نمونه صورت جلسه انحلال در شرکتهای سهامی خاص

 

نمونه صورت جلسه انحلال در شرکتهای سهامی خاص نیز مانند سایر صورت جلسه ها دارای دو بخش متشکل از قسمت مشخصات و توضیحات صورت جلسه و قسمت تذکرات است ، که در این مقاله به بررسی این نوع از صورت جلسه ها می پردازیم .

نمونه صورتجلسه انحلال در شرکتهای سهامی خاص

صورتجلسه انحلال در شرکت های سهامی

در این صورت جلسه ابتدا نام شرکت ، شماره ثبت شرکت ، سرمایه ثبت شده شرکت و شناسه ملی شرکت مانند زیر درج می شود .

نام شرکت : ………………………………………
شماره ثبت شرکت : …………………………
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ………………………………..

سپس اعلام می شود که صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص ثبت شده مورد نظر به شماره ………… در تاریخ ………… و ساعت ………… با حضور کلیه / اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.( همچنین لازم به ذکر است که اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده باشد آدرس آن محل باید نوشته شود)

پس از آن نیز ذکر می شود که در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:
۱ـ خانم/ آقای ……………………….. به سمت رئیس جلسه
۲ـ خانم/ آقای ……………………….. به سمت ناظر رئیس
۳ـ خانم/ آقای ……………………….. به سمت ناظر جلسه
۴ـ خانم / آقای……………………….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

همچنین اعلام می شود که دستور جلسه، اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت مورد نظر پس از بحث و بررسی شرکت بعلت مشخص شده منحل گردید و آقای / خانم (یا شخصیت حقوقی ) ……………………….. به شماره ملی به سمت مدیران / مدیر تصفیه انتخاب شدند.

سپس آدرس مدیر مورد نظر باید به صورت کامل و به شکل زیر درج گردد .

آدرس مدیر / مدیران تصفیه و محل تصفیه تهران خیابان ……………….کوچه ……………….پلاک ……………….کدپستی………………. می باشد.
مدیر/ مدیران تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود.

پس از انجام این کار نیز صورت جلسه توسط رئیس جلسه ، ناظر جلسه و منشی جلسه امضا می گردد .

تذکرات نمونه صورت جلسه انحلال در شرکتهای سهامی خاص :

1-   تمامی صورت جلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضای اشخاص ذی سمت باشد و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود .

2-   آخرین روزنامه رسمی شرکت در خصوص انتخاب مدیران باید به صورت جلسه ضمیمه گردد .

3-   فتوکپی از کارت ملی و شناسنامه مدیران تصفیه باید ضمیمه صورت جلسه گردد اما تحت شرایطی که خارج از سهامداران باشد .

4-   صورت جلسه مورد نظر باید در تاریخ 5 روز از زمان تشکیل جلسه بر اساس ماده 209 لایحه اصلاحی قانون تجارت در مدت سه روز به اداره پست تحویل داده شود و سپس بارکد پستی آن در سیستم درج گردد .

5-   در صورتی که مدیران تصفیه صورت جلسه قبولی خود را اعلام نکرده باشند ، باید بر اساس یک نامه جداگانه قبولی خود را اعلام کنند و طی ضمیمه به صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارسال گردد .

6-   در صورتی که صورت جلسه با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ، رعایت مقررات دعوت بر اساس اساسنامه شرکت و مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت و ارائه اصول آنها به همراه صورت جلسه الزامی می باشد .

7-   یک لیست از سهامداران حاضر در مجمع تهیه شود و توسط سهامداران امضا گردد و با ضمیمه به صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارسال گردد .

8-   یک لیست از سهامداران حاضر در مجمع باید تهیه شود و توسط سهامداران امضا گردد و با ضمیمه به صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارسال شود .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.