نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود

نام شرکت..................................... شماره ثبت .......................... سرمایه ثبت شده ........................... ریال   در تاریخ ....................... ساعت ................... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور

کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه خانم ها/ آقایان ..................................... به خانم ها / آقایان ..................................... بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

       نام شرکاء                         میزان سهم الشرکه

 1. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 2. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 3. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 4. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه

پس از مذاکره مقرر شد که خانم / آقای .................................که دارای ............................ریال سهم الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده 103 قانون تجارت کلیه سهم الشرکه / یا مقداری از سهم الشرکه خود را به خانم / آقای...............................فرزند ................ .متولد ............. شماره شناسنامه ........... آدرس محل سکونت............................................................................................. منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و این نقل و انتقال سهم الشرکه مورد موافقت کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء با رعایت مفاد ماده 102 قانون تجارت قرار گرفت.

به خانم / آقای ................................ .احدی از شرکاء یاوکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

           نام شرکاء                         میزان سهم الشرکه

 1. خانم / آقای ..................................   دارای ...................         امضاء
 2. خانم / آقای ..................................   دارای ...................         امضاء
 3. خانم / آقای ..................................   دارای ...................         امضاء


تذکرات:

 1. صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارائه و تقاضای صدور سند رسمی دراجرای ماده 103 قانون تجارت شود و سپس اصل سند رسمی یا تصویر برابر اصل شده و همراه با اصل صورتجلسه جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تسلیم شود.
 2. فتوکپی شناسنامه شریک جدید (منتقل الیه) همراه با صورتجلسه و سند رسمی به اداره ثبت شرکتها تسلیم شود.
 3. صورتجلسه بایستی به امضاء شرکاء با رعایت ماده 102 قانون تجارت و مخصوصاً خریدار و فروشنده برسد.
 4. در صورتی که شریکی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده است و عضو هیئت مدیره بوده بایستی بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده تشکیل و نسبت به تعیین عضو جدید هیئت مدیره اقدام شود.
 5. در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
 6. شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده )الزامی است.
 7. در صورتیکه تعداد شرکاءاز 12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.
 8. تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند
 9. صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.
 10. صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

                                              دانلود نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.