مدارك لازم جهت صدور پروانه هاي بهداشتي :

پروانه هاي بهداشتي عبارتند از :

۱-       پروانه مسئول فني

۲-       پروانه بهره برداري

۳-       پروانه ساخت

لازم به ذكر است پروانه تاسيس بهداشت از پروانه هاي بهداشتي حذف شده است . همچنين پيش نياز پروانه هاي بهداشتي دارا بودن پروانه بهره برداري از وزارت صنايع و يا سازمان جهاد كشاورزي مي باشد .

مدارك لازم جهت صدور پروانه مسئول فني :

۱-       استعفاء و تسويه حساب نهايي مسئول فني قبلي

۲-       تكميل فرم هاي معرفي نامه و تعهدنامه و ثبت آنها در يكي از دفاتر رسمي

۳-       تكميل فرم قرارداد استخدامي مورد تائيد انجمن صنفي

۴-       فتوكپي شناسنامه ۱ سري از صفحه اول ( در صورت داشتن توضيحات نيز ۱ سري از صفحه مربوطه تهيه شود . ) - كپي كارت ملي - كپي مدرك تحصيلي

۵-       فتوكپي كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت

۶-       يك قطعه عكس۴*۳

۷-       فيش بانكي به مبلغ ۵۶۰۰۰۰ ريال به حساب سيبا به شماره ۲۱۷۳۳۱۹۰۱۱۰۰۸ ( اصل رسيد صاحب حساب +‌يك برگ كپي )

۸-       فيش بانكي به مبلغ ۵۱۰۰۰۰ ريال به جساب ۲۱۷۸۳۱۰۲۴۳۰۰۳ به شناسه پرداخت ۷۱۴۲۱۷۳۰۰۳۰۰۱۱۴ و يا حساب همراه بانك رفاه به شماره ۲۱۳۸۳۱۰۲۵۹۰۰۶ ( اصل رسيد صاحب حساب +‌يك برگ كپي )

تذكر ۱: كليه كارخانجات موظف به واريز فيشمذكور مي باشند به استثناي سردخانه ها و توليد كنندگان لوله هاي پليمري

تذكر ۲: جهت صدور شناسه نظارت نيازي به بند ۳,۷,۸,۹ ‌نمي باشد .

مدارك لازم جهت صدور پروانه بهره برداري :‌

۱-       درخواست كتبي به معاونت غذا ودارو يا شبكه بهداشت و درمان مربوطه

۲-       پروانه بهره برداري اداره صنايع و يا سازمان صنايع جهاد كشاورزي

۳-       اصل جواز تاسیس و بهره برداري وزارت بهداشت براي متقاضياني كه قبلاً اين پروانه را دريافت نموده اند .

۴-      تكميل فرم شماره ۱ ( فرم پرسشنامه درخواست بهره برداري توسط مدير كارخانه )

۵-       فرم شماره ۲( فرم گزارش بازديد كارشناسي )و تكميل بندهاي ۱و۳و۴

۶-       نقشه كامل ساختمان در مقياس ۲۰۰/۱ و پلان وموقعيت

۷-       اساسنامه ، اظهار نامه ، آگهاي تاسيس ( روزنامه )آخرين تغييرات هيات مديره براي واحدهاييكه بصورت شركت تاسيس شده اند .

۸-       فيش بانكي به مبلغ ۵۶۶۰۰۰۰ ريال به حساب شماره ۲۱۷۳۳۱۹۰۱۲۰۰۶ به نام معاونت غذا ودارو

۹-       در مورد متقاضيان اصلاح پروانه بهره برداري مبلغ فيش بانكي ۹۴۰۰۰۰ريال مي باشد كه به حساب فوق واريز مي گردد .

مدارك لازم جهت صدور يا تمديد پروانه ساخت :

۱-       درخواست كتبي به معاونت غذا ودارو و يا شبكه بهداشت و درمان مربوطه

۲-       تكميل فرم سه برگي درخواست صدور يا تمديد پروانه ساخت توسط مسئول فني ( بصورت تايپ شده و كامل )

۳-       پروانه بهره برداري بهداشت

۴-       پروانه مسئول فني

۵-       طرح برچسب

۶-       تعهد نامه طرح برچسب ( متناسب با خط مربوطه و مسئول فني تكميل كننده فرم سه برگي )

۷-       تصديق ثبت علامت تجاري

۸-       فيش بانكي به مبلغ ۱۴۵۰۰۰۰ ريال براي محصولات خوراكي ، آشاميدني ، و يا فيش بانكي به مبلغ ۱۸۸۰۰۰۰ريال براي محصولات آرايشي و بهداشتي ( نام كارخانه و نام فرآورده در آن قيد شده باشد . ) به حساب شماره ۲۱۷۳۳۱۹۰۱۱۰۰۸

۹-       مبلغ فيش براي تمديد پروانه ساخت ۵۶۰۰۰۰ ريال به حساب فوق مي باشد .

۱۰-   اصل پروانه ساخت قبلي ( در صورت تمديد )

۱۱-   قرارداد با آزمايشگاه ( جهت آزمايشاتي كه مسئول فني قادر به انجام آن در آزمايشگاه كارخانه نمي باشد . )

۱۲-   منابع و مستندات و مجوزهاي ساخت و يا ورود مواد اوليه مورد نياز در ساخت محصول

۱۳-   تصديق ثبت نهايي نام تجاري بايد به نام موسسه ( ذكر شده در پروانه بهره برداري ) داراي اعتبار و ذكر طبقه و كالاي مورد نياز باشد .

۱۴-   كليه فرمهاي مربوط به صدوريا تمديد پروانه هاي بهداشتي در سايت معاونت غذا ودارو موجود مي باشد .

لازم به ذکر است جهت صدور شناسه نظارت کارگاهی مبلغ ۱۸۸۰۰۰۰ ریال ، جهت تمدید شناسه نظارت کارگاهی مبلغ ۵۶۰۰۰۰ دیال و برای صدور مجوز مشاغل خانگی مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال و برای تمدید مجوز مشاغل خانگی مبلغ ۷۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۳۳۱۹۰۱۱۰۰۸ واریز می گردد .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.