مدت اعتبار پروانه کسب

هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی که در هریک از واحدهای صنفی مثل تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه سرمایه‌گذاری کند و کالا، محصول یا خدمات خود را به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی گفته می شود و طبق ماده 4 این لایحه صنف، صنوف به دو گروه تولیدی – خدمات فنی و توزیعی – خدماتی تقسیم می‌شود.

و همچنین طبق قوانین و مقررات پروانه کسب یا جواز کسب به شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای یک محل مشخص یا وسیله‌ی کسب معین داده می‌شود.

اولویت دریافت پروانه کسب در هر یک از رشته های صنفی به بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری با توجه به رشته های تخصصی و افرادی که فاقد هرگونه پروانه کسب باشند، صدق می کند و طبق تبصره 2 اتحادیه های صنفی که پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می‌شود.

مدت اعتبار پروانه کسب موقت و دائم 5 سال است و طبق این ماده اتحادیه های صنفی مربوطه موظف هستند با انقضاء مدت اعتبار پروانه کسب اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر کند و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه کسب (جواز کسب )واحد صنفی بدون پروانه تلقی می‌شود بنابراین در صورت اخطار باید هر چه زودتر نسبت به تمدید پروانه کسب ویا تبدیل پروانه کسب اقدام شود.

ممکن است در این میان بنا به دلایلی درخواست متقاضی توسط اتحادیه رد شود و از صدور کسب یا جواز کسب جلوگیری شود که باید با ذکر دلایل به صورت کتبی به متقاضی اعلام شود و درصورتی که متقاضی به آن معترض باشد،

می‌تواند اعتراض کتبی خود را ظرف 20 روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی بدهد و امور صنفی مربوطه نیز موظفند طی مدت 15 روز اعتراض متقاضی را رسیدگی کند و ماحصل یا نتیجه نهایی را اتحادیه مربوطه اعلام کند . باز در صورت معترض بودن ، درخواست کتبی را به کمیسیون نظارت رسیدگی می شود .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.