مراحل ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

موسسه حقوقی تکسفیر با کارشناسان خبره و فعال در زمینه های مختلف سعی بر این دارد که شما را از مراحل ثبت نام الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده آگاه کند

مراحل ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

اول - پیش ثبت نام

مویدیان وظیفه دارند به ترتیبی که سازمان ، به موجب ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده

امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام کرده است، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور

به تکمیل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.

 

شما ابتدا باید مراحل ثبت نام را به طور کامل انجام دهید و سپس به سایت www.evat.ir که سامانه ی اینترنتی ای برای کار های الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده است مرجعه کنید و در قسمت انجام پیش ثبت نام با توجه به نوع شخصیت خود (شخص حقیقی یا حقوقی) اقـدام بـه تکمیـل فـرم پیش ثبت نام نمایددر فرم پیش ثبت نام اطلاعات اصلی که شما حتما باید پر کنید عبارتند از

در فرم پیش ثبت نام اطلاعات مهم اشخاص حقوقی

نام

نام خانوادگی

نام فروشگاه-کارگاه- دفتر

شماره جواز کسب

شماره اقتصادی

شماره شناسایی ملی

در فرم پیش ثبت نام اطلاعات مهم اشخاص حقیقی

نام

نام خانوادگی

نام فروشگاه-کارگاه-دفتر

شماره جواز کسب

شماره اقتصادی

شماره شناسایی ملی

که باید توسط مویدی تکمیل گردد و مویدی باید در قسمت نشانی های تماس نشانی محل فعالیت خود را برای برقراری تماس وارد نماید. در پایان پس از تأیید عدم ثبت نام قبلی و یا عدم دریافت دعوت نامه ثبت نام، کد امنیتی ارائه شده توسط سایت را عیناً در محل مربوطه وارد کنیدو گزینه ارسال اطلاعات را انتخاب نماید.

مدارک جهت ثبت نام اشخاص حقیقی

۱- ارائه شــماره اقتصــادی جدیــددر صورتی که تاکنون در اختیار مویدی قرار گرفته باشد. (تصــویر گــواهی ثبت نام ســازمان امــور مالیــاتی)

۲- ارائه تصویر جواز کسب،مجوز فعالیت

۳- ارائهتصویر شناسنامه و تصویر پشت و روی کارت شناسایی ملی

۴- ارائهتصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت

۵- ارائهتصویر کارت بازرگانی شخص حقیقی

۶- ارائهتصویر گواهی یا وکالت نامه نماینده قانونی

مدارک جهت ثبت نام اشخاص حقوقی

-         ارائه تصویر گواهی شماره شناسایی ملی اشخاص حقوقی (در صورت اخذ)؛

-         ارائه تصویر آگهی ثبت روزنامه رسمی؛

-         ارائه تصویر آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی؛

-         ارائه تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت؛

-         ارائه شماره اقتصادی جدید (تصویر گواهی ثبت نام سازمان امور مالیاتی)؛

-         ارائه تصویر کارت بازرگانی شخص حقوقی;

-         ارائه تصویر پروانه ، مجوز فعالیت؛

-         ارائه تصویر گواهی یا وکالتنامه نماینده قانونی

شما باید دقت داشته باشید که اشخاص حقوقی برای انجام پیش ثبت نام خود باید شـماره اقتصـادی ۱۲ رقمـی جدید داشته باشند و فعالانی کـه این شماره را ندارند برای دریافـت آن باید به حوزه مالیاتی عملکرد خود رفته و پس از ارسال نهایی اطلاعات، سایت یک کد رهگیری به کاربر ارائه می دهد که بایستی تا زمان دریافت دعوتنامه ثبت نام از طریق پست، این شماره را نزد خود نگهداری نماید

دوم -مرحله دریافت دعوتنامه

بعد از انجــام پــیش ثبـت نــام شما در ســامانه اینترنتــی عملیــات الکترونیکــی و دریافــت کد رهگیری، اگر کد پستی و نشانی محل فعالیت به درسـتی ثبت و اعلام شده باشد، پـس از یک هفتـه تـا ده روز پسـت، بسـتهای حـاوی دعوتنامـه ثبـت نـام و نـام کـاربری و رمز عبور برای مویدی ارسال میکند.

