نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت با مسئولیت محدود موضوعی است که در این مقاله می خواهیم آن را مورد بررسی قرار دهیم . این نمونه صورت جلسه مانند سایر صورت جلسات از دو بخش توضیحات و یا مشخصات و همچنین قسمت مربوط به تذکرات تشکیل شده است .

در این صورت جلسات پس از قید نام شرکت ، شماره ثبت شرکت ، شناسه ملی و سرمایه ثبت شده ، اعلام می شود که در تاریخ مشخص شده و ساعت مورد نظر

مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت تصمیم گیری می شود . ( در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود)

نکته : توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد .

سپس نام شرکای مربوطه به همراه میزان سهم الشرکه آنها درج می شود و پس از آن اعلام می شود که محل شرکت از (آدرس قبلیبه (آدرس جدید انتقال یافته است و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

در صورتی که شخصی وکالت داشته باشد در صورت جلسه اعلام می شود که به شخص مورد نظر

وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تغییر محل شرکت با مسئولیت محدود و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

سپس اشخاص مورد نظر با قید نام و نام خانوادگی اقدام به امضا صورت جلسه می کنند .

تذکرات نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت با مسئولیت محدود :

1-   تمامی صورت جلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه نوشته شوند و بعد از امضای اشخاصی که ذی سمت هستند و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شوند .

2-   اگر جلسه مورد نظر با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت شرکت بر اساس اساسنامه و یا قانون تجارت با ارائه مستنداتی ضروری می باشد .

3-   شرکای شرکت باید نام خود را به همراه مقدار سهم الشرکه خود در صورت جلسه مربوط به تغییر محل شرکت با مسئولیت محدود نوشته و امضا شود و اگر وکالتا آن را امضا می نمایند باید وکالتنامه رسمی را حتما ارائه دهند .

4-   اگر تعداد شرکای موجود از 12 نفر بیشتر باشد در این صورت انتخاب هیات ناظر الزامی است و در ابتدای صورت جلسه نام اعضای هیات ناظر در زیر صورت جلسه نوشته شود و توسط او امضا گردد .

5-   وجود امضا در زیر تمام صفحات صورت جلسه ضروری است .

6-   اگر اختیار تغییر محل مطابق با اساسنامه از وظایف هیات مدیره باشد ، در این صورت صورت جلسه هیات مدیره با استفاده از نمونه تنظیم و به اداره ثبت شرکت ها ارائه داده شود .

7-   صورت جلسه تغییر محل شرکت با مسئولیت محدود در مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه باید به اداره ثبت شرکت ها ارائه داده شود .

8-   تمامی این اقدامات از طریق سامانه اینترنتی با آدرس WWW.IRSHERKAT.SSAA.IR صورت می گیرد .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.