نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام

 

در این مقاله قصد داریم که نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام را برای شما عزیزان مثال بزنیم .

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام هم مانند صورت جلسه های دیگر از دو بخش تشکیل شده است از قبیل : قسمت شرح توضیحات و مشخصات و قسمت تذکرات .

                                       بسم الله الرحمن الرحیم

در این صورت جلسه اولین چیزی که درج می گردد : نام شرکت مورد نظر ، شماره ثبت آن ، سرمایه ثبت شده در شرکت و شناسه ملی است که به صورت زیر ذکر می گردد .

نام شرکت مربوطه : ................................................................................

شماره ثبت شرکت مربوطه : ..................................................................

سرمایه ثبت شده در شرکت : ....................................................................

شناسه ملی : ...............................................................................

سپس اعلام می شود که صورتجلسه هیات مدیره شرکت سهامی خاص ثبت شده به شماره .................................. با حضور تمامی اعضاء در تاریخ و ساعت مشخص شده در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.( همچنین در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده باشد باید آدرس آن محل نوشته شود)

تصمیمات اتخاذ شده به صورت زیر هستند :

الف:هیات مدیره موافقت نمود که خانم/آقای ....................................... به شماره ملی ....................................با واگذاری ...........................................کلیه سهام خود به خانم/آقای ................................. به شماره ملی....................................فرزند ................................. متولد ................................. به شماره شناسنامه ..................................... صادره از ..................................... به آدرس خیابان ....................................... کوچه ......................................... پلاک ....................................... کدپستی ................................................ از شرکت خارج شد.

و یا:

خانم/آقای ....................................... به شماره ملی................................... با واگذاری ................................. سهم از سهام خود به خانم/آقای..........................................به شماره ملی .................................... فرزند ............................................ متولد...................................... به شماره شناسنامه .....................................صادره از ............................... به آدرس ..................................خیابان............................. کوچه ................................ پلاک ................................کدپستی......................................... تعداد سهام خود را به .................................... سهم کاهش داد.

ب: در این بند کلیه اعضاء هیئت مدیره بهخانم/آقای ......................................................وکالت دادند مراحل اداری این صورت جلسه را انجام داده و به اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید.

سپس صورت جلسه توسط اعضای هیئت مدیره شرکت امضا می شود .

1-   ...............................

2-   ..............................

3-   ..............................

4-   ...............................

امضا خریدار سهام : ..............................             امضا فروشنده سهام : ..................................

تذکرات ذکر شده در نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام :

1-   تمام بخش های صورت جلسه باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضا اشخاص ذی سمت و توسط مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد .

2-   صورت جلسه هیئت مدیره مربوطه در خصوص نحوه نقل و انتقال سهام باید در چند نسخه تنظیم شود و تمامی نسخه ها و صفحه های آن باید توسط هیئت مدیره ، خریدار و فروشنده امضا شود .

3-   یک نسخه از صورت جلسه هیئت مدیره مربوطه در خصوص نحوه نقل و انتقال سهام باید به به دارایی مربوطه برای تعیین مالیات نقل و انتقال سهام تحویل داده شود و بعد از پرداخت مالیات مورد نظر برگه مربوط به مفاصا حساب همراه با صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .

4-   صورت جلسه هیئت مدیره در رابطه با نقل و انتقال سهام حداکثر تا مدت یک ماه از زمان تشکیل جلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می شود .

5-   فتوکپی از شناسنامه و کارت ملی سهامداران جدید باید به همراه صورت جلسه هیئت مدیره در رابطه با نقل و انتقال سهام به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .

6-   لیستی از سهامداران مربوط به قبل و بعد از نقل و انتقال باید به همراه نام و نام خانوادگی ، تعداد سهام و امضای انها نوشته شود .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.