نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه در شرکت با مسئولیت محدود

اکتبر 31

نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه در شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه در شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه در شرکت با مسئولیت محدود موضوعی است که در این مطلب می خواهیم مورد بررسی قرار دهیم . این صورتجلسه ها دارای دو بخش متفاوت هستند ، از قبیل : قسمتی که مربوط به توضیحات و مشخصات است و قسمتی که مربوط به تذکرات می باشد .

در قسمت مربوط به توضیحات و مشخصات پس از ذکر مشخصات شرکت از قبیل : نام شرکت ، شماره ثبت ، شناسه ملی و سرمایه ثبت شده ، اعلام می گردد که مجمع مورد نظر با حضور اکثریت شرکا تشکیل می شود و برای تاسیس شعبه بر اساس نام شرکا و میزان سهم الشرکه آنها اقدام می گردد .

در بند بعدی در این صورت جلسه در خصوص ضرورت های تاسیس شعبه در شهرستان صحبت می شود و مقرر می گردد که شعبه مورد نظر تاسیس شود .

همچنین در صورتی که شخصی به وکالت از سایرین برای تاسیس شعبه اقدام نمایند ، در این صورت در صورت جلسه تنظیم شده در یک بند در خصوص این امر صحبت می شود و ذکر می گردد که این شخص دارای وکالت نامه ای برای مراجعه به اداره ثبت شرکت ها برای تاسیس شعبه شرکت دارا می باشد .

نکاتی که در قسمت تذکرات صورت جلسه مربوطه به آنها اشاره می شود :

1-   تمامی صورت جلسات باید بر روی سربرگ شخصیت حقوقی مورد نظر نوشته شوند و پس از امضا توسط انها به وسیله مهر آن شخص حقوقی امضا گردند .

2-   تصویری از صورت جلسه مربوطه باید به همراه اساسنامه ، شرکت نامه ، تقاضانامه و فتوکپی شناسنامه مدیر شعبه برای ارسال به ادارات ثبت شهرستانی که کد شعبه در انجا تاسیس می شود و به همراه مدارک به اداره ثبت شرکت ها ارسال می گردد .

3-   بعد از ثبت صورت جلسه مربوط به تاسیس شعبه شرکت با مسئولیت محدود و گذشتن مدتی به اداره ثبت شرکت شهرستان مربوطه برای برای ثبت و دریافت شماره ثبت و دریافت آگهی تاسیس شعبه مراجعه شود .

4-   اگر صورت جلسه با اکثریت شرکا تاسیس شده باشد ، در این صورت رعایت تشریفات مربوط به دعوت بر اساس اساسنامه شرکت و یا قانون تجارت با ارائه مستنداتی الزامی است .

5-   شرکا باید نام خود را به همراه میزان سهم الشرکه در صورت جلسه مربوطه به تاسیس شعبه شرکت با مسئولیت محدود بنویسند و امضا کنند و در صورتی که صورت جلسه را به صورت وکالتی امضا می کنند ، باید وکالت نامه رسمی را نیز ارائه دهند .

6-   اگر تعداد شرکا از 12 نفر بیشتر باشد در این صورت انتخاب هیئت نظار که مرکب از 3 نفر باشد لازم است و در ابتدای صورت جلسه باید نام اعضای هیئت نظار نوشته شود و در زیر صورت جلسه امضا گردد .

7-   تمامی شرکا باید زیر تمامی صورت جلسات را امضا نمایند .

8-   صورت جلسه مربوط به تاسیس شعبه شرکت با مسئولیت محدود باید در دو یا چند نسخه تهیه گردد و تمامی آنها امضا گردند و سپس یک نمونه از آنها به اداره ثبت شرکت ها ارائه داده شوند .

9-   صورت جلسه مربوطه باید در مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه مربوطه به اداره ثبت شرکت ها ارائه داده شود .

10-                     اگر تاسیس شعبه بر اساس اساسنامه شرکت از اختیارات هیئت مدیره باشد ، در این صورت باید نسبت به تنظیم صورت جلسه هیئت مدیره با استفاده از متن های ذکر شده در فوق اقدام گردد .

11-                     تمامی اقدامات ذکر شده از طریق وب سایت irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد .

بازدید 67 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 20 مرداد 1399 ساعت 08:33