نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی نسبی )

بسمه تعالی

نام شرکت………..........................…… شماره ثبت ……….................……… سرمایه ثبت شده …………...................…… ریال در تاریخ ……………………… ساعت ……….......................................… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

        نام شرکاء                           میزان سهم الشرکه

 1. خانم / آقای ............................ دارای ............................ ریال سهم الشرکه
 2. خانم / آقای ............................ دارای ............................ ریال سهم الشرکه
 3. خانم / آقای ............................ دارای ............................ ریال سهم الشرکه
 4. خانم / آقای ............................ دارای ............................ ریال سهم الشرکه

محل شرکت از (آدرس قبلی ) تهران …………… خیابان…………………………………………………... کوچه……………….……… پلاک……………کدپستی……………………. تلفن……………………………

به (آدرس جدید): تهران …………… خیابان………………………………………………………………… کوچه……………….……… پلاک………… کدپستی………………...……… تلفن………………… انتقال یافت در نتیجه ماده ……..……اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم / آقای……………………. احدی از شرکت (یا مدیرعامل در صورتیکه از بین شرکاء باشد) یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

 1. خانم / آقای .......................................   امضاء
 2. خانم / آقای .......................................   امضاء
 3. خانم / آقای .......................................   امضا

 

تذکرات :

 1. در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است.
 2. شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده ) الزامی است.
 3. در صورتیکه تعداد شرکت از 12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار (مرکب از سه نفراز شرکاء) الزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود در ذیل صورتجلسه امضاء نمایند.
 4. امضاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه الزامی است .
 5. صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
 6. در صورتیکه اختیار تغییر محل طبق اساسنامه از وظایف هیأت مدیره باشند صورتجلسه هیأت مدیره با استفاده از نمونه تنظیم و تسلیم اداره ثبت شرکتها شود.

دانلود نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی نسبی )

شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر مشاور شما در  کلیه امور ثبت شرکت ،ثبت برند ،جوازتاسیس ،رتبه بندی،پروانه بهره برداری

با ما در ارتباط باشید

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.