نمونه صورت جلسه تبدیل نوع شرکت در شرکتهای سهامی خاص

 

موضوع مورد نظر این مقاله نمونه صورت جلسه تبدیل نوع شرکت در شرکتهای سهامی خاص است . این نوع از صورت جلسه دارای قسمت مشخصات و 7 بند مجزا و به همراه قسمت تذکرات می باشد .

نمونه صورت جلسه تبدیل نوع شرکت در شرکتهای سهامی خاص :

در این صورت جلسه ابتدا نام شرکت ، شماره ثبت شرکت و سرمایه ثبت شده شرکت درج می

گردد ( به صورت زیر )

نام شرکت : ...........................................

شماره ثبت شرکت : ...................................................

سرمایه ثبت شده : .......................................................

سپس اعلام می شود که جلسه مجمع عمومی فق العاده شرکت سهامی خاص ثبت شده مورد نظر به شماره .........................................در تاریخ ........................................... ساعت ...................................... با حضور تمامی شرکا در محل قانونی شرکت تشکیل می گردد .

الف : در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت :

1-   خانم / آقای ............................................ به سمت رئیس جلسه

2-   خانم / آقای .............................................. به سمت ناظر رئیس

3-   خانم / آقای .............................................. به سمت ناظر جلسه

4-   خانم / آقای .............................................. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند .

ب : همچنین در رابطه با دستور جلسه ، تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به مسئولیت محدود بررسی می شود و در نهایت تصمیم گرفته می شود که نوع شرکت به مسئولیت محدود تغییر یابد .

ج : اساسنامه جدید در .......................................... ماده ................................. تبصره تصویب و توسط کلیه شرکا امضا شد و جایگزین اساسنامه قبلی می گردد .

د : همچنین در این بخش از صورت جلسه باید دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه تنظیم و به امضای کلیه شرکا برسد .

ه : پس از آن نیز ذکر می شود که سرمایه شرکت مبلغ ................................. ریال می باشد . اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان نیز به شرح زیر است .

1-   خانم / آقای ................................... دارای ............................... ریال سهم الشرکه

2-   خانم / آقای ................................... دارای ............................... ریال سهم الشرکه

3-   خانم / آقای ................................... دارای ............................... ریال سهم الشرکه

4-   خانم / آقای ................................... دارای ............................... ریال سهم الشرکه و اعضای هیئت مدیره بر اساس زیر انتخاب می شوند .

1-   خانم / آقای ............................................

2-   خانم / آقای ............................................

3-   خانم / آقای ............................................

4-   خانم / آقای ............................................

ز: در این بخش اعلام می شود که سمت اعضای هیئت مدیره از چه قرار است :

خانم / آقای ...................................................... به سمت رئیس هیئت مدیره

خانم / آقای ...................................................... به سمت نایب رئیس

هیئت مدیره خانم / آقای .............................................. به سمت مدیر عامل

ح : حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضای مشترک

خانم / آقای ............................................... همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای خانم / آقای ....................................... همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

خانم / آقای ...................................... ( احدی از شرکا یا اعضای هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت ) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به پرداخت حق الثبت و امضای زیر دفاتر ثبت اقدام نمایند .

سپس صورت جلسه توسط اعضای هیئت رئیسه امضا می گردد .

امضای اعضای هیئت رئیسه :

1-   رئیس هیئت جلسه .............................................

2-   ناظر جلسه ............................................................

3-   منشی جلسه ........................................................

امضای اعضای هیئت مدیره : ...........................................

رئیس هیئت مدیره : ..........................................................

نایب رئیس هیئت مدیره : ..............................................

مدیر عامل : ........................................................................

تذکرات نمونه صورت جلسه تبدیل نوع شرکت در شرکتهای سهامی خاص :

1-   دو نسخه از اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود باید تهیه شود و تمام صفحات آن باید توسط کلیه شرکا امضا گردد و همراه با صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .

2-   دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه باید تنظیم شود و توسط کلیه شرکا امضا شود وهمراه با صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .

3-   اگر شرکت سهامی خاصی که قصد تبدیل نوع دارد ، سرمایه تعهدی خود را نپرداخته باشد ، در این صورت باید قبل از تبدیل نوع برای پرداخت سرمایه تعهدی خود اقدام کند و گواهی های لازم را به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهد .

4-   صورت جلسه باید در چند نسخه تنظیم شود و تمامی صفحات آن توسط هیئت رئیسه جلسه امضا گردد و یک نسخه از آن به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .

5-   اگر مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ، رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت بر اساس ماده 99 الزامی می باشد .

6-   اگر مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ، اصل روزنامه که حاوی آگهی دعوت باشد باید به همراه صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .

7-   نام شرکا و میزان سهم آنها باید در یک لیست نوشته شود و توسط آنان امضا گردد و همراه با صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.