نمونه قرارداد اجاره پایانه های فروش یا POS

طرفین قرارداد( ماده شماره 1)

این قرارداد مابین موسسه ....... به شماره ثبت ......به نمایندگی........صاحبان امضاء مجاز با مهر شرکت به آدرس:........صندوق پستی ........تلفن ......و فکس.........که از این پس در این قرارداد به اختصار موسسه نامگذاری می گردد و به عنوان مستاجر از یک سو و شرکت ....... به شماره ثبت ...... به نمایندگی......(مدیرعامل)و آقای ........(رئیس و عضو هیات مدیره) صاحبان امضاء مجاز با مهر شرکت به موجب آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره...... به آدرس:....... تلفن........فکس: از سوی دیگر، که از این به بعد در این قرارداد به شکل اختصاری شرکت نامگذاری می گردد به عنوان موجر از سمت دیگر برابر شرایط ذیل منعقد می شود.

تعاریف ( ماده شماره 2)

کلمات و تعاریف به کار گرفته در این قرارداد، تعاریف تفسیر شده در مقررات ناظر به ارائه دهندگان خدمات پرداخت بانک مرکزی و موارد ذیل است.

1-مشتری: افرادی که به واسطه مالکیت کارت های بانک عضو شتاب به وسیله دستگاه پایانه فروش وجه را پرداخت می کنند.

2-تراکنش: ارسال هرگونه اطلاعات از سوی ابزارهای پذیرشی به سوئیچ که در پایگاه داده ثبت شود، مانند خرید، استعلام موجودی و...

3-تراکنش مالی: تراکنشی که باعث انتقال مالی شامل وجوه یا کارمزد( به غیر از تراکنش پشتیبانی و آزمایشی) می گردد.

4-پذیرنده: هرشخص حقیقی یا حقوقی که پایانه فروش برای دادن خدمات به مشتریان درمحل استقرار وی نصب و راه اندازی می گردد.

5-استاندارد بانک مرکزی: تمامی مشخصات فنی تعیین شده در مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت ارائه شده از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه ها و ویرایش های آن.

6-شرکت PSP : شرکت ارائه دهنده تجهیزات و خدمات دارای مجوز از بانک مرکزی که در این قرارداد.......

7- callcenter: معنی آن مرکز پاسخگویی به تماس های دریافتی است.

8-help desk: معنی آن مرکز امداد رسانی و رفع مشکل در سطح کارشناسی است.

9-pos monitoring: به معنی نظاره گری پایانه های pos از طریق سیستم و یا از طریق مقتضی دیگر است.

10-سوئیچ شتاب: نشان دهنده نرم افزار سوئیچ ملی مورد استفاده توسط شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی( شتاب) می باشد.

11-محدوده جغرافیایی: مفهوم آن تمامی مناطق مرتبط و تحت پوشش خدمات رسانی شبکه شتاب داخل ایران می باشد.

موضوع قرارداد ( ماده شماره 3)

شامل اجاره ...... تعداد دستگاه پایانه فروش Ingenico و نصب و راه اندازی و همچنین پشتیبانی از آنها در محل پذیرندگان مطابق با شرایط مقرر در ماده 6 این قرارداد می باشد. بدیهی است که شرایط مرتبط با مشتریان و هماهنگی برای نصب و راه اندازی و پشتیبانی در محل پذیرندگان با نظارت دستگاه ناظر موسسه به شرح مواد 6و5و13این قرارداد انجام می شود.

تبصره: در صورتی که اعلام نیاز موسسه مبنی بر افزایش تعداد دستگاه های pos و مراتب آن به صورت کتبی از سوی دستگاه ناظر موسسه به شرکت اعلام خواهد شد. شرکت نیز مکلف است خدمات مطابق با شرایط و تعهدات قرارداد حاضر در خصوص درخواست های مذکور را ارائه نماید.

