مقالات تغییرات شرکت

انواع تغییرات شرکت همه ی تغییرات ذکر شده در زیر مستلزم تنظیم صورت جلسه جداگانه میباشد. مثلا در صورتیکه فردی قصد تغییر آدرس و نام و موضوع را داشته باشد باید مجموعا سه صورت جلسه تنظیم شود. تغییرات شرکت به چند دسته تقسیم میشود؟ انحلال شرکت افزایش یا کاهش سرمایه…
دعوت مجمع عمومی فوق العاده جهت کاهش اجباری سرمایه شرکت در صورتی که شرکت حداقل نصف سرمایه خود را براثر زیان های وارده از دست بدهد هیات مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت را برای اتخاذ تصمیم در مورد انحلال شرکت یا بقاء شرکت دعوت نماید…
تغییرات شرکت با مسئولیت محدود شرکاء شرکت با مسئولیت محدود می توانند با اختیار حاصله از اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییرات ذکر شده در ذیل اقدام نمایند که عبارتند از: -تغییر محل شرکت -تغییر نام شرکت -تغییر موضوع شرکت و الحاق مواردی به…
تغییرات شرکت پس از ثبت شرکت، شاید تغییراتی در شرکت اتفاق بیوافتد که ساده ترین آن تغییر آدرس است.تغییرات شرکت ها باید حتما ثبت شود.برای تغییرات و اجرای تصمیم هایی که در شرکت ها اتفاق می افتد، ابتدا باید ثبت آن از لحاظ قانونی انجام شود
تغییرات شرکت سهامی خاص تغییرات شرکت سهامی خاص با توجه به اساس نامه شرکت شامل تغییر نام شرکت، تغییر موضوع شرکت، تغییر محل شرکت، نقل و انتقال سهام (در صورتی که طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره باشد)، نقل و انتقال سهام (در صورتی که اساسنامه بر عهده مجمع عمومی…
تغییرات شرکت در تهران با به وجود آمدن شرایط خاص مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع
شرکاء شرکت با مسئولیت محدود می توانند با اختیار حاصله از اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییرات ذکر شده در ذیل اقدام نمایند که عبارتند از:
تغییرات ثبت شرکت ها ثبت همه ی گونه های تغییرات شرکتها با به ثبت رسیدن در سیستم اداره ثبت شرکتها بهمراه تنظیم صورتجلسه انجام میشود. تغییراتی هم وجود دارند