نمونه قرارداد حمل از بندر مبداء

قرارداد حمل از بندر مبدا

این قرارداد میان شرکت........که در این قرارداد کارفرما می باشد به نمایندگی آقای .............به نشانی............و شرکت مشاوره ای حمل و نقل ..........به نمایندگی آقای........به آدرس تهران ، خیابان...........تقاطع.......طبقه........واحد......تلفن.........از طرف دیگر منعقد می شود.

ماده 1.موضوع قرارداد

حمل هیترهای صنعتی از شرکت...........از مبدا گمرک بندر شهید.........به مقصد پالایشگاه ...........(طرح.........)

1-1.محصولات فوق طبق توافق انجام شده بر روی وسیله مناسب بارگیری و مهاربندی و حمل خواهد شد.

2-1.حمل محموله با توجه به حمل به صورت توافقی با اسکورت مناسب و به تعداد خاص حمل می شود.

ماده 2.قرارداد

قرارداد حمل از بندر مبدا

مبلغ قرارداد.........ریال می باشد که شامل هزینه حمل و یا ایجاد احتمالی مسیر کنارگذرها و قطع سیم های برق و سایر هزینه های جانبی در طول مسیر می باشد.

1-2.هزینه متعلقه مربوط به پروانه عبور، هزینه اسکورت و هزینه های بارنامه های دولتی و حق پایانه و غیره بر عهده پیمانکار می باشد.

ماده 3.تعهد کارفرما

کارفرما متعهد می شود.......% کل قرارداد را پس از عقد قرارداد و........% الباقی را پس از دریافت صورت حساب و اصل برنامه حمل داخلی که توسط نماینده کارفرما در مقصد رسیده باشد به پیمانکار پرداخت نماید.

ماده 4.مدت قرارداد

قرارداد حمل ازمبدا

مدت قرارداد حمل حداکثر ظرف مدت........روز کاری می باشد و با توجه به نیاز سریع به محصولات فوق پیمانکار موظف است حداکثر..........هفته بعد از ابلاغ کتبی کار توسط کارفرما نسبت به اعزام وسیله مناسب برای بارگیری اقدام نماید.

ماده 5. بیمه

بیمه محصولات مورد حمل راساً به وسیله کارفرما در طول مدت قرارداد تحت پوشش کامل بیمه گردیده است و در صورت بروز هرگونه حادثه ای که منجر به ایجاد خسارت شود پیمانکار مکلف است طبق مقررات وفق صدور بارنامه های نسبت به پوشش بیمه باربری عمومی محوله وفق ارزش کالا اقدام نماید.

1-5.مسئولیت عبور از کنارگذرهای مسیر و همچنین محدودیت های احتمالی مسیر عبور به عهده پیمانکار می باشد.

5-2.وسیله نقلیه ای که پیمانکار برای ایجاد عملیات موضوع قرارداد به کار می رود بایستی طبق قوانین جاری کشور بیمه اجباری شخص ثالث باشد و مدارک مربوط به آن باید با وسیله نقلیه همراه تا در صورت مطالبه مقامات ذیصلاح یا نمایندگان کارفرما ارائه گردد.

ماده 6. حوادث قهریه

به مواردی گفته می شود که قابل پیش بینی ، غیرعادی و خارج از کنترل طرفین قرارداد باشد.مانند وقوع انقلاب ، شورش ، اغتشاش ، بلوا ، اعتصابات ، وقوع بیماری های واگیردار ،زمین لرزه ها،آتش سوزی ، سیل که ناشی از عمد و قصور طرفین نباشد که در نتیجه موجب می گردد تعهدات قراردادی جزء یا کلا اجرا نشود.در این حالت پیمانکار مکلف است ظرف مدت..........روز کتبا کارفرما را از وضع موجود آگاه نماید.در این صورت طرفین برای حصول توافق در زمینه نحوه ادامه یا خاتمه قرارداد مذکور اقدام خواهند کرد.

ماده 7.موارد فسخ قرارداد

در موارد ذیل قرارداد بعد ازاخطار..........روز کلا یا جزاً قابل فسخ از طرف کارفرما می باشد.

  1. تاخیر عمدی در حمل تجهیزات بیش از..........هفته از تاریخ ذکر شده در جدول زمان بندی قرارداد
  2. انتقال قرارداد به شخص ثالث بدون مجوز کتبی از صاحب کال
  3. انحلال شرکت پیمانکار
  4. ورشکستگی پیمانکار

ماده 8.عدم واگذاری به غیر

پیمانکاری حمل بدون موافقت و اجازه کتبی کارفرما حق واگذاری یا انتقال تمام یا قسمتی از موضوع این قرارداد را به دیگری ندارد و در صورت تخلف پیمانکار ، کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ نماید و نسبت به ضبط ضمانت نامه تعهد انجام کار و جبران ضرر و زیان وارده از محل مطالبات پیمانکار تامین نماید.

ماده 9. جریمه و تاخیر

قرارداد حمل از بندر مبدا

چنانچه طرفین در انجام تعهدات موضوع و مفاد قرارداد و برنامه ریزی ها تاخیری نماید با توجه به توافق طبق عرف رایج کشور و قوانین حمل ونقل کشوری نسبت به پرداخت خسارت موظف می باشد.

نکته مهم : در صورت خسارت ناشی از مفقودشدن یا در اثر حوادث و موارد مشابه تمامی خسارت طبق قانون تجارت در سراسر کشور اعمال خواهد شد.

ماده 10. سایر تعهدات پیمانکار

1-10.تهیه اسکورت

2-10.تهیه کلیه لوازم حمل

3-10.اخذ مجوز ترافیک و پروانه عبور از مراجع ذیصلاح

4-10.رعایت اصول ایمنی

پیمانکار کارفرما

تاریخ تنظیم سند:..............

این قرارداد در..........نسخه تهیه و امضا می شود.

قرارداد حمل از بندر مبدا

برای انجام امور مربوط به ثبت شرکت و ثبت برند و دیگر امور ثبتی و مالی و اداری و همچنین تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی در کشور می توانید از مشاوره کارشناسان ما در موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر استفاده نمایید.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.