نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه :

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه موضوع مورد نظر ما در این مقاله است .

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در این خصوص مانند سایر صورت جلسه ها از دو بخش تشکیل شده است که عبارت اند از : قسمت مربوط به مشخصات و قرارداد و قسمت مربوط به تذکرات .

در این صورت جلسات بعد از ذکر نام شرکت ، شماره ثبت شرکت ، سرمایه ثبت شده و شناسه ملی اعلام می شود که صورت جلسه هیئت مدیره شرکت مورد نظر سهامی خاص ثبت شده با ذکر شماره مشخص شده آن در ساعت و تاریخ تعیین شده با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) اعضاء در محل قانونی شرکت (درصورتی که جلسه در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود) تشکیل گردید.

در بند الف این صورت جلسه ذکر می شود کهبنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ تعیین شده در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ قبلی به مبلغ مورد نظر افزایش یافت.

در بند ب این اساسنامه ذکر می شود که سرمایه شرکت مبلغ .... که منقسم به سهم .... ریالی با نام/ بی نام یا تواما که تماماً پرداخت شده می باشد افزایش یافته است .

در بند ج این صورت جلسه نیز ذکر می گردد که ماده مورد نظر اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد.

در بند نیز ذکر می شود که به شخص مورد نظر وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

سپس صورت جلسه مربوطه توسط اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت آنها امضا می گردد .

تذکرات صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه :

:

1-   تمامی صورت جلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه نوشته شوند و بعد از امضای اشخاص ذی سمت با مهر آن شخصیت حقوقی ارائه گردد .

2-   دو نسخه از اظهارنامه ثبت شرکت سهامی باید از اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد و بعد از تکمیل شدن آن توسط اعضای هیئت امضا شود و به همراه صورت جلسه هیئت مدیره و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .

3-   یک گواهی مبنی بر پرداخت وجه افزایش سرمایه باید با ضمیمه صورت جلسه هیات مدیره در رابطه با عملی شدن افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .

4-   اگر افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی اشخاص از شرکت باشد در این صورت یک لیست مطالبات که توسط بازرسین شرکت تایید شده باشد باید به همراه صورت جلسه هیات مدیره در رابطه با افزایش سرمایه شرکت به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .

5-   اصل روزنامه کثیر الانتشار مربوطه باید بر اساس ماده های 166 و 169 همراه با صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .

6-   صورت جلسه هیات مدیره دایر بر افزایش سرمایه شرکت باید ظرف مدت یک ماه از علنی شدن افزایش سرمایه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .

7-   صورت جلسه در رابطه با عملی شدن افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص باید در چند نسخه تنظیم شود و بعد از امضای هیئت مدیره کلیه صفحات آن به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .

8-   لیستی از تمامی سهامداران باید بعد از فروش سرمایه ای که به امضا رسیده است بعد از تایید هیئت مدیره باید به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .

9-   تمامی اقدامات فوق از طریق سامانه اینترنتی www.irsherkat.ssaa.ir انجام می شود .

       

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.