نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود

 

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود موضوع مورد بحث در این مقاله است .

صورت جلسات مربوط به افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود از دو بخش توضیحات و تذکرات تشکیل شده اند ، که در این مقاله آن را برای شما عزیزان شرح می دهیم .

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود :

در این صور جلسات بعد از ذکر نام شرکت ، شماره ثبت ، شناسه ملی و میزان سرمایه ثبت شده ذکر می گردد که در تاریخ مورد نظر و ساعت مشخص شده مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه در محل شرکت (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه تصمیم گیری می شود .

پس از آن نام شرکا و میزان سهم الشرکه آنها در صورت جلسه مربوطه قید می گردد .

پس از بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت مالی شرکت ذکر می شود که شخص مورد نظر ( با درج شماره ملی شخص ) با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت ، سهم الشرکه خود را به میزان مورد نظر افزایش می دهد .

در نتیجه در صورت جلسه مربوطه ذکر می گردد که سرمایه شرکت از مبلغ قبلی به میزان مبلغ جدید افزایش یافته است و ماده مورد نظر اساسنامه نیز بنحو مذکور اصلاح می گردد.

سپس مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه می نماید.

همچنین اگر شخصی به وکیلی وکالت داده باشد در صورت جلسه ذکر می گردد که به این شخص

وکالت داده شد که ضمن حضور در اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبتصورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

تذکرات مربوط به نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود:

1-   تمامی صورت جلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه نوشته شوند و پس از امضا توسط اشخاص ذی سمت ، با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد .

2-   اگر آورده برخی از شرکا غیر نقدی باشد در این صورت در طی یک صورت جلسه آن آورده باید ارزیابی شود و قیمت توافقی آن ذکر گردد و توسط کلیه شرکا امضا شود و سپس در جز اسناد شرکت ضبط شود .

3-   اگر جلسه با اکثریت شرکا تشکیل گردد ، رعایت تشریفات دعوت بر اساس اساسنامه شرکت و یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری می باشد .

4-   شرکای شرکت باید به صورت اصالتا و وکالتا نام خود را همراه با سمت و میزان سهم الشرکه در صورت جلسه افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود بنویسند و امضا نمایند . همچنین اگر به صورت وکالتا امضا می نمایند ، ارائه اصل رو نوشت برابر اصل شده الزامی می باشد .

5-   اگر تعداد شرکا بیشتر از 12 نفر باشد در این صورت انتخاب هیئت ناظر که مرکب از 3 نفر از شرکا باشد الزامی است و در ابتدای صورت جلسه نام اعضای هیئت ناظر باید نوشته گردد و در زیر آن امضا شود .

6-   تمامی شرکا باید زیر صفحات صورت جلسه افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود را امضا کنند .

7-   صورت جلسه مورد نظر باید در چند نسخه تهیه گردد و تمامی آنها باید امضا گردند و سپس یکی از نسخه های آن باید به اداره ثبت شرکت ها ارائه داده شود .

8-   این صورت جلسه مبنی بر افزایش سرمایه باید طی مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .

9-   تمامی اقدامات ذکر شده در فوق باید از طریق سامانه اینترنتی به آدرس   ir Sherkat.ssaa.ir انجام شود .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.