مقالات تغییرات شرکت

تغییرات ثبت شرکت ها ثبت همه ی گونه های تغییرات شرکتها با به ثبت رسیدن در سیستم اداره ثبت شرکتها بهمراه تنظیم صورتجلسه انجام میشود. تغییراتی هم وجود دارند
تغییر تابعیت شرکت در صورتی امکان تغییر تابعیت وجود داشته باشد که اقامتگاه شرکت نیز تغییر پیدا کند، اگرشرکا تصمیم به تغییر تابعیت شرکت داشته باشند این اقدام ممکن خواهد بود اگر مرکز اصلی یا دفتر مرکزی خود را به کشور جدید منتقل نمایند.
تغییرات شرکت با مسئولیت محدود جهت انجام هر گونه شرکت مسئولیت محدود پس از ثبت شدن آن نیاز است که هر گونه تغییر پس از تصویب اعضای هیأت مدیره در صورتجلسه قید و به اداره ثبت شرکتها ارائه می گردد تا پس از انجام تغییرات توسط ثبت در روزنامه رسمی…
تغییرات شرکت تعاونی هرگونه تغییرات در شرکت تعاونی باید به تایید تعاون برسد. ثبت شرکت تعاونی و تغییرات در شرکت تعاونی همگی باید اداره ثبت و تعاون با هم هماهنگ باشد. تغییرات در شرکت تعاونی باید طبق ظوابط این دو مجموعه انجام شود. بالاترین ارکان تصمیم گیرنده در شرکت های…
تغییرات شرکت سهامی خاص چگونگی اعمال تغییرات در شرکت سهامی خاص : تغییر نام شرکت سهامی خاص: از رایج ترین مواردی که شاید پس از ثبت شرکت با آن برخورد نمایید تصمیم به تغییر نام شرکت باشد بدین معنا که شما در زمان ثبت نامی را برای شرکت و کسب…