راهنمای انتقال جواز تاسیس

از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال جواز تاسیس از اشخاص حقیقی یا حقوقی به یک شخصت حقیقی یا حقوقی دیگر صورت می گیرد.

انتقال جواز تاسیس

1-     درخواست کتبی انتقال جواز تاسیس به همراه کلیه مدارک توسط دارنده جواز تاسیس

2-     جهت انتقال محل اجرای طرح استعلام از شهرک صنعتی / امور اراضی گرفته شود

3-     ثبت نام اینترنتی بر روی سایت بهین یاب جهت انتقال جواز تاسیس

4-     کنترل مدارک و مستندات و تایید انتقال توسط کارشناس مربوطه

برای انتقال جواز تاسیس ، گزارش وضعیت پیشرفت پروژه به مرجع ارائه نماید.

5-     تایید نهایی انتقال جواز تاسیس توسط رئیس اداره

6-     صدور مجوز انتقال جواز تاسیس و پاراف آن توسط کارشناس و رئیس اداره

7-     امضا انتقال جواز توسط ریاست سازمان و یا معاونت و ثبت دبیرخانه مربوطه

مدارک لازم جهت انتقال جواز تاسیس

1-     ارائه دادن مدارک انتقال جواز تاسیس محل اجرای طرح

2-     ارائه دادن گواهی امضاء انتقال دهنده

3-     ارائه دادن مدارک شناسایی انتقال گیرنده

برای اشخاص حقیقی کپی شناسنامه و کارت ملی و برای اشخاص حقوقی کپی آگهی تأسیس - روزنامه رسمی تأسیس -کپی آگهی آخرین تغییرات -کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل -کپی شرکتنامه یا اظهارنامه شرکت - مهر شرکت

4-     درخواست کتبی انتقال گیرنده

گزارش وضعیت پیشرفت پروژه فرمی است که باید در فرم های سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت تکمیل و بروزرسانی گردد که پس از اخذ جواز تاسیس به صورت دوره ای مثلا سه یا شش ماه یکبار گزارش صورت وضعیت پروژه اعلام می شد تا بعدا امکان تمدید جواز باشد .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.