نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه در شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه در شرکت با مسئولیت محدود موضوعی است که در این مطلب می خواهیم مورد بررسی قرار دهیم . این صورتجلسه ها دارای دو بخش متفاوت هستند ، از قبیل : قسمتی که مربوط به توضیحات و مشخصات است و قسمتی که مربوط به تذکرات می باشد .

در قسمت مربوط به توضیحات و مشخصات پس از ذکر مشخصات شرکت از قبیل : نام شرکت ، شماره ثبت ، شناسه ملی و سرمایه ثبت شده ، اعلام می گردد که مجمع مورد نظر با حضور اکثریت شرکا تشکیل می شود و برای تاسیس شعبه بر اساس نام شرکا و میزان سهم الشرکه آنها اقدام می گردد .

در بند بعدی در این صورت جلسه در خصوص ضرورت های تاسیس شعبه در شهرستان صحبت می شود و مقرر می گردد که شعبه مورد نظر تاسیس شود .

همچنین در صورتی که شخصی به وکالت از سایرین برای تاسیس شعبه اقدام نمایند ، در این صورت در صورت جلسه تنظیم شده در یک بند در خصوص این امر صحبت می شود و ذکر می گردد که این شخص دارای وکالت نامه ای برای مراجعه به اداره ثبت شرکت ها برای تاسیس شعبه شرکت دارا می باشد .

نکاتی که در قسمت تذکرات صورت جلسه مربوطه به آنها اشاره می شود :

1-   تمامی صورت جلسات باید بر روی سربرگ شخصیت حقوقی مورد نظر نوشته شوند و پس از امضا توسط انها به وسیله مهر آن شخص حقوقی امضا گردند .

2-   تصویری از صورت جلسه مربوطه باید به همراه اساسنامه ، شرکت نامه ، تقاضانامه و فتوکپی شناسنامه مدیر شعبه برای ارسال به ادارات ثبت شهرستانی که کد شعبه در انجا تاسیس می شود و به همراه مدارک به اداره ثبت شرکت ها ارسال می گردد .

3-   بعد از ثبت صورت جلسه مربوط به تاسیس شعبه شرکت با مسئولیت محدود و گذشتن مدتی به اداره ثبت شرکت شهرستان مربوطه برای برای ثبت و دریافت شماره ثبت و دریافت آگهی تاسیس شعبه مراجعه شود .

4-   اگر صورت جلسه با اکثریت شرکا تاسیس شده باشد ، در این صورت رعایت تشریفات مربوط به دعوت بر اساس اساسنامه شرکت و یا قانون تجارت با ارائه مستنداتی الزامی است .

5-   شرکا باید نام خود را به همراه میزان سهم الشرکه در صورت جلسه مربوطه به تاسیس شعبه شرکت با مسئولیت محدود بنویسند و امضا کنند و در صورتی که صورت جلسه را به صورت وکالتی امضا می کنند ، باید وکالت نامه رسمی را نیز ارائه دهند .

6-   اگر تعداد شرکا از 12 نفر بیشتر باشد در این صورت انتخاب هیئت نظار که مرکب از 3 نفر باشد لازم است و در ابتدای صورت جلسه باید نام اعضای هیئت نظار نوشته شود و در زیر صورت جلسه امضا گردد .

7-   تمامی شرکا باید زیر تمامی صورت جلسات را امضا نمایند .

8-   صورت جلسه مربوط به تاسیس شعبه شرکت با مسئولیت محدود باید در دو یا چند نسخه تهیه گردد و تمامی آنها امضا گردند و سپس یک نمونه از آنها به اداره ثبت شرکت ها ارائه داده شوند .

9-   صورت جلسه مربوطه باید در مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه مربوطه به اداره ثبت شرکت ها ارائه داده شود .

10-                     اگر تاسیس شعبه بر اساس اساسنامه شرکت از اختیارات هیئت مدیره باشد ، در این صورت باید نسبت به تنظیم صورت جلسه هیئت مدیره با استفاده از متن های ذکر شده در فوق اقدام گردد .

11-                     تمامی اقدامات ذکر شده از طریق وب سایت irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.