مراحل درخواست مالک برای توقیف کالاهایی که مخالف حقوق شخص باشد

بر اساس ماده 182 آیین نامه ، شخصی که مالک اختراع ، طرح صنعتی ، علامت و یا نام تجاری باشد و یا نماینده قانونی آن شخص می توانند با مراجعه به نزدیک ترین دادگاهی که صورت صورت مشروحی از کالاهایی که مخالف با حقوق آن شخص است ، بردارند .

لازم به ذکر است که اگر کالاهای ذکر شده در فوق هنوز در گمرک کشور باشند ، این امر توسط مامورین گمرک کالا صورت می گیرد .

در صورتی توقیف کالاهای ذکر شده در فوق امکان پذیر است که دادگاه مربوطه امر تصریح در آن را داشته باشد . دادگاه مربوطه بر اساس درخواست شخصی که مالک اختراع ، طرح صنعتی و علامت تجاری است و یا بر اساس درخواست وکیل قانونی آن شخص است ، دادخواست مورد نظر را صادر می کند .

برای اجرای دادخواست ذکر شده در فوق ، باید کپی از گواهی نامه اختراع ، طرح صنعتی و یا علامت تجاری در صورت نیاز ضمیمه پرونده گردد . در صورتی که شخص مالک اختراع ، علامت تجاری و یا طرح صنعتی تقاضای توقیف کالاهای ذکر شده را داشته باشد ، در این صورت باید این شخص تضمین کافی بدهد که تمامی خسارت های وارد شده بر شخص متقابل را جبران کند .

بر اساس ماده 183 آیین نامه در صورتی که شخص مالک طرح صنعتی ، اختراع و یا علامت تجاری در خصوص توقیف کالاهایی که مخالف با حقوق وی باشد ، معترض شود ، می تواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی پرونده ، درخواست مربوط به صدور قرار تامین دلیل و یا دستور توقیف محصولاتی که حقوق وی را نقض کرده اند را بدهد و یا برای عدم ساخت و یا فروش آن محصولات دستور موقت برای توقف آن امر صادر کند .

در این خصوص مراجع قضایی باید با تقاضای مذکور موافقت کنند و همچنین می توانند قبل از صادر شدن قرار های ذکر شده از شخص متقاضی تضمین کافی بخواهند .

بر اساس تبصره 1 و 2 ماده قانونی 183 ، دادسرای مربوطه می تواند به صورت مستقیم دستوری مبنی بر توقیف کالایی که علامت تقلبی دارد را صادر کند ، حتی اگر آن کالا وارد چرخه تجاری نشده باشد . در این خصوص صدور دستور موقت و قرار تامین بر اساس مقررات آئین دادرسی انجام می شود .

حال در صورتی که شخص مدعی پس از 30 روز از گذشت مورد ذکر شده در ماده 182 آیین نامه ، طرح دعوی خود را از طریق مجرای حقوقی و یا از طریق دادگاه صالح مطابق با ماده 59 قانون اعلام نکند ، در این صورت توقیف به عمل آمده باطل تلقی می شود و شخص بر اساس همان ماده باید خسارات وارد شده بر طرف مقابل را جبران کند .

اداره مالکیت صنعتی باید احکامی را که به صورت نهایی از دادگاه صادر می شود در قسمتی که مربوط به ادارات تابعه است اجرا کند. اگر در رابطه با اجرای حکم ابهاماتی وجود داشته باشد ، در این صورت دادگاهی که حکم مربوطه را صادر کرده است بر اساس ماده 185 و 184 باید رفع ابهام کند .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.