شناسایی و بررسی حقوقی ثبت برند

حقوق ناشی از خلاقیت ها و آفرینش های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری می باشد .

-1حقوق مالکیت صنعتی که شامل حق اختراع، طرح های صنعتی، علایم تجاری وعلایم جغرافیایی می شود.

-2 حقوق مالکیت ادبی و هنریکه به حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان میپردازد.

برای انجام مراحل ثبت شرکت در کرج با ما تماس بگیرید

اهمیت حمایت وپشتیبانی از حقوق مالکیت معنوی

حفاظت از سرمایه گذاری ها و تحقیقات انجام شده

افزایش انگیزه افراد برای تحقیقات و نوآوری

جلوگیری از اختفاء تکنولوژی ها و نوآوری ها

انتشار دقیق و صحیح تکنولوژی ها و نوآوری ها

جلوگیری از فعالیت های موازی و صرف هزینه های اضافی

تشویق و ترغیب به سرمایه گذاری و نوآوری

علامت تجاری

استفاده از علایم تجاری به گذشته های دور بر می گردد . حدوداً 3000 سال قبل صنعتگران امضای سازنده را بر روی تولیدات خود حک می کردند در ایران نیز همین طور بوده است مانند تابلوهای بسیار معروفی که ساخته شد توسط استاد فرشچیان و امضا هایی که روی آن از این استاد بزرگوار حک می شد.

 

فواید علامت تجاری برای مصرف کننده

 

کمک به مصرف کننده در تصمیم گیری و انتخاب کالا زیرا علامت تجاری ویژگی های کالا را نشان می دهد مثل ماشین بنز

 

عدم نیاز به داشتن اطلاعات دقیق در مورد تولید کننده و جزئیات فنی کالا در هنگام انتخاب کالاها

 

فواید علامت تجاری برای تولید کننده

 

1- معرفی آسان و هرچه سریع ترمحصولات به مردم

 

2-ایجاد تمایز میان کالاهای خودی از محصولات مشابه در بازار

 

3-آسان و راحت شدن نفوذ و ورود به بازارهای جدید

 

4- ایجاد انگیزه در تولید کننده برای بهبود کیفیت کالای خود و کسب شهرت بیشتر


 علامت یعنی هر نشان قابل مشاهده که بزرگترین هدف این علامت این است که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هممتمایز سازد .و باید حتما باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود

و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که ازاین نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد

.در واقع نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد .

3نوع علایم تجارتی داریم که به شرح آنها می پردازیم

علایم جمعی را علایمی می گویند که به یک جماعت قانونی تعلق دارند و دسته و گروه خاصی را که به تولید آن کالا یا

خدمت می پردازند معرفی می کنند

علایم تایید شده یا تضمینی علایمی هستند که ممکن است توسط هر کس که بتواند کالا و خدماتخود را با استاندارد تعیین شده تطبیق دهد، مورد استفاده قرار می گیرند

علایم مشهور علامتی هستند که در یک کشور مشهور شده اند چه به ثبت رسیده باشد و چه به ثبت نرسیده باشند

خصوصیات و ویژگی علایم مشهور

1- حمایت گسترده تری را شامل می شود .

2- چه به ثبت رسیده باشد و چه ثبت نشده باشد، مورد حمایت قرار می گیرد .

3- حتی در زمینه محصولات از طبقه دیگر و غیر مشابه نیز مورد حمایت قرار می گیرد .

   تفاوت علایم جغرافیایی و علایم تجاری

علایم جغرافیایی کالا یا محصولاتی را معرفی می کند که منشاء آن در قلمرو کشور عضو یا

منطقه خاصی از آن است .

علایم تجاری کالا و خدمات یک موسسه یا تولید کننده را معرفی می کند .

علایم جغرافیایی کالا یا محصولاتی را معرفی می کند که منشاء آن در قلمرو کشور عضو یا منطقه

خاصی از آن است.در حالیکه علایم جمعی علایمی هستند که گروه خاصی را که در هر کجای کشور به

تولید آن کالا یا خدمت می پردازند معرفی می کنند .

ماده ي 30 صرفاً به بیان علامت جمعی پرداخته و ذکري از علامت تضمینی به میان نیامده است.

