ثبت نام الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده

۱-مرحله پیش ثبت نام

متقاضیان باید ختما به ترتیبی که سازمان مالیات ، به موجب ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام کرده است، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور به تکمیل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند که نشان از اهمیت و جایگاه خاص آن دارد.

شما ابتدا باید مراحل ثبت نام را انجام دهید و سپس به سایت www.evat.ir که سامانه ی اینترنتی ای برای کار های الکترونیکیمالیات بر ارزش افزوده است مرجعه کنید

و در قسمت انجام پیش ثبت نام با توجه به نوع شخصیت خود اشخاص حقیقی یا حقوقی، اقـدام بـه تکمیـل فـرم پیش ثبت نام نمایددر فرم پیش ثبت نام اطلاعات اصلی که شما حتما باید پر کنید عبارتند از

در فرم پیش ثبت نام اطلاعات مهم اشخاص حقوقی

نام

نام خانوادگی

نام فروشگاه/کارگاه/ دفتر

شماره جواز کسب (اختیاری)

شماره اقتصادی

شماره شناسایی ملی

در فرم پیش ثبت نام اطلاعات مهم اشخاص حقیقی

نام

نام خانوادگی

نام فروشگاه/کارگاه/ دفتر

شماره جواز کسب (اختیاری)

شماره اقتصادی

شماره شناسایی ملی

که باید توسط متقاضی تکمیل گردد و متقاضی باید در قسمت نشانی های تماس نشانی محل فعالیت خود را برای برقراری تماس وارد نماید. در پایان پس از تأیید عدم ثبت نام قبلی و یا عدم دریافت دعوت نامه ثبت نام، کد امنیتی ارائه شده توسط سایت را عیناً در محل مربوطه وارد کنیدو گزینه ارسال اطلاعات را انتخاب نماید. ( فرمهای شماره ۱و۲)

شما باید دقت داشته باشید که

اشخاص حقوقی برای انجام پیش ثبت نام خود باید کد اقتصـادی ۱۲رقمـیداشته باشند و فعالانی کـه این شماره را ندارند برای دریافـت آن باید به حوزه مالیاتی عملکرد خود رفته و پس از ارسال نهایی اطلاعات، سایت یک کد رهگیری به کاربر ارائه می دهد که بایستی تا زمان دریافت دعوتنامه ثبت نام از طریق پست، این شماره را نزد خود نگهداری نماید

۲ مرحله دریافت دعوتنامه

بعد از انجــام پــیش ثبـت نــام شما در ســامانه اینترنتــی عملیــات الکترونیکــی و دریافــت کد رهگیری، اگر کد پستی و نشانی محل فعالیت به درسـتی ثبت و اعلام شده باشد، پـس از یک هفتـه تـا ده روز پسـت، بسـتهای حـاوی دعوتنامـه ثبـت نـام و نـام کـاربری و رمز عبور برای متقاضی ارسال میکند.

۳- انجام ثبت نام

فعال اقتصادی پس از دریافت بسته ی رمز باید دوباره به سامانه اینترنتی www.evat.ir رفته و در لینک انجام ثبت نام نام کاربری و رمز عبور را وارد کنند و اقدام به ثبت نام کرده و آن را نهایی کنند

- ثبت مشخصات اصلی برای اشخاص حقیقی و آدرس محل فعالیت باید کاملا وارد شود و گزینه ی ثبت موقت را انتخاب کنید و تایید را زده و وارد مرحله ی بعد شوید

در قسمت نشــــانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی باید حتما نشانی و آدرس اقامتگاه قانونی و محل فعالیت خود را به صورت کامل به همراه کد پستی ده رقمی و شماره تلفنهای تماس وارد نمایید و بخشهایی که دارای علامت ستاره میباشند باید حتماً کامل شوند.

