این قرارداد در تاریخ .........بین آقای/خانم/ شرکت .........تولیدی به شماره ثبت ..........به نمایندگی آقای/ خانم.........فرزند........به شماره شناسنامه ...........صادره از.........که از این پس کارشناس نامیده می شود با شرایطی که ذکر می شود، منعقد می شود.

قرارداد کارشناسی مسئولین فنی گلخانه

موضوع قرارداد ( ماده شماره 1)

موضوع قرارداد عبارت است از حضور در محل گلخانه مورد نظر به طور مستمر مطابق قانون کار و همکاری و مشاوره و نظارت دقیق و کامل بر نحوه اجرای تمامی عملیات اجرایی تولید محصول گلخانه ای به عنوان مسئول فنی در گلخانه سبزی و صیفی و گل و گیاه زینتی مورد نظر واقع در شهرستان..... که به مساحت ....... هکتار می باشد، شرح وظایف نیز پیوست می باشد.

 

حدود خدمات ( ماده شماره 2)

خدماتی که بوسیله کارشناس به موجب مقررات و شرایط این قرارداد انجام می گیرد، باید از تمامی جوانب جامع و کامل بوده و از تمامی جهات دقیقا مبتنی بر حسن نیت طرفین باشد.

در مواردی که موضوع قرارداد ارتباط با بخش یا بخش های دیگری از طرح دارد کارشناس وظیفه دارد همکاری های لازم را با مسئولان بخش های مذکور مبذول دارد.

مدت انجام خدمات ( ماده شماره 3)

مدت این قرارداد.........از تاریخ انعقاد قرارداد ...... مدت می باشد.

در زمان اتمام مدت قرارداد با توافق طرفین و نظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان...... قابل تمدید می باشد.

برنامه کار و گزارش ها ( ماده شماره 4)

کارشناس وظیفه دارد برنامه اجرایی مورد نظر در گلخانه را بر طبق شرح خدمات پیوست به طور هفتگی تنظیم و ضمن نصب در تابلو اعلانات آن را اجرا کند.

کارشناس وظیفه دارد در زمان اتمام هر ماه گزارش اقدامات انجام شده را هریک در نسخه مجزا تنظیم و به کارفرما ارائه کند.

حق الزحمه و نحوه پرداخت ( ماده شماره 5)

حق الزحمه کارشناس در مقابل خدماتی که به موجب این قرارداد انجام می دهد ماهیانه مبلغ به عدد............... ریال به حروف ............... ریال خواهد بود که توسط کارفرما در پایان هر ماه پرداخت می گردد.

تبصره: کلیه کسورات قانونی متعلقه توسط کارشناس پرداخت خواهد گردید.

تعهدات کارفرما ( ماده شماره 6)

1-      کارفرما تعهد می کند کلیه لوازم ، وسایل و ابزار کار و نهاده ها مانند کود و سم و بذرو... همینطور آب و انرژی را بر طبق درخواست کارشناس در زمان مورد نظر تامین و در اختیار کارشناس قرار دهد. مسئولیت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات ذکر شده به عهده کارفرما می باشد.

2-      کارفرما تعهد می کند در امور فنی گلخانه دخالت ننماید و این امر را صرفا بر طبق شرح خدمات به عهده کارشناس بگذارد و از خلط مسئولیت پرهیز کند.

3-      کارفرما تعهد می کند که از احاله امور متفرقه و نامرتبط با وظایف و شرح خدمات به کارشناس اجتناب کند.

4-      کارفرما تعهد می کند حقوق کارشناس را در پایان هر ماه پرداخت پرداخت کند، دیگر مزایا از قبیل پاداش سنوات خدمتی و عیدی و.... طبق قانون کار توسط کارفرما پرداخت می گردد.

حل اختلاف ( ماده شماره 7)

کلیه اختلافاتی که امکان دارد بر اثر این قرارداد بین طرفین رخ دهد و نتوان آن را از طریق مذاکره حل کرد در کمیسیونی مرکب از نماینده کارفرما و کارشناس و نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان..... مطرح و تصمیمات اتخاذ شده برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود. در صورتی که کمیسیون مزبور قادر نباشد اختلاف را حل کند موضوع طبق مقررات از طریق مراجعه به هیات های حل اختلاف کار و کارگری حل و فصل می شود. طرفین ملزم می باشند تا زمان حل اختلاف، تعهداتی که به موجب قرارداد برعهده دارند را اجرا کنند.

حق واگذاری ( ماده شماره 8)

کارشناس نمی تواند برای انجام امور شرح خدمات موظف خود از خدمت کارشناسان دیگر استفاده کند.

نشانی طرفین قرارداد ( ماده شماره 9)

آدرس طرفین قرارداد به شرح زیر می باشد

کارفرما............. تلفن...................

کارشناس............تلفن...................

تبصره: اگر یکی از طرفین قرارداد آدرس خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید این موضوع را به صورت کتبی به طرف دیگر ابلاغ کرده و تا وقتی آدرس جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه ها و اوراق و اظهارنامه ها به نشانی قبلی مشروح در بالا ارسال می گردد و تمام آنها ابلاغ شده تلقی می شوند.

ضمایم قرارداد( ماده شماره 10 )

این قرارداد از هر نظر تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران است و در ........ نسخ تنظیم و به امضا طرفین قرارداد رسیده و تمامی نسخه آن اعتبار واحد دارند.

کارفرما کارشناس

امضا امضا

مشخصات کارشناس ( پیوست شماره 1)

نام نام خانوادگی مذهب ملیت
نام پدر تاریخ تولد شماره شناسنامه محل صدور
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی

تاریخ اخذ مدرک

ماه سال

نام دانشگاه کشور
   
لیسانس  
فوق لیسانس  

سوابق کارشناس ( پیوست شماره 2)

سوابق اجرایی

1.

2.

3.

سوابق امور مشاوره ای

1.

2.

3.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.