تعریف علامت جمعی در این ماده، تعریف جامع و مانعی نیست. تعریف علامت جمعی که در این ماده آمده است

بسیار شبیه تعریف نشانه جغرافیایی است. چراکه روي بحث مبدا و خصوصیات ناشی از آن مبدا تاکید دارد.( به راحتی می

توان علامت جمعی را اینگونه تعریف کرد که علامتی است که ممیزه عضویت اشخاص به یک صنف مشخص یا گروه و

انجمن مشخص باشد). مطرح کردن کیفیت و مبدا، باعث تداخل علامت جمعی با علامت تضمینی و نشانه هاي جغرافیایی

خصیصه اصلی، بسته بودن است یعنی هر کسی نمیتواند عضو آن گروه گردد (مانند ،WIPO گشتهاست. در تعریف اولیه

علامت کانون وکلا) که این خصوصیت در تعریف نیامدهاست. لذا باید علامت تضمینی اضافه گشته و تعریف علامت

جمعی تصحیح گردد

علائم جمعی نشانهاي است که براي متمایز کردن مبدا جغرافیایی، موارد بکار گرفته شده، شیوه ساخت و کیفیت یا

سایر ویژگیهاي مشترك کالا و خدمات بنگاههاي مختلف بکار میرود که با نظارت مالک آن میتواند یک اتحادیه یا

تعاونی یا اشخاص حقوقی دیگر باشد، این علامت مورد استفاده قرار گیرد.

11 مرحله ی ثبت بین المللی(مادرید) برند

-1ثبت بین المللی علامت مستلزم تسلیم اظهار نامه به مرجع ثبت است.

-2اتباع ایرانی یا اشخاصی که در ایران اقامت داشته ویاداراي یک مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاري باشند، می توانند حسب مورد به استناداظهارنامه یا علامت ثبت شده در مرجع ثبت، تقاضاي ثبت بین المللی نمایید.

-3اظهارنامه ثبت بین المللی علامت در فرم رسمی و حسب مورد به زبان هاي تعیین شده، در سه نسخه تهیه و تسلیم مرجع ثبت خواهد شد.تبصره - اظهارنامه ثبت بین المللی توسط مرجع ثبت و متقاضی امضاء می شود.

-4مدارک اظهارنامه ثبت بین المللی

مدارك مثبت هویت متقاضی؛

اظهارنامه یا گواهی نامه ثبت علامت در ایران؛

وکالت نامه، چنانچه تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد،

رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اولیه.

-5مرجع ثبت مکلف است مشخصات اظهارنامه ثبت بین المللی را با مشخصات علامت یا اظهارنامه ثبت شده درایران مطابقت نماید.در صورت احراز مطابقت مشخصات و پس از پرداخت هزینه هاي مقرر طبق موافقت نامه و پروتکل مادرید توسط متقاضی،

مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بین المللی را در دفتر ثبت اظهارنامه وارد و برروي هریک از نسخ اظهارنامه تاریخ دریافت و شماره آن را قید نموده و با امضاء آن، نسخه اولاظهارنامه را که حاوي اعلامیه مذکور در آیین نامه مشترك می باشد به متقاضی جهت ارسال به دفتر بین المللی تسلیم می نماید.

اظهارنامه مذکور بایدحداکثر ظرف 15 روز از تاریخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بین المللی فرستاده شود. نسخه دوم اظهارنامه که داراي همان مشخصات نسخهاول است، به عنوان سابقه در مرجع ثبت بایگانی می شود. نسخه سوم به عنوان رسید به متقاضی مسترد می گردد.

در صورت عدم مطابقت مشخصات، متقاضی باید آن را اصلاح نماید. در غیر این صورت اظهارنامه بین المللی پذیرفته نخواهد شد.

-6هرگاه اظهارنامه اصلی، ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ظرف 5 سال از تاریخ ثبت بین المللی اعتبار خود را در ایران از دست دهد،مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه اي به دفتر بین المللی اعلام کرده و در آن کالاها و خدماتی که مشمول تصمیم لغو قرار گرفته اند ذکر و از دفتربین المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.