۴-فهرست مشخصات کارخانه/ کارگاه/ شعب/ نمایندگی/ فروشگاه

اشخاص حقیقی و حقوقی

در این مرحله فعالان اقتصادی باید نشانی و آدرس کارخانه/ کارگاه / شعب/ نمایندگی و یا فروشگاه مربوطه را پس از تعیین، تکمیل کنند. سپس کلید ثبت در فهرست مربوطه را انتخاب و درصورتی که شعبات و نمایندگیهای دیگری نیز دارد مشخصات مابقی را مجدداً تکمیل و در فهرست مربوطه قرار دهند.

مشخصات شرکاء اشخاص حقیقی و حقوقی

در این مرحله شخص حقیقی اطلاعاتی چون نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی ملی و
سهم الشراکه مربوط به شرکاء خود را (در صورت وجود) ثبت مینماید و برای اشخاص حقوقی در این مرحله اطلاعاتی چون نام و نام خانوادگی، سمت، شماره شناسایی ملی و درصد سهم الشراکه مربوط به اعضاي هیات مدیره یا هیات عامل یا امنا و یا سایرمقامهاي مسئول ثبت میشود.

 -6 فعالیتهای جاری اشخاص حقیقی و حقوقی

در این مرحله، متقاضی باید اطلاعات مربوط به فعالیتهای جاری خود را به ترتیب اولویت در جدول مربوطه ثبت نماید. هنگامی که فعالان اقتصادی در تعیین شـرح فعالیـت خود با ابهام مواجه میگردند، مـیتواننـد بـه سـایت www.irancode.ir مراجعـه کرده و بـا جسـتجو نـوع فعالیـت خـود، سرشـاخه اصـلی را شناسـایی و در سـامانه عملیـاتیمالیـات بـرارزش افزودهانتخاب نمایند.

۷-اطلاعات مربوط به پرونده مالیات بر درآمداشخاص حقیقی و حقوقی

در این مرحله متقاضی اقدام به تکمیل اطلاعات مربوط به حوزه مالیات عملکرد خود مینماید.

۸- نحوه نگهداری اطلاعاتاشخاص حقیقی و حقوقی

اگر متقاضی از طریق رایانهای اقدام به ثبت عملیات خرید و فروش و همچنین حسابداری عملیاتی خود مینماید، در این مرحله باید نوع نرم افزار و نسخه مربوطه را اعلام نماید.

۹- ثبت ناماشخاص حقیقی و حقوقی

در این مرحله متقاضی باید نحوه مشمولیت خود را با توجه به فراخوان های ثبت نام تعیین نماید.

۱۰- معافیت و استرداداشخاص حقیقی و حقوقی

در این مرحله، در قسمت اول متقاضی چنانچه اقدام به عرضه کالا یا ارائه خدمات معاف مطابق ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نماید

در قسمت بعد چنانچه فعال اقتصادی اقدام به صادرات کالاها یـا خـدمات مـینمایـد مشمول معافیت ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده میشود، جهت اسـترداد مالیـاتهـای پرداختـی روی خریـد خـود مـیتوانـد مشخصـات و شـماره حسـاب مـورد اسـتفاده در ایـن خصوص را اعلام نماید.

در پایان متقاضی باید کد امنیتی که در پایین فرم توسط سیستم اعلام شده است را در محل مربوطه وارد و سپس اقدام به ثبت اطلاعات نماید و به مرحله بعدی وارد شود.در بخش پایانی نیز در قسمت مشاهده و تأیید اطلاعات، متقاضی کلیه اطلاعات که در مراحل ده گانه قبلی وارد نموده است را مشاهده و در صورت تأیید، ثبت نهایی مینماید.

مدارک مورد نیاز ثبت نام اشخاص حقیقی

۱- تصــویر گــواهی ثبت نام ســازمان امــور مالیــاتی (شــماره اقتصــادی در صورتی که تاکنون در اختیار متقاضی قرار گرفته باشد.)

۲- تصویر جواز کسب/مجوز فعالیت

۳- تصویر شناسنامه و تصویر پشت و روی کارت شناسایی ملی

۴- تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت

۵- تصویر کارت بازرگانی شخص حقیقی (در صورت وجود)

۶- تصویر گواهی یا وکالت نامه نماینده قانونی (در صورت وجود)

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.