مقالات صورتجلسات

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی و مجمع عمومی فوق العاده یکی از مهم ترین اقدامات برای ثبت تغییرات یک شرکت می باشد . صورتجلسات باید کاملا رسمی و طبق قوانین تجارت تنظیم شوند. از این رو توصیه می شود که کلیه مشاوره های لازم در این…
صورتجلسه هیئت مدیره برای تعیین سمت سهامداران شرکت نیاز به تشکیل مجمع عمومی و تنظیم صورتجلسه لازم می باشد . برای تنظیم صورتجلسات می توانید به موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر مراجعه نمایید و راهنمایی های لازم در این خصوص را دریافت نمایید. تکسفیر ارائه دهنده کلیه خدمات ثبت شرکت…
صورتجلسه مجمع عمومی عادی  معمولا بعد از ثبت شرکت ( ثبت شرکت در کرج ) ، با گذشت زمان نیاز به ایجاد تغییراتی در شرکت می باشد ، همانطور که می دانید برای ثبت تغییرات باید به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایید. برای ثبت تغییرات شرکت باید با توجه…
نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت ( در شرکتهای با مسئولیت محدود ـ تضامنی ـ نسبی ) نام شرکت...............................................................شماره ثبت ................................................ سرمایه ثبت شده ............................... ریال در تاریخ ……………ساعت ... ……..….........مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل…
نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی) نام شرکت …………………………… شماره ثبت ........................... سرمایه ثبت شده ……….…………..ریال در تاریخ ................ساعت .............مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرنام شرکت اتخاذ تصمیم شد.…
نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی ) بسمه تعالی نام شرکت………..........................…… شماره ثبت ……….................……… سرمایه ثبت شده …………...................…… ریال در تاریخ ……………………… ساعت ……….......................................… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر…
نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت ( در شرکتهای با مسئولیت محدود ـ تضامنی ـ نسبی ) نام شرکت..........................شماره ثبت .................... سرمایه ثبت شده ................ ریال در تاریخ ……………ساعت . ……..…..مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل…
نمونه صورتجلسه تغییرمحل درشرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص بسمه تعالی نام شرکت ……………………………….…………… شماره ثبت   ………………… سرمایه ………………………..……………… ریال در تاریخ ……………………………..…… ساعت ………….......................................……… جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه/ اکثریت اعضاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.