سوم- انجام ثبت نام

فعال اقتصادی پس از دریافت بسته ی رمز باید دوباره به سامانه اینترنتی www.evat.ir رفته و در لینک انجام ثبت نام نام کاربری و رمز عبور را وارد کنند و اقدام به ثبت نام کرده و آن را نهایی کنند

- ثبت مشخصات اصلی برای اشخاص حقیقی و آدرس محل فعالیت باید کاملا وارد شود و گزینه ی ثبت موقت را انتخاب کنید و تایید را زده و وارد مرحله ی بعد شوید

در قسمت نشــــانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی باید حتما نشانی و آدرس اقامتگاه قانونی و محل فعالیت خود را به صورت کامل به همراه کد پستی ده رقمی و شماره تلفنهای تماس وارد نمایید و بخشهایی که دارای علامت ستاره میباشند باید حتماً کامل شوند.

چهارم -فهرست مشخصات کارخانه، کارگاه، شعب، نمایندگی، فروشگاه

اشخاص حقیقی و حقوقی

در این مرحله فعالان اقتصادی باید نشانی و آدرس کارخانه، کارگاه ، شعب، نمایندگی و یا فروشگاه مربوطه را پس از تعیین، تکمیل کنند. سپس کلید ثبت در فهرست مربوطه را انتخاب و درصورتی که شعبات و نمایندگیهای دیگری نیز دارد مشخصات مابقی را مجدداً تکمیل و در فهرست مربوطه قرار دهند.

پنجم-مشخصات شرکاء اشخاص حقیقی و حقوقی

در این مرحله شخص حقیقی اطلاعاتی چون نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی ملی و سهم الشراکه مربوط به شرکاء خود را (در صورت وجود) ثبت مینماید و برای اشخاص حقوقی در این مرحله اطلاعاتی چون نام و نام خانوادگی، سمت، شماره شناسایی ملی و درصد سهم الشراکه مربوط به اعضاي هیات مدیره یا هیات عامل یا امنا و یا سایرمقامهاي مسئول ثبت میشود.

ششم-فعالیتهای جاری اشخاص حقیقی و حقوقی

در این مرحله، متقاضی باید اطلاعات مربوط به فعالیتهای جاری خود را به ترتیب اولویت در جدول مربوطه ثبت نماید. هنگامی که فعالان اقتصادی در تعیین شـرح فعالیـت خود با ابهام مواجه میگردند، مـیتواننـد بـه سـایت www.irancode.ir مراجعـه کرده و بـا جسـتجو نـوع فعالیـت خـود، سرشـاخه اصـلی را شناسـایی و در سـامانه عملیـاتی مالیـات بـرارزش افزوده انتخاب نمایند.

هفتم-اطلاعات مربوط به پرونده مالیات بر درآمداشخاص حقیقی و حقوقی

در این مرحله مویدی اقدام به تکمیل اطلاعات مربوط به حوزه مالیات عملکرد خود مینماید.

هشتم-نحوه نگهداری اطلاعاتاشخاص حقیقی و حقوقی

اگر مویدی از طریق رایانهای اقدام به ثبت عملیات خرید و فروش و همچنین حسابداری عملیاتی خود مینماید، در این مرحله باید نوع نرم افزار و نسخه مربوطه را اعلام نماید.

نهم- ثبت ناماشخاص حقیقی و حقوقی

در این مرحله مویدی باید نحوه مشمولیت خود را با توجه به فراخوان های ثبت نام تعیین نماید.

دهم- معافیت و استرداداشخاص حقیقی و حقوقی

در این مرحله، در قسمت اول مویدی چنانچه اقدام به عرضه کالا یا ارائه خدمات معاف مطابق ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نماید

در قسمت بعد چنانچه فعال اقتصادی اقدام به صادرات کالاها یـا خـدمات مـینمایـد مشمول معافیت ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده میشود، جهت اسـترداد مالیـاتهـای پرداختـی روی خریـد خـود مـیتوانـد مشخصـات و شـماره حسـاب مـورد اسـتفاده در ایـن خصوص را اعلام نماید.

در پایان مویدی باید کد امنیتی که در پایین فرم توسط سیستم اعلام شده است را در محل مربوطه وارد و سپس اقدام به ثبت اطلاعات نماید و به مرحله بعدی وارد شود.در بخش پایانی نیز در قسمت مشاهده و تأیید اطلاعات، مویدی کلیه اطلاعات که در مراحل ده گانه قبلی وارد نموده است را مشاهده و در صورت تأیید، ثبت نهایی مینماید.

 

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.