مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مالیاتی

مدارک اشخاص حقیقی

تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت

تصویر کارت بازرگانی

تصویر گواهی یا وکالت نامه نماینده قانونی

تصویر گواهی ثبت نام سازمان امور مالیاتی

تصویر جواز کسب

تصویر شناسنامه و تصویر پشت و روی کارت شناسایی ملی

مدارک اشخاص حقوقی

تصویر گواهی شماره شناسایی ملی اشخاص حقوقی

تصویر کارت بازرگانی شخص حقوقی

تصویر پروانه / مجوز فعالیت

تصویر گواهی یا وکالت نامه

تصویر گواهی ثبت نام سازمان امور مالیاتی

تصویر آگهی روزنامه رسمی

تصویر آخرین تغییرات روزنامه رسمی

تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت

تشکیل پرونده مالیاتی

اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از ثبت شرکت بایستی برای انجام امور مالیاتی , پرونده مالیاتی تشکیل دهند,از همین رو برای

تشکیل پرونده مالیاتی بایستی اقدام نمایند و به اداره مالیات و دارایی مراجعه کنند,مراحل تشکیل پرونده و تعیین میزان مالیات پرداختی در اداره مالیات و دارایی انجام می شود.

بر طبق قوانین ,شرکتها تا 2 ماه بعد از تاسیس فرصت دارند پرونده مالیاتی تشکیل دهند.برای تعیین میزان مالیات پرداختی تشکیل پرونده مالیاتی ضروری می باشد.

برای تشکیل پرونده مالیاتی بایستی دفاتر مالیاتی را به اداره مالیات تحویل دهید از همین رو تحریر دفاتر مالیاتی بسیار مهم می باشد به طوری که اشخاص حقیقی و حقوقی که دفاتر مالیاتی آنها ناقص باشد یا تحریر دفاتر کامل نباشد

تشکیل پرونده مالیاتی آنها به مشکل برمی خورد ,تمامی شرکت ها و اشخاص حقیقی و تجار در اول سال مالی پلمپ دفاتر تجاری را اخذ می کنند و گزارشات مالی را در این دفاتر ثبت می کنند به عبارتی تحریر این دفاتر بر طبق رویدادهای مالی یک سال می باشد و در پایان سال مالی این دفاتر را به اداره مالیات و دارایی تحویل می دهند.

مدارک مورد نیاز

-اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت

-فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت

-فیش آب و برق و تلفن و گاز دفتر شرکت

-اصل و کپی کلیه مدارک شرکت ( اساسنامه- اظهارنامه- شرکتنامه- تقاضانامه- روزنامه رسمی-مهر شرکت)

-اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت

-تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت

-گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت

 

ماده 132تصریح می دارد که واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پرونده ی بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده است

از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال از پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی معافیت خواهند داشت .

معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک های صنعتی استقرار یافته در شعاع سیصد کیلومتری مراکز استان ها و شهرهای مذکور نخواهد بود .

صد درصد درآمد شرکت های ذیل معاف از مالیات می باشد: تعاونی روستایی ، عشایری ، کشاورزی ، صیادان ، کارگری ، کارمندی ، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها .

هم چنین با استناد به ماده ی 138 آن قسمت از درآمد شرکت تعاونی و خصوصی که برای توسعه ، بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد مالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف خواهد بود البته در صورتی که قبلاً اجازه ی توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط را اخذ کرده باشند .

در صورتی که هزینه ی عملیاتی کردن طرح های یاد شده درهرسال مازاد بر سود همان سال باشد و یا از هزینه ی طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه ی مالیات سود ابزاری سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقیمانده ی هزینه ی اجرای کامل طرح برخوردار گردد .

وفق تبصره ی 3 ماده ی 138 کارخانه های واقع در محدوده ی آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشد در صورتی که تاسیسات خود را کلا به خارج از محدوده سیصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معافیت خواهند داشت.

مقررات مالیاتی مربوط به شرکت های ترکیبی یا ادغامی

شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت ، در هم ادغام یا ترکیب می شوند وضعیت مالیاتی آنها   به قرار زیر می باشد:

الف- پس از ترکیب یا ادغام دو شرکت با یکدیگر و تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه ی آن تا مرز مجموع سرمایه های ثبت شده ی شرکت های ادغام یا ترکیب شده ، شرکت جدید التاسیس از پرداخت دو در هزار حق تمبر جهت تشکیل پرونده مالیاتی معاف است .

ب- انتقال دارایی های شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد مشمول مالیات مقرر در قانون فوق نمی باشد .