مدت قرارداد ( ماده شماره 4)

مدت زمان اجاره..... ماه از تاریخ انعقاد قرارداد ( به صورت سال شمسی ذکر شود) می باشد. در صورت توافق کتبی طرفین تمدید قرارداد امکان پذیر است.

مبلغ و نحوه پرداخت قرارداد ( ماده شماره 5)

600000ریال * متوسط تعداد تراکنش مالی دستگاه ها * متوسط مبلغ تراکنش مالی دستگاه ها

تعداد تراکنش های مالی جدول تعهدات * مبلغ تراکنش مالی جدول تعهدات

بابت بهره برداری از موسسه از سوی هر دستگاه پایانه فروش مبلغ ...... ریال به شکل ماهیانه به شرکت پرداخت می شود. براساس توافق ..... درصد از این مبلغ معادل ...... ریال به صورت ثابت پرداخت شده و معادل فرمول زیر به منظور جریمه یا تشویق به شرکت پرداخت می شود.

توضیح اینکه مبلغ ..... معادل ..... درصد مبلغ بهره برداری می باشد.

جدول تعهدات تعداد و مبلغ تراکنش مالی

شرح زمان متوسط مبلغ تراکنش به ازاء هر دستگاه پایانه فروش در ماه متوسط تعداد تراکنش مالی و ریالی به ازاء هر دستگاه پایانه فروش در ماه
تراکنش مالی ریالی نصب اولیه دستگاه تا پایان ماه چهارم    
تراکنش مالی ریالی ابتدای ماه پنجم تا پایان ماه هشتم    
تراکنش مالی ریالی ابتدای ماه نهم تا پایان ماه دوازدهم    
تراکنش مالی ریالی سنوات پس از سال اول قرارداد (سال دوم و سوم) طبق توافق طبق توافق

تبصره 1: تعداد تراکنش ها و میزان مبلغ آنها مورد توافق برای سال های دوم وسوم براساس حداکثر.... درصد افزایش نسبت به تراکنش های واقعی در.... ماه پایان سال قبل حداکثر ..... برابر اعداد درج شده در جدول تعهدات می باشد.

تبصره 2: چنانچه پایانه های منصوبه توسط موسسه معرفی شده باشند، اجاره بهای ماهیانه آنها به شکل کامل پرداخت خواهد شد.

زمان نصب اولیه هر دستگاه مبنای زمانی محاسبه کردن اجاره بها است. به بیان دیگر مبداء محاسبه برای اجاره دستگاه از زمان ابتدای ماه نصب اولیه دستگاه می باشد. زمان نصب اولیه دستگاه و یا انجام یک تراکنش ریالی شاخص و مورد توافق موسسه و شرکت معین و شناسایی می شود.

در پایان هر ماه شرکت گزارشی شامل عملکرد خود را براساس مستندات تعریف شده فی مابین برای موسسه ارسال می کند. موسسه بعد از بررسی صورت وضعیت در صورت تایید، حداکثر ظرف مدت .... هفته کاری از زمان دریافت صورت وضعیت در وجه شرکت پرداخت را انجام می دهند.

در صورت بروز اختلاف در صورت وضعیت ارسالی ماهانه به موسسه...... درصد از صورتحساب ارسالی به شکل علی الحساب به شرکت پرداخت می شود و الباقی صورتحساب، حداکثر ظرف مدت .... روزکاری توسط طرفین بررسی شده و در صورتحساب بعدی پرداخت می شود. چنانچه موسسه ظرف مدت مذکور نسبت به صورتحساب های ارسالی تعیین تکلیف و اعلام نظر کنند و یا مورد اختلاف طرفین واقع شود، مراتب به هیئت داوری متشکل از نماینده موسسه و نماینده شرکت به علاوه یک نفر داور مرضی الطرفین ارسال می شود، هیئت مذکور باید ظرف مدت یک ماه تعیین و اعلان نظر کند، رای صادره توسط هیئت موصوف نیز لازم الاجرا است.

