نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان

 

در این مقاله می خواهیم نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان ، برای شما عزیزان مثال بزنیم . چنانچه می خواهید با نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان آشنا شوید این مقاله را مطالعه نمایید .

صورت جلسه های هیئت مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان از دو بخش قسمت مشخصات و تذکرات تشکیل شده است . در قسمت مشخصات باید مشخصاتی از قبیل نام شرکت ، شماره ثبت شرکت ، میزان سرمایه ثبت شده و شناسه ملی به صورت زیر وارد شود و سپس باید توضیحات جزئی تر و کلی تر همانند نمونه صورت جلسه زیر آورده شود .

                                     به نام خداوند بخشنده مهربان

اولین چیزی که در این صورت جلسه درج می گردد نام شرکت ، شماره ثبت شرکت ، میزان سرمایه ثبت شده و شناسه ملی است که این کار به صورت زیر صورت می گیرد .

نام شرکت : ..............................

شماره ثبت شرکت : ..................................

میزان سرمایه ثبت شده : ..........................................

شناسه ملی : ..................................................................

سپس ذکر می شود که در جلسه هیئت مدیره شرکت سهامی خاص مورد نظر ، به ثبت رسیده با شماره ............................... با حضور ( کلیه اعضا ) در تاریخ : ............................ ساعت ........................... در محل شرکت تشکیل و تصمیمات لازمه ذیل در آن اتخاذ می شود .

الف ) 1- خانم / آقای ........................................کد ملی .......................................... به سمت رئیس هیئت مدیره

2- خانم / آقای ................................................ کد ملی ............................................ به سمت نائب رئیس

3- خانم / آقای ................................................ کد ملی ............................................ به سمت مدیر عامل

4- خانم / آقای ................................................ کد ملی ............................................ به سمت عضو هیئت مدیره

5- خانم / آقای ................................................ کد ملی ............................................ به سمت عضو هیئت مدیره

6- خانم / آقای ................................................ کد ملی ............................................ به سمت عضو هیئت مدیره

ب ) در این بند نیز ذکر می شود که تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت مانند : چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی به امضا مشترک ........................................ و ............................................... همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد .

ج ) دراین بند نیز تمامی اعضای هئیت مدیره و مدیر عامل بدینوسیله اقرار می کنند که دارای سوءپیشینه کیفری نباشند و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل۱۴۱قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشند و با امضاء ذیل صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمتو دارندگان امضاء مجازضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارند .

در صورتی که شخصی برای انجام اموری وکالت داشته باشد ، بند زیر برای آن در صورت جلسه نوشته می شود .

د ) به خانم / آقای .............................................. وکالت داده می شود که علاوه بر مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه هیئت مدیره در رابطه با تعیین سمت و دارندگان امضا مجاز و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

در ادامه اعضای هیئت مدیره صورت جلسه را امضا می کنند .

1-   ...................................................

2-   .....................................................

3-   ......................................................

4-   .......................................................

تذکرات ذکر شده در نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان :

1-   تمامی صورت جلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مورد نظر بعد از امضای اشخاصی که ذی سمت هستند و با مهر آن شخص تهیه و امضا شود .

2-   چنانچه رئیس هیئت مدیره و شرکت یک نفر باشند ، در این صورت بر اساس ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب در مجمع عمومی عادی و یا به طور فوق العاده مطرح گردد و توسط دو سوم از اعضای حاضر در مجمع مورد تصویب واقع شود .

3-   صورت جلسه هیئت مدیره باید برای تعیین سمت و دارندگان امضا در مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .

4-   تمامی اقدامات برای پذیرش صورت جلسات باید از طریق سامانه اینترنتی به آدرس irsherkat.ssaa.ir انجام شوند .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.