نمونه صورتجلسه تغییرمحل درشرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت …………………………….…………… شماره ثبت   ………………… سرمایه ………………………..……………… ریال در تاریخ ……………………………..…… ساعت ………….......................................……… جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه/ اکثریت اعضاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

محل شرکت از آدرس قبلی ………...………………………………………………………….به آدرس جدید.…………………………………………………...........…انتقال یافت و در نتیجه ماده……………… در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.آقای/ خانم ………………………………احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیرعامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

                                                                              امضاء اعضاء هیئت مدیره        

تذکرات :

  1. در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده رعایت مقررات اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص دعوت الزامی می باشد.
  2. صورتجلسه در چند نسخه تهیه و به امضاء اعضاء هیئت مدیره برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

         نمونه صورتجلسه تغییرمحل درشرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص

جهت ارتباط با مسئول بخش مربوطه با شماره 02632401712 تماس حاصل فرمایید.

       و یا از طریق پر کردن فرم لینک مشاوره آنلاین منتظر تماس کارشناسان ما باشید

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.