حقوق ناشی از مالکیت علامت یا مارک در نظام فرانسه

زمانی که علامت های تجاری ، صنعتی و یا خدماتی به ثبت می رسند ، اشخاصی که صاحب این علامت ها هستند ، نسبت به آنها حق مالکیت پیدا می کنند . مطابق با ماده 1-713 قانون مربوط به مالکیت فکری و صنعتی نظام فرانسه ، حقوق ناشی از مالکیت علامت یا مارک به شرح زیر می باشند :

1-    حق مالکیت بر علامت ثبت شده ، یک مالکیت مطلق می باشد و شخصی که مالک آن علامت باشد ، می تواند هر بهره قانونی از آن علامت ببرد .

2-    شخصی که مالک علامت تجاری می باشد ، حقوقش فقط به یک ناحیه مشخص محدود نمی شود ، بلکه در تمامی قسمت های کشور فرانسه اعتبار دارد و این اعتبار در صورت وجود شرایطی خاص ، می تواند به کشورهای دیگر نیز گسترش پید کند .

3-    حق مالکیت علامت های تجاری از سمت قانون مورد حمایت قرار می گیرند . صاحب علامت تجاری نیز می تواند بر علیه کسانی که به حقش لطمه وارد کرده اند ، اقامه دعوی کند . حتی برای این امر فرقی نمی کند که لطمه وارد شده بر شخص صاحب علامت ، همراه با سوء نیت باشد و یا خیر .

4-    حق مالکیت بر علامت تجاری ، به همه محصولات صنعتی و کشاورزی و خدماتی ، که در اظهارنامه مربوط به ثبت علامت تجاری نام برده شده است ، نظارت دارد . لازم به ذکر است که مالک علامت ثبت شده ، این حق را ندارد که از علامت ثبت شده در موارد دیگری که مشابه با موضوع علامت هستند ، استفاده کند .

مثلا اگر مارک هایی که در رابطه با محصولات دارویی هستند ، برای محصولات زیبایی به کار برده شوند ، این کار تقلب به حساب می اید ، همچنین اگر در ارائه خدمات نیز تشابهی وجود داشته باشد هم شرایط به همین ترتیب می باشد . تفکیک خدمات مشابه مطابق با ارزیابی آنها توسط مشتری ها انجام می شود . به عبارت دیگر محصولات و تولیدات مشابه به آن دسته از محصولاتی گفته می شود که باعث گمراهی اذهان عمومی شوند .

5-    حق مالکیت علامت تجاری یک حق انحصاری می باشد به صورتی که هیچ کس بدون اجازه مالک علامت تجاری حق استفاده از آن را ندارد . به همین دلیل ارائه خدمات مشابه با علامت تجاری دیگر و یا الصاق علامت تجاری مربوط به شخص دیگری بر روی محصولات ، ممنوع می باشد مگر آنکه شخص صاحب علامت تجاری اجازه داده باشد .

6-    اگر یک علامت تجاری به ثبت نرسیده باشد ، اما به علت استفاده از آن علامت معروفیت پیدا کرده باشد ، در این صورت استفاده از این علامت توسط افراد دیگر دارای مسئولیت های مدنی می باشد و چنانچه استفاده از این علامت به ملاک آن ضربه وارد کند و یا به صورت ناموجه از آن استفاده شود ، مطابق با ماده 5- 713 قانون مربوط به مالکیت صنعتی ، شرایطی که در ماده 6 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در نظر گرفته شده است ، به این موضوع نیز قابل اعمال می باشد .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.