مقالات صورتجلسات

مر احل تنظیم صورتجلسه شرکت ها در ایران اگر شرکتی در زمان فعالیت خود نیاز به ایجاد تغییراتی داشته باشد می تواند این تغییرات را اعمال نماید.این تغییرات باید طبق قوانین تجارت ثبت شوند.بنابراین برای اینکه بتوان این تغییرات را ثبت نمود باید صورتجلسه تغییرات شرکت را تنظیم نمود.امور مربوط…
تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت منظور ازصورتجلسه چیست ؟ صورتجلسه حاوی تصمیمات و گفتگوهایی است که در جلسات شرکت اتخاذ می شود.در صورتجلسه تاریخ و ساعت و محل برگزاری جلسه قید می شود. برای رسمیت یافتن صورتجلسه باید آن را ثبت نمود.برای این منظور می توانید از سامانه ثبت شرکت ها…
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی و مجمع عمومی فوق العاده یکی از مهم ترین اقدامات برای ثبت تغییرات یک شرکت می باشد . صورتجلسات باید کاملا رسمی و طبق قوانین تجارت تنظیم شوند. از این رو توصیه می شود که کلیه مشاوره های لازم در این…
صورتجلسه هیئت مدیره برای تعیین سمت سهامداران شرکت نیاز به تشکیل مجمع عمومی و تنظیم صورتجلسه لازم می باشد . برای تنظیم صورتجلسات می توانید به موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر مراجعه نمایید و راهنمایی های لازم در این خصوص را دریافت نمایید. تکسفیر ارائه دهنده کلیه خدمات ثبت شرکت…
صورتجلسه مجمع عمومی عادی  معمولا بعد از ثبت شرکت ( ثبت شرکت در کرج ) ، با گذشت زمان نیاز به ایجاد تغییراتی در شرکت می باشد ، همانطور که می دانید برای ثبت تغییرات باید به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایید. برای ثبت تغییرات شرکت باید با توجه…
نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت ( در شرکتهای با مسئولیت محدود ـ تضامنی ـ نسبی ) نام شرکت...............................................................شماره ثبت ................................................ سرمایه ثبت شده ............................... ریال در تاریخ ……………ساعت ... ……..….........مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل…
نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی) نام شرکت …………………………… شماره ثبت ........................... سرمایه ثبت شده ……….…………..ریال در تاریخ ................ساعت .............مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرنام شرکت اتخاذ تصمیم شد.…
نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی ) بسمه تعالی نام شرکت………..........................…… شماره ثبت ……….................……… سرمایه ثبت شده …………...................…… ریال در تاریخ ……………………… ساعت ……….......................................… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر…