نمونه صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

 

نمونه صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود موضوعی است که در این مقاله می خواهیم به بررسی آن بپردازیم .

در این صورت جلسه با قید نام شرکت ، شماره ثبت و سرمایه ثبت شده ذکر می گردد که در تاریخ و ساعت مشخص شده ، جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره تشکیل می گردد و برای تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضا مجاز ، ذکر نام و سمت آنها لازم می باشد .

همچنین در این صورت جلسه ذکر می گردد که تمامی اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضا مشترک همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

شخصی از اعضای هیئت مدیره و یا شرکا که دارای وکالت رسمی باشد باید به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کند و برای ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت اقدام نمایند .

در انتهای این صورت جلسه نیز نام اعضای هیئت مدیره به همراه امضا آنها درج می گردد و بعد از آن قسمت تذکرات ذکر می کردد .

تذکرات ذکر شده در صورت جلسه انتخاب هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود :

1-   تمامی صورت جلسات مربوطه باید بر روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه نوشته شود و بعد از امضا اشخاص ذی سمت با مهر آن شخصیت حقوقی امضا گردد .

2-   پس از تنظیم صورت جلسه ذکر شده در فوق باید نسبت به تنظیم صورت جلسه هیئت مدیره به شرح نمونه پیوستی اقدام گردد .

3-   مدت ماموریت مورد نظر در شرکت های با مسئولیت محدود هم می تواند مقید به زمان باشد و هم می تواند به صورت نامحدود باشد . بنابراین باید به این نکته با توجه به اساسنامه شرکت توجه شود .

4-   اگر یکی از مدیران سهم الشرکه خود را مستقل نمود و از شرکت خارج شد و یا از سمت خود استعفا داد ، باید صورت جلسه مورد نظر تنظیم گردد و سپس مدیری به جای فرد خارج شده انتخاب شود .

5-   در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد ، رعایت تشریفات دعوت شرکا بر اساس اساسنامه شرکت و قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است .

6-   شرکا باید به صورت اصالتا و ولایتا نام خود را به همراه ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه بنویسند و امضا نمایند و در صورتی که وکالتا امضا می نمایند باید یک وکالت نامه رسمی ارائه دهند .

7-   اگر تعداد شرکا بیشتر از 12 نفر باشد در این صورت انتخاب هیات ناظر مرکب از سه نفر الزامی است و در ابتدای صورت جلسه نام اعضای هیئت نظار باید نوشته گردد و زیر آن امضا شود .

8-   تمامی شرکا باید زیر تمامی صفحات صورت جلسه را امضا کنند .

9-   صورت جلسه مربوط به انتخاب هیئت مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود باید در دو یا چند نسخه تهیه شود و زیر تمامی آنها توسط اعضا امضا گردد و یک نسخه از آن نیز به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود .

10-                     صورت جلسه مورد نظر باید حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .

11-                     تمامی اقدامات ذکر شده در فوق از طریق سامانه اینترنتی به آدرس irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.