نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه اختیاری در شرکت سهامی خاص

 

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه اختیاری در شرکت سهامی خاص موضوع مورد نظر ما در این مقاله است . این نوع صورت جلسه هم شامل دو بخش مشخصات و توضیحات و بخش تذکرات است .

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه اختیاری در شرکت سهامی خاص :

در این صورت جلسه بعد از ذکر نام شرکت ، شماره ثبت شرکت ، سرمایه ثبت شده شرکت و شناسه ملی اعلام می شود که صورتجلسه هیات مدیره شرکتسهامی خاص ثبت شده در ساعت و تاریخ مشخص با حضور کلیه اعضاء در محل قانونی شرکت تشکیل می شود و درصورتی که جلسه در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود .

بعد از ان اعلام می گردد کهبراساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ مشخص شده در شرکت که اختیار عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری را به هیات مدیره تفویض نموده با رعایت تشریفات وفق اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ …………………………… ریال به مبلغ …………………………… ریال منقسم به …………………………… سهم …………………………… ریالی با نام / بی نام و یا تواماً که تماماً پرداخت شده می باشد کاهش یافت.

و در ادامه نیز اعلام می شود که ماده …………… اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم/ آقای …………………………… احدی از سهامداران – اعضای هیات مدیره ـ وکیل رسمی شرکتوکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری شرکت سهامی خاص و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

سپس صورت جلسه توسط اعضای هیئت مدیره امضا می شود .

امضای اعضای هیات مدیره:

۱ـ ……………………………

۲ـ ……………………………

۳ـ ……………………………

۴ـ ……………………………

تذکرات موجود در نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه اختیاری در شرکت سهامی خاص:

1-   تمامی بخش های صورت جلسه باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مورد نظر نوشته گردد و بعد از امضای اشخاص ذی سمت به همراه مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود .

2-   اصل صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده باید با تفویض اختیار کاهش سرمایه به هیات مدیره به همراه صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.

3-   اصل روزنامه هایی که آگهی کاهش سرمایه در آن درج شده است اعم از : روزنامه رسمی و کثیر الانتشار باید به همراه صورت جلسه هیات مدیره در رابطه با عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری شرکت سهامی خاص به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .

4-   یک گواهی باید از مرجع قضایی ذیصلاح مبنی بر عدم وصول دادخواست تهیه شود و همراه با صورت جلسه هیات مدیره در رابطه با کاهش سرمایه اختیاری شرکت سهامی خاص به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .

5-   یک لیست از سهامداران و تعداد سهام آنها باید بعد از کاهش سرمایه به همراه صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد .

6-   صورت جلسه هیات مدیره در رابطه با عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری شرکت سهامی خاص حداکثر باید در مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .

7-   تمامی اقدامات ذکر شده در فوق از طریق سامانه اینترنتی به آدرس irsherkat.ssaa.ir انجام می گردد .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.