صورتحساب هر دوره در صورت تایید دستگاه ناظر از حسن انجام کار شرکت و پس از کسر کلیه کسورات قانونی توسط امور مالی موسسه پرداخت می شود.

تعهدات شرکت ( ماده شماره 6)

شرکت تعهد می کند که انجام عملیات بازاریابی پذیرندگان، انعقاد قرارداد با آنها و نصب پایانه های کارت خوان با نظارت دستگاه ناظر موسسه می باشد.

تبصره: شرکت ضمن هماهنگی و اخذ تاییدیه نهایی از سوی موسسه، ملزم به آماده سازی نسخه قرارداد تنظیمی یا پذیرندگان، مطابق با مقررات PSP بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

شرکت تعهد می کند با ایجاد هماهنگی های لازم نسبت به افتتاح حساب برای هر یک از پذیرندگان در یکی از شعب موسسه در سراسر کشور و تحویل مدارک و مستندات مربوطه به منظور واریز مبلغ تراکنش های خرید اقدام کند.

تبصره: هماهنگی هماهنگی و تحویل سایر خدمات بانکداری الکترونیک و نوین بر عهده شرکت است.

شرکت تعهد می کند حداکثر ظرف مدت ..... روز کاری از زمان عقد قرارداد با پذیرنده، با تطبیق شماره ترمینال ، نام فروشگاه، نام و نام خانوادگی، شماره حساب پذیرنده و دیگر اطلاعات ضروری را با یکدیگر و مستندات حساب، مفتوح گردیده نزد شعب موسسه، اقدام به نصب نمودن و راه اندازی پایانه فروش نزد پذیرندگان کرده و برگه تاییدیه نصب را که توسط پذیرنده مهر و امضا شده است را به موسسه تحویل داده و در صورت عدم تطبیق هرکدام از این موارد، ضمن اقدام به رفع مغایرت، از نصب کردن دستگاه پایانه فروش تا زمان برطرف نمودن آن خودداری کند.

تبصره: پایانه های منصوبه صرفا از نوع ..... می باشند، بدیهی است نوع یا مدل POS مورد قرارداد با توافق طرفین قابل تغییر است.

شرکت تعهد می کند با اعلام کتبی موسسه، نسب به نصب پایانه های فروش، موضوع قرارداد در مراکز و نمایندگی های شرکت.... ویا هر پذیرنده دیگری در دیگر نقاط کشور که توسط این موسسه اعلام می شود، طبق زمان بندی مورد توافق اقدام کند. بدیهی می باشد چنانچه میزان کارکرد پایانه های موصوف، مطابق جدول تعهدات و مبلغ تراکنش مالی نباشد، شرکت ضمن اعلام مراتب و هماهنگی باموسسه، ملزم به بازاریابی پذیرنده جدید و جایگزینی آن برای پایانه موضوف می باشد.

شرکت تعهد می کند نسب به آموزش پذیرندگان دستگاه های پایانه فروش مورد قرارداد در محل نصب آنها اقدام کند.

تبصره 1: برنامه بازاریابی دستگاه های فوق برای نصب و آموزش با هماهنگی موسسه تبیین می شود.

تبصره 2: تمامی دستگاه ها در طول مدت قرارداد و بعد از اتمام آن در مالکیت شرکت می باشد.لذا موسسه مسئولیتی در قبال حوادث و اتفاقات ناشی از آتش سوزی، سیل، زلزله و سرقت و حوادثی از این دست را نداشته و از این جهت پرداختی به شرکت نخواهد داشت.

شرکت تعهد می کند نسبت به پشتیبانی سخت افزاری شامل عیب یابی و رفع عیب، جایگزینی و جابه جایی پایانه ها همراه با تامین قطعات در محل پذیرندگان اقدام نماید.

شرکت تعهد می کند نسبت به رفع تمامی مشکلات نرم