تغییرات در پروانه بهره برداری صنعتی

اکتبر 14

تغییرات در پروانه بهره برداری صنعتی

تغییرات در پروانه بهره برداری صنعتی

1-      تغيير نام شركتها :

با دريافت آگهي تغيير نام روزنامه رسمي كشور نام جديد به صورت ظهر نويسي در پروانه بهره برداري درج مي گردد.

2-      تغيير مالكيت واحد صنعتي :

با دريافت مدارك رسمي محضري مبني بر انتقال واحد صنعتي (بويژه زمين و ساختمان) نام خريدار جديد در پروانه بهره برداري به صورت ظهر نويسي درج مي گردد و در صورت استيجاري بودن محل فعاليت واحد ارائه سند اجاره الزامي است.

3-      تغييرمكان واحدهاي دارنده پروانه بهره برداري صنعتی

-          در صورت تغيير مكان جغرافيائي واحدها،تغييرات در پروانه بهره برداري بصورت زير انجام مي شود:

-          چنانچه تغيير مكان پروانه بهره برداری در محدوده همان استان باشد ، پروانه بهره برداري قبلي باطل شده و پروانه بهره برداري جديد از طريق در پروانه جديد تغيير مكان به صورت ظهر نويسي از سازمان صنايع و معادن استان مربوطه صادر مي گردد

-          چنانچه تغيير مكان به جزء در محدوده 12 كيلومتري تهران و 50 كيلومتري اصفهان از استاني به استان ديگر باشد با درخواست کتبی متقاضي پروانه بهره برداري قبلي توسط سازمان صنايع و معادن مبداء دريافت و ابطال شده، با رعايت مفاد ماده 1 اين دستور پروانه بهره برداري جديد به صورت ظهر نويسي توسط سازمان صنايع و معادن مقصد صادر مي گردد.

-          حداكثر زمان صدور پروانه بهره برداري از تاريخ تكميل فرمها و دريافت مدارك 15 روز است.

-          معاونت امور توليد مسئول نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل مي باشد.

در صورتی که واحدهاي تولید فاقد امكانات توليد از قبيل مكان،ماشين آلات ويا ساير عوامل اصلي توليد باشند و نتوان آنها را بعنوان يك واحد يا كارگاه فعال توليدي شناسايي و تلقي نمود و همچنین با درخواست كتبي دارندگان پروانه بهره برداري جهت ابطال پروانه بهره برداری صنعتی ، پروانه بهره برداری باطل می گیرد .

بازدید 318 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 22 مهر 1397 ساعت 15:34