تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری

كليه متقاضيان تاسيسات گردشگري موظفند حداقل يک ماه قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه بهره برداري نسبت به تمديد پروانه اقدام نمايند. در صورت انقضاي مدت اعتبار پروانه بهره برداري و عدم ايفاي تعهدات مربوط از سوي متقاضي از ادامه فعاليت واحد جلوگيري خواهد شد و چنانچه واحد گردشگري بدون داشتن مجوز و يا عذر موجه سه ماه تعطيل باشد، پروانه بهره برداري آن رأساً توسط سازمان لغو خواهد شد.

مراحل تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری

  • ارائه تقاضای کتبي خود را مبني بر تمدید پروانه بهره برداری توسط متقاضی
  • بررسي پرونده و بارگذاری پروانه فعلي و سایر مدارک تعریف شده در سامانه مربوطه، توسط اداره کل استان
  • ارائه درخواست تمدید پروانه بهره برداری را به اداره کل نظارت و ارزیابي خدمات گردشگری توسط اداره کل استان.
  • در صورتي که واحد دارای پروانه بهره برداری یکساله، متقاضي ارتقاء درجه نبوده و یا بنا به نداشتن تخلف و یا شکایت منجر به محکومیت، نیازی به تشکیل کمیسیون درجه بندی نباشد، بدون تشکیل کمیسیون درجه بندی و با تائید اداره کل نظارت و ارزیابي خدمات گردشگری، پروانه بهره برداری برای مدت یکسال دیگر تمدید خواهد شد و پس از اخذ هزینه های مرتبط، به بهره بردار تحویل داده مي شود.
  • تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مشمول طرح استانداردسازی با اعتبار سه ساله نیز مطابق دستورالعمل های اجرایي مرتبط با طرح تطبیق و پس از بارگذاری مدارک و مستندات تعریف شده در سامانه مربوطه و اخذ تائید نهایي اداره کل نظارت و ارزیابي خدمات گردشگری امکانپذیر خواهد بود و پروانه تمدید شده پس از اخذ هزینه های مرتبط، به بهره بردار تحویل داده مي شود.

شرایط عمومی برای صدور پروانه بهره برداری تاسيسات گردشگري

  • پروانه بهره برداري صادر شده براي هر واحد تاسيسات گردشگري شامل كليه فعاليتهاي آن واحد مي باشد. درصورت واگذاري هريک از فعاليتها به اشخاص غير، مسئوليت حسن اداره آنها صرفاً با دارنده مجوز مي باشد.
  • كليه متقاضيان تاسيسات گردشگري موظفند حداقل يک ماه قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه بهره برداري نسبت به تمديد پروانه اقدام نمايند. در صورت انقضاي مدت اعتبار پروانه بهره برداري و عدم ايفاي تعهدات مربوط از سوي متقاضي از ادامه فعاليت واحد جلوگيري خواهد شد.
  • هرگاه متقاضي پروانه بهره برداري شخص حقوقي باشد، بايد در اساسنامه آن، زمينه خدمات گردشگري (با توجه به دستورالعمل ابلاغي ثبت فعاليت شركت هاي گردشگري) پيش بيني شده باشد.
  • در صورت مشاع بودن مالكيت تأسيسات گردشگري، مالكين مؤظفند شخص واجد شرايط را به عنوان نماينده رسمي معرفي نمايند و پروانه بهره برداري فقط به نام وي صادر خواهد شد. درصورت بروز اختلاف بين ذي نفعان و عدم معرفي نماينده ذي صلاح، پروانه بهره برداري صادر و تمديد نخواهد شد.
  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.