اعتبار پروانه بهره برداری تولید نرم افزار

اکتبر 14

اعتبار پروانه بهره برداری تولید نرم افزار

پروانه بهره برداری تولید نرم افزار

پروانه بهره برداری تولید نرم افزار (فناوری اطلاعات) مجوزی است که پس از بررسیهای فنی و کارشناسی ، در صورت برخورداری از شرایط لازم مطابق با دستورالعمل ضوابط تولید فناوری اطلاعات برای متقاضی پروانه بهره برداری تولید نرم افزار ،توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت صادر می گردد ، حوزه های قابل قبول تولید نرم افزاری طبق تعریف دستورالعمل ضوابط تولید فناوری اطلاعات می تواند شامل مواردی چون :

" تولید نرم افزارهای پایه ، سیستمی ، کاربردی ، جانبی ، پشتیبان و بازیابی اطلاعات ، پردازش داده ها ، شبیه سازی و مدل سازی ، سیستمهای خبره ، هوش مصنوعی و شبکه عصبی ، سیتمهای بلادرنگ ، سیستمهای نهانه گذاری شده ، سامانه های ارتقاء یافته منابع باز ، اختصاصی ، سفارشی و بسته های نرم افزاری " می باشد

اعتبار سنجی پروانه های صادره به شرط تداوم شرایط ضوابط "تشخیص واحد تولید کننده نرم افزار "و "گزارش عملکرد " تا دو سال یا دوازده ماه پس از صدور پروانه بهره برداری تولید نرم افزار می باشد .

واحد صنعتی تولید کننده نرم افزار پس از دو سال می بایست درخواست تمدید پروانه بهره برداری خود را از طریق سامانه صدور پروانه به همراه سایر مدارک و مستندات مورد نیاز ارسال نماید .

پس از تکمیل مدارک توسط واحد متقاضی به شرط تداوم احراز شرایط مندرج در مفاد ضوابط "تشخیص واحد تولید کننده نرم افزار "و "گزارش عملکرد " بازدید کارشناسی انجام می سود و در صورت انطباق کلیه مدارک ارسالی با اصل مدارک و تایید مستندات مربوط به تولیدات نرم افزاری ، پروانه تمدید خواهد شد

واحد صنعتی تولید کننده نرم افزار به منظور اعتبارسنجی مستمر پروانه بهره برداری تولید نرم افزار ، می بایست یک ماه قبل از اتمام اعتبار پروانه جهت تمدید پروانه بهره برداری فناوری اطلاعات اقدام نمایند .

تاریخ اعتبار پروانه های معتبر همواره در سامانه صدور پروانه به روز می گردد.

و در صورت اقدام نکردن متقاضی جهت احراز شرایط مطابق با مفاد "تشخیص واحد تولید کننده نرم افزار "و "گزارش عملکرد " به مدت یکسال پس از شروع اعتبار ، پروانه بهره برداری تولید نرم افزار تعلیق و پس از دو سال از شروع اعتبار و عدم احراز شرایط پروانه بهره برداری تولید نرم افزار باطل می گردد

بازدید 349 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 22 مهر 1397 ساعت 15:41