جواز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی

اخذ جواز تاسیس

عبارتست از جواز تاسیسی است که برای احداث یک واحد تولیدی و یا واحد تولیدی و صنعتی از سوی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان های کشور صادر می گردد.

جواز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی ابتدا توسط فرم های مخصوص که توسط متقاضی اخذ جواز تاسیس تکمیل و به سازمان مربوطه ارجاع می گردد (حال به شکل الکترونیکی و به شکل ایمیل و یا به شکل فیزیکی )بررسی می گردد.

در جواز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی ذکر اقلام مهمی ضرورت دارد:

•اولین چیز نوع تولید در جواز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی و میزان ولید سلیانه به اصطلاح ظرفیت تولید محصول در سال می باشد.

جواز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی باید مشخص کند که در چه متراژی زمین باید خریداری و در چه متراژی زیر بنا لازم است.

•همچنین در جواز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی ذکر قدرت و معرف برق ،آب ،گاز و نیروی انسانی و ارزش ماشین آلات و نوع تامین ماشین آلات (ریالی و ارزی) باید قید گردد.

•درنهایت در جواز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی ذکر کل سرمایه ثابت ضرورت دارد

در مورد سرمایه در گردش و میزان آن و نوع مواد خام لازم جهت تولید در جواز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی چیزی ذکر نمی گردد.

جواز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی می تواند یکسال مهلت برای صاحب جواز داشته باشد که طی یکسال ضمن تامین منابع مالی و تشکیل شرکت و تغییر نام جواز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی و غیره بتواند پیشرفت مناسبی داشته باشد و برای اخذ تسهیلات به بانک معرفی و تسهیلات آن اخذ و طرح به تولید برسد.

 

Is the establishment permit is to construct a manufacturing plant or unit by Industry, Mine and Trade provinces exported.

Establishment permit forms for the production and industrial units originally established by the license applicant are complete and relevant organizations. However, in electronic form and in the form of email or physical form is checked.

Industrial units listed in the establishment license key items are needed:

The first thing in a license to establish Industrial production type and the so-called Walid Siliana production capacity per year.

The manufacturing and industrial establishment permit must specify in what area of ​​land must be purchased and in what area of ​​infrastructure is required.

Finally, the total investment in fixed establishment license production and industrial units is necessary

The amount and type of working capital and raw materials for production in the manufacturing and industrial establishment license is not mentioned.

obtaining and designs to reach production

 تعریف جواز تاسیس

مزایای جواز تاسیس

 تمدید جواز تاسیس

موافقت اصولی

اخذ جواز تاسیس

اصلاح جواز تاسیس

تعلیق جواز تاسیس

هزینه جواز تاسیس

جواز تاسیس صنایع

روال اخذ جوا تاسیس

نکات مهم در اخذ جواز تاسیس

اهمیت جواز تاسیس

جواز تاسیس در کرج

ابطال جواز تاسیس

اعتبار جواز تاسیس

تغییر نام جواز تاسیس

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.