ج- عملیات شرکت ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره ی انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود .

د- استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه داشته باشد.

ه- درآمد ناشی از ترکیب یا ادغام شرکتها با یکدیگر که به هریک از سهامداران تعلق می گیرد مشمول مالیات نمی باشد.

و- تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید انتقال می یابد.

 

 نکات اشخاص حقوقی یا شرکت های منحل شده

 نحوه محاسبه مالیات انحلال شرکت

نحوه محاسبه ی مالیات آخرین سال مالی شرکتهایی که منحل می شود ارزش دارایی آنها است .منهای بدهی ها وسرمایه ی پرداخت شده واندوخته ها ومانده سودهایی که مالیات آنها پیش از آن پرداخت شده است .

تکلیف مدیران تصفیه

مدیران تصفیه شرکتهای در حال انحلال مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال در اداره ی ثبت شرکت ها) اظهار نامه ی مالیاتی مربوط به آخرین سال مالی شرکت را طبق ماده ی 115 تدوین و به اداره ی امور مالیاتی مربوط ارایه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند

 ارایه ی اظهار نامه ی صورت داریی و بدهی

طبق قوانین مصوب پیش از برگزاری جلسه انحلال آخرین مدیر یا مدیران شرکت مشترکاً موظف اند ، اظهار نامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی های شرکت در تاریخ دعوت از مجمع بر روی نمونه ای که بدین منظور از سازمان امور مالیاتی تحویل می گیرند، تنظیم و به اداره ی امورمالیاتی مربوط ارایه نمایند.

 افرادی مشمول مالیات

هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به کلية درآمدهايي که در ايران تحصيل مي کند.

هر شخص حقوقي ايراني نسبت به کلية درآمدهايي که در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد.

هر شخص غير ايرانی ( اعم از حقيقي يا حقوقي) نسبت به درآمدهايي که در ايران تحصيل مي نمايد و همچنين نسبت به درآمدهايي که بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و کمک هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمايي (که به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد) .

کلیه مالکين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاک خود واقع در ايران

هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به کلية درآمدهايي که در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد.

 

ثبت شرکت در کرج و ثبت برند در کرج

اقدامات برای امور مالیاتی

 

انجام کلیه امور حسابداری شرکتها

دفاع مالیاتی

معافیت مالیاتی

تنظیم دفاتر قانونی

تنظیم تخصصی اظهارنامه مالیاتی

 

جریمه عدم تشکیل پرونده مالیاتی معین خواهد شد

در صورتي که مؤدي به درخواست کتبي اداره امور مالياتي ‌مربوط از ارائة دفاتر و يا مدارک حساب در محل کار خود ( دفتر مرکزی شرکت ) خودداري ‌نمايد.

در اجراي اين بند هر گاه مؤدي ازارائة قسمتي از مدارک حساب ‌خودداري نمايد .چنانچه این مدارک به هزينه مربوط باشد از احتساب آن جزء هزينه‌هاي قابل قبول خودداري مي‌شود و در صورتي که مدارک مربوط به‌ درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي‌الرأس‌ مشخص خواهد شد.

درصورتي که دفاتر واسناد و مدارک ارائه شده براي محاسبه ‌درآمد مشمول ماليات از نظرادارة امور مالياتي به هردلیل غيرقابل رسيدگي ‌تشخيص داده شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و مورد قبول نباشد ، در اين صورت مراتب بايد با ذکردلايل کافي به شکل کتبی به مؤدي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هيأتي ‌متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئيس کل سازمان امور مالياتي ‌کشورارجاع گردد.

مؤدي باید ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسيدگي و ارائه ‌توضيح کتبي اقدام نمايد .

در غیر این صورت هيأت فوق الذکر ظرف ده روز پس ‌از انقضاي يک ماه نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و کافي ‌به ادارة امور مالياتي اعلام می کند تا براساس آن اقدام گردد.. در مواردي که هيأت نظار ادارة امور مالياتي را در مورد غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر مؤدي مورد پذیرش قرار نمی دهد ، بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي نيز اعلام نمايد

در صورتي که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان ، به اداره امورمالیاتی ارائه ‌نشده باشد.

موسسه ی حقوقی تکسفیر تنها هدف خود را برای رسیدن شما به هدفتان قرار داده است و در انجام مراحل ثبت برند در کرج همواره در کنار شماست

ثبت شرکت تشکیل پرونده مالیاتی اخذ کد اقتصادی کد اقتصادی ثبت برند
علامت تجاری رتبه بندی پلمپ دفاتر ثبت شرکت در کرج ثبت برند در کرج
         

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.