هرگاه اقدام قانونی مربوط به لغو اعتبار مذکور در فوق پس از انقضاي 5 سال همچنان در جریان باشد و منتهی به یک تصمیم قطعی نگردد،مرجع ثبت باید مراتب را به دفتر بین المللی اطلاع دهد.

در صورت اتخاذ تصمیم قطعی، مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند، به دفتر بین المللی اطلاع داده و از آن درخواست کند که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.

-7چنانچه براساس اطلاعیه واصله از دفتر بین المللی، ایران به عنوان یکی از کشورهاي تعیین شده در اظهارنامه ثبت بین المللی باشد، مرجع ثبتضمن رعایت تشریفات مقرر در موافقت نامه و پروتکل مادرید، اظهارنامه مذکور را طبق قانون و این آیین نامه از لحاظ ماهوي مورد بررسی قرارمی دهد. بررسی تغییرات بعدي علامت پذیرفته شده نیز مشمول همین ترتیبات است.

-8مرجع ثبت پس از انتشار آگهی اظهارنامه ثبت بین المللی در روزنامه رسمی و انقضاي مهلت 30 روز، در صورت نبودن معترض مکلف به پذیرش علامت است و در این صورت شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه در دفتر بین المللی، در حکم شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران خواهد بود.

-9متقاضی ثبت بین المللی علامت، در صورت رد پذیرش اظهارنامه یا اعتراض به تقاضاي ثبت، می تواند اعتراض خود را در چارچوب مواد 121 124 و 125 این آیین نامه تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آئین نامه نماید.

-10هرگاه متقاضی ثبت بین المللی علامت، در ایران اقامت نداشته باشد، جهت تسلیم اعتراض یا هرگونه پاسخ یا اطلاعیه اي باید وکیلی که درایران اقامت دارد را به مرجع ثبت معرفی نماید.

11-هرگاه مالک علامت ثبت شده در ایران متعاقباً ثبت بین المللی همان علامت که در ایران نیز مشمول حمایت است را کسب کند، ثبت بین المللی آن علامت بنابه درخواست و اعراض متقاضی از مالکیت علامت ثبت شده در ایران، جایگزین ثبت در ایران می گردد، مشروط بر اینکهتمامی کالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده در ایران در فهرست کالاها و خدمات مشمول ثبت بین المللی نیز باشد.

ابطال ثبت علامت

ابطال ثبت علامت مطابق مواد 41 و 43 قانون در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون و با تقدیم دادخواست به عمل می آید.

دادخواست ابطال باید داراي ضمائم زیر باشد:

-1 اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارك مثبت ادعاي ابطال؛

-2 رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذکور در جدول هزینه ها؛

-3 وکالت نامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.

تبصره – ابطال بخشی از علامت یا ابطال ثبت علامت نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات ثبت شده نیز مطابق مقررات همین فصل به عمل

می آید.

هرگاه دادگاه در مورد ابطال علامت ثبت شده رأي نهایی صادر نماید مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ می کند و مرجع مذکور موظف است مطابق حکم دادگاه، بخشی از علامت یا ثبت علامت را به طور کامل یا فقط نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات مورد حکم در دفتر مربوط ابطال ومراتب را در روزنامه رسمی آگهی نماید.


آگهی مربوط به ابطال براساس مفاد رأي دادگاه با درج موارد زیر منتشر خواهد شد


1 – ذکر علامت و شماره و تاریخ ثبت آن؛

2 – اشاره به ابطال بخشی از علامت یا اینکه علامت به طور کامل یا در ارتباط با بعضی از کالاها و یا خدمات ابطال شده است؛

3 – اعلام عدم اعتبار گواهی نامه اي که به موجب رأي نهایی دادگاه باطل شده است.

تبصره- هزینه آگهی مزبور به عهده محکوم له می باشد. وي می تواند هزینه مذکور را در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه نماید.

اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید.

و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید.

برای شناسایی و بررسی حقوقی ثبت برند و ثبت شرکت در کرج،ثبت برند،ثبت برند در کرج کافیست با ما در تماس باشید و از مشاوره ما استفاده کنید برای شناسایی و بررسی حقوقی ثبت برند با ما ارتباط برقرار کنیدبرای خرید برند با ما تماس بگیرید.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.