قدرت نام های تجاری تخصصی

نام تجاری تخصصی بر روی یک فرآورده ، یک فایده و یا یک پیام متمرکز می گردد . این تمرکز به بازاریاب ها کمک می کند تا یک نکته واضح را در عنوان یک پیام خاصی تنظیم نمایند و آن را به صورت سریع به ذهن مخاطبان خود وارد کنند .

یکی دیگر از خصوصیات نام های تجاری تخصصی ، توانایی آنها در ایجاد ذهنیت در مورد تخصصی بودن محصول است . در صورتی که آنها فقط همین یک کار را انجام می دهند پس نهایتا باید محصول آنها کیفیت خیلی خوبی داشته باشد .

لازم به ذکر است که نام های تجاری تخصصی به اسم عام مربوط به فراورده خود تبدیل می شوند و به عنوان مثال : زیراکس تبدیل واژه فتوکپی کردن می باشد .

قدرت نام های تجاری تخصصی :

تبدیل نام های تجاری به نمادها چگونه است ؟

نام های تجاری مانند حروف هستند و می توانند به شیوه های مختصر شده ارتباطی تبدیل شوند .

نام های تجاری را می توان به گونه ای ساخت که باعث فراخوانی و یا تداعی ها شوند . همچنین لازم به ذکر است که نام های تجاری می توانند برانگیزنده تداعی های مختلف ذهنی باشند .

به عبارت دیگر می توان گفت که نام های تجاری به عنوان اشاره گر هایی ما را به فکر کردن در مورد افراد و یا اشکال وادار می کنند که تداعی کننده آنها می باشند .

اهمیت مربوط به ارتباط برای یک شخصی که استفاده کننده نام تجاری است و دنیای خارج از آن به یک اندازه است . یک نام تجاری می تواند از راه های مختلفی مورد شناسایی قرار بگیرند .

1-   توسط نماد یک گروه شدن .

2-   با مشاهده اینکه از طرف اعضا ارزش گذاری شده است . ( به عنوان مثال : برند کوکا کولا توسط ستارگان موسیقی پاپ ارزش گذاری شده است . )

3-   با مشاهده اینکه یک فرد و یا گروه و یا موسسه های پیشتیبانی کننده گروه است .

4-   با در نظر گرفتن اینکه به طور خاص و ویژه توسط اعضای گروه مورد استفاده قرار بگیرد و به نمایش گذاشته شود .

لازم به ذکر است که ما نسبت به نماد ها واکنش نشان می دهیم و واکنش ما جدا از اینکه بیرونی و یا درونی باشد یک واکنش آموخته شده است . که این واکنش از طریق تداعی نماد با دیگر نمادها آموخته می شود .

به همین صورت یک نماد می تواند بر حسب مورد با برانگیخته کردن واکنش های معین بر ما تاثیر بگذارد .

نمادها می توانند نماینده چیزهای دیگری نیز در ذهن ما باشند و مصرف یک نام تجاری می تواند بر حسب مورد با برانگیختن واکنش های معینی بر ما تاثیر بگذارند . نماد ها می توانند نماینده چیزهایی در ذهن ما باشند و مصرف یک نام تجاری می تواند برای ما شیوه ای نمادین برای همانند سازی هایمان باشد و موجودیت های دیگری باشد که با آنها پیوند خورده اند .

همچنین باید بگوییم که واکنش درونی ما به یک نماد می تواند احساسی و یا غیر احساسی باشد .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.