تغییر تابعیت شرکت

در صورتی امکان تغییر تابعیت وجود داشته باشد که اقامتگاه شرکت نیز تغییر پیدا کند، اگرشرکا تصمیم به تغییر تابعیت شرکت داشته باشند این اقدام ممکن خواهد بود اگر مرکز اصلی یا دفتر مرکزی خود را به کشور جدید منتقل نمایند.

ساده تر میگوییم  در صورتی که تغییر تابعیت در مورد شرکت با مسئولیت محدود نکته حائز اهمیت این است که شرکا فقط میتوانند در صورت اتفاق آرا تابعیت شرکت را تغییر دهند و گرنه در اینصورت تغییر تابعیت شرکت امکان پذیر نخواهد بود.

در مورد شرکتهای سهامی هیچ مجمع عمومی(موسس،عادی، فوق العاده) حق تغییرتابعیت شرکت را ندارد.تغییر تابعیت شرکت در سایر شرکتها هنوزهیچ قانون و منعی وجود ندارد.به نظر میرسد در مورد آنها بتوان قبول کرد که اکثریت شرکا بتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.
عده ای از حقوقدانان معتقدند که تغییر تابعیت شرکتهای تجارتی با توافق تمام شرکا به صورت کامل امکان پذیر است از طرفی هم نمی‌توان قبول کرد که تغییرتابعیت اشخاص صرفا با اتفاق آرا صورت پذیرد چرا که ممکن است اثرات سو استفاده در آن باشد، اشخاص حقوقی می‌توانند با تغییر تابعیت شرکت از قوانین مضر به حال خود فرار کنند.
تابعیت همراه با تغییر محل تاسیس شرکت صورت می پذیرد که در این صورت تغییر تابعیت شرکت نیازمند موافقت تمام کشورهای ذی‌نفع است ‌ تغییر تابعیت شرکت در موارد مجاز نیز بیشتر همراه با تاسیس دوباره شرکت در کشوری که تحصیل تابعیت آن مد نظر بوده‌ پذیرفته شده است که این نوع تغییرات نیز در کشورهایی چون آلمان و استرالیا با سخت گیری های شدیدی روبرو شده است و در کشورآلمان قانون سنتی شرکت های این کشور هرگونه نقل و انتقالی را ممنوع می‌ساخت‌.

در صورت تایید جواز تغییر تابعیت شرکت تجارتی‌ شخص حقوقی می‌تواند ضمن حفظ وجود خویش‌ خود را از تابعیت یک کشور به تابعیت کشور دیگری درآورد و این امر مستلزم این خواهد بود که در دایره ثبت شرکت ها یا اداره ثبت شرکت ها تغییر تابعیت شرکت ایرانی به شرکت خارجی به ثبت برسد.

هرگونه تغییرات در شرکت تعاونی باید به تایید تعاون برسد. ثبت شرکت تعاونی و تغییرات در شرکت تعاونی همگی باید اداره ثبت و تعاون با هم هماهنگ باشد. تغییرات در شرکت تعاونی باید طبق ظوابط این دو مجموعه انجام شود.

بالاترین ارکان تصمیم گیرنده در شرکت های تعاونی ، مجامع عمومی عادی و فوق العاده هستند. مجمع عمومی فوق العاده اکثرا به هنگام بروز تغییرات در شرکت ، مانند : برکناری یا استعفای اعضای هیئت مدیره تشکیل می گردد .

تابعیت شرکت ها مشخص می کند که  تشکیل کار شرکت یا انحلال آن به موجب قانون کدام کشور است.دولتها در صورتی مکلف اند از شرکتی حمایت دیپلماتیک کنند که آن شرکت تابع آن ها باشد.

شرکت های دولتی یعنی شرکت هایی که یک دولت آن ها را تشکیل می دهد،همواره تابع کشوری هستند که آن ها را ایجاد کرده است.البته ممکن است استثنائاَ یک دولت در کشور خارجی با شرکت اشخاص دیگر،شرکتی را تشکیل دهد ولی عمدتاَ شرکت های دولتی در کشور خود فعالیت می کنند.

موسسات دولتی غیر شرکت نیز تابع کشوری هستند که آن ها را به وجود آورده است

 

Naturalization Company

If there is a possibility to change the nationality of the company's domicile change Agrshrka decided to participate Tghyyrtabyt it will be possible to Kshvrjdyd Agrmrkzasly or transfer their headquarters.

If the Trmygvyym simple Tghyyrtabyt Co., Ltd's important is that partners can only happen if citizens vote to change the company, otherwise the company would not be possible then to change his nationality.

In the case of corporations any General Assembly (the founding, ordinary, extraordinary) has no right to change the company. There Drsayrshrktha not have yet the company Naturalization Act deterrence seem to be agreed on by the majority of the partners can now change their citizenship.

Some commercial companies agreed to change his nationality Azhqvqdanan believe that all the partners can not fully hand is possible only with parties unanimously agreed to Tghyyrtabyt done Why is that possible adverse effects of its use, legal entities can now change the laws detrimental to flee their nationality.

Compliance with established Tghyyrmhl done to change his nationality in which case the company requires the approval of all beneficiary countries Staatskapelle  Company Tghyyrtabyt cases also Byshtrhmrah allowed to re-establish the company in the country it was considered that citizenship education is accepted The Nyzdrkshvrhayy changes such as Germany and Australia is faced with the tough stance Vdrkshvralman traditional law firms in the country to ban any transaction made.

If Jvaztghyyrtabyt approved commercial enterprise legal person can preserve his own being a citizen of a country beset the citizenship of another country This requires a Drdayrh This will be the Companies Registration Companies Registration Office to change his nationality or Iranian company to foreign company to be registered.

Cooperative must approve any changes to be cooperative. Registration of cooperatives and changes in the registration office and cooperation cooperative must all be coordinated together. Changes in the cooperative should be done in accordance with the terms of the two series.

The highest decision-making organs of co-operatives, ordinary and extraordinary general assemblies are. Mostly in the event of changes in the company's extraordinary general meeting, such as the dismissal or resignation of board members is formed.

Or liquidation of the company's corporate citizenship makes clear that the law of the country. If governments are obliged to diplomatic protection of a company that is part of their function.

State-owned companies, ie companies with a government they constitute, always from the country that it has created. It may, exceptionally, a government with other parties in foreign countries, the company formed, but mostly state-owned companies operate in their country.

Non-governmental organizations are now subject to a country that has created them

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.