جهت اخذ پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری باید به سازمان یا اداره کل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگری استان مراجعه کنیم.

مدارک لازم جهت اخذ پروانه بهره برداری تاسیس گردشگری :

 • ارائه تصوير تمام صفحات شناسنامه مالک / مالكين
 • اصل و تصوير كارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت دايم براي اتباع ذكور ايراني
 • اصل و تصوير سند مالكيت / اجاره نامه محضري  
 • اساسنامه و آخرين آگهي تغييرات در صورت حقوقي بودن متقاضي
 • معرفي نامه محضري احدي از مالكين از سوي كليه مالكين بعنوان بهره بردار در صورت مشاع بودن مالكيت
 • اصل و تصوير گواهي پايان كار ساختمان
 • يكسري نقشه معماري مصوب بهمراه نظريه تاييدي معاونت سرمايه گذاري
 • تصوير موافقت اصولي صادره معرفي فرد واجدالشرايط جهت تصدي مديريت واحد
 • تكميل فرم اعلام اسامي و آرم هاي پيشنهادي

مراحل لازم جهت اخذ پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری:

 • تکمیل فرم تقاضای صدور پروانهبهره بردراری گردشگری توسط متقاصی
 • تحویل فرم شرایط عمومي متقاضیان و فهرست مدارک مورد نیاز به متقاضی توسط ادراه مربوطه
 • تحویل مدارک مورد نیاز به اداره کل استان توسط متقاضی
 • تشکیل پرونده برای متقاضي توسط اداره کل استان
 • اعزام کارشناس جهتبازدید از محل واحد گردشگری و بررسيپرونده، در خصوص اخذ گواهي عدم اشتغال مدیر معرفي شده و انجام استعلامات لازم(عدم اعتیاد و کارت بهداشت) توسط اداره کل استان
 • بارگذاری کلیه مدارک و مستندات پرونده جهت بررسي و اعلام نظر اداره کل نظارت و ارزیابي خدمات گردشگری در سامانه پس از اخذ جواب مثبت استعلام های بعمل آمده و تائید مدیرکل استان،
 • عودت پروانده متقاضی پی از تائید از اداره کل نظارت و ارزیابي خدمات گردشگری
 • ارائه فیش پرداختی توسط متقاضی
 • صدور پروانه بهره برداری گردشگری مطابق فرمت ابلاغي

در صورتي که واحد مدنظر مشمول طرح استانداردسازی تاسیسات گردشگریباشد، در مدت شش ماهه اعتبار پروانه بهره برداری، بهره بردار موظف به عقد قرارداد ارزیابي و انجام عملیات استانداردسازی مي باشد.

در این صورت، پس از اتمام عملیات استانداردسازی، تشکیل کمیسیون درجه بندی استان و بارگذاری مستندات مربوطه در سامانه الکترونیک طراحي شده، با تائید اداره کل نظارت و ارزیابي خدمات گردشگری، پروانه بهره برداری واحد با اعتبار سه ساله صادر مي گردد.

در صورتي که واحد مدنظر مشمول طرح استانداردسازی تاسیسات گردشگری نباشد، پس از اتمام اعتبار شش ماهه پروانه بهره برداری،

کمیسیون درجه بندی استان تشکیل جلسه داده و پس از تعیین درجه واحد و بارگذاری مستندات مربوطه در سامانه الکترونیک طراحي شده، با تائید اداره کل نظارت و ارزیابي خدمات گردشگری، پروانه بهره برداری واحد با اعتبار یک ساله صادر مي گردد.

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.