تجدید کمیسیون در دادگاه حقوقی برند و علامت

مطابق با ماده 172 آئین نامه اجرایی قانون مربوط به اداره مالکیت صنعتی ، تصمیمات اتخاذ شده در اداره مالکیت صنعتی و کمیسیون مربوط به آن ، توسط افرادی که ذینفع هستند ، قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی می باشد . این دادخواست باید از تاریخی که ابلاغیه تصمیم منتشر می شود تا مدت دو ماه بعد از آن ، به دادگاه صالح مربوطه ارائه شود .

مطابق با ماده 59 : رسیدگی کردن به کلیه تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون اداره کل ثبت مالکیت صنعتی و همچنین رسیدگی به اختلافات به وجود آمده بر اثر اجرای این قانون و آئین نامه اجرایی آن ، در صلاحیت شعباتی از دادگاه عمومی تهران می باشد و این امر توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود .

بنابراین ، با توجه به موارد ذکر شده در فوق ، دادگاه های عمومی تهران و شهرستان ها برای رسیدگی به اعتراضات ذینفع ، دارای صلاحیت نمی باشند و تنها دادگاه عمومی خاص تهران برای تجدید نظر خواهی در رابطه با تصمیمات کمیسیون اداره کل ثبت مالکیت صنعتی ، این صلاحیت را دارد .

در نتیجه برای اینکه از کمیسیون مربوطه تقاضای تجدید نظر خواهی شود ، باید دادخواستی ارائه گردد . این دادخواست مطابق با ماده 48 قانون آ.د.م باید به دفتر دادگاه صالح ارائه داده شود و اگر دادگاه شعبه های متعددی داشته باشد ، در این صورت باید دادخواست مربوطه به شعبه اول این دادگاه ارائه گردد .

دادخواست مربوط به تجدید کمیسیون باید دارای نکات ذکر شده در زیر باشد :

1-   باید به زبان فارسی باشد و روی برگه های چاپی مخصوص ، نوشته شود .

2-   این دادخواست باید شامل : نام و نام خانوداگی ، نام پدر ، سن ، محل اقامت و شغل شخص متقاضی باشد . همچنین اگر این دادخواست توسط وکیل تنظیم گردد باید مشخصات وکیل مربوطه نیز ذکر شود .

3-   نام و نام خانوادگی ، محل اقامت و شغل شخص خوانده .

4-   تعیین خواسته و یا بهای مورد نظر در صورتی که تعیین بهای خواسته شده ممکن باشد .

5-   ذکر تعهدات و جهاتی که مطابق با آنها ، شخص خواهان خودش را برای مطالبه ، مستحق می داند .

6-   بیان آن چیزی که شخص خواهان از دادگاه مربوطه درخواست دارد .

7-   بیان دلایلی که شخص خواهان برای ثابت کردن ادعای خود دارد ، که تمامی این ادلات باید به طور واضح نوشته شوند .

8-   امضا و یا اثر انگشت شخص دادخواست دهنده در قسمت زیرین دادخواست تنظیم شده که بیانگر تایید مطالب موجود در درخواست باشد .

9-   اگر دادخواست مربوطه توسط یک وکیل ارائه شود ، باید رو نوشت آن دادخواست نیز به دادگاه ارائه داده شود .

10-  در صورتی که اسناد مربوط به شخص خواهان به زبان خارجی باشد ، باید ترجمه آن نیز به دادخواست پیوست گردد .

11-  دادخواست مربوطه و کلیه پیوست های آن باید در دو نسخه به دادگاه ارائه شوند .

12-   در صورت اعتراض به تصمیم کمیسیون ، معترض اگر یک شخص حقیقی باشد ، باید مبلغ 300،000 تومان و اگر شخص حقوقی باشد ، مبلغ 450،000 تومان به عنوان ودیعه در صندوق دادگستری بگذارد و رسید آن را به دادخواست ضمیمه کند .

در انتها نیز باید گفت که تمامی ضرر و زیان های وارد شده بر تجدید نظر خوانده را آئین نامه مربوطه مشخص می کند .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.