاسبات لازم

8-  طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه های بهره برداری )

بررسی پرونده در ستاد و طرح کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه بهره برداری )

9-  صدور گواهی نصب منصوبات چاه و صدور پروانه بهره برداری

صدرو مجوز نصب منصوبات و کنترل و تائید منصوبات نصب شده روی چاه

 

Sign up operation license Wells

The steps needed to permit the exploitation of natural resources:

1-    submit an application and filing:

A preliminary study on the possibility of obtaining the written request of the applicant and water supply (provider referral of Agriculture of the city management), land ownership documents and images Brabrasl identification documents, completion of application forms and contracts (1), providing Shraktnamh and power of attorney registration (if you have partner(

2-    . inquiries conducted by the regional water:

Inquiries from concerned departments and agencies and follow-up by the company to respond by the applicant

3-    Plan file from the water management committee:

Committee for Water Resources Management Act communicated to the applicant

4-    experts and field visits of applicant territory:

The cost of obtaining a bachelor, dating field inspection in coordination with the applicant, doing undergraduate and location and sketch the digging of wells and reporting

5-    trh file from the Commission to issue licenses (digging) Vsdvrmvafqt a conclusion Qrardadhfary:

The case in the Commission dug licensing and notification of the result to the applicant, approval drilling contract with the authorized drilling companies, providing contract drilling and drilling permits

6-    Licensing digging

Licensing digging and digging referring to the region to deliver the license to the applicant

7-    monitor the drilling and pumping operations

Monitoring and testing of pumps, wells supplying information to determine the pump motor power necessary calculations

8-    The Commission plans to issue the license file (operation(

Staff case and plan to issue licenses Commission (operation(

9-    Install stains certification and licensing exploitation wells

Authorizing Worker installing appointed and verification stains installed on wells

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.
  • نظر شما بعد از تایید منتشر می شود
    avatar
    دیگو دلاوگا · 2 سال قبل
    مطلب بسيار مفيدى بود.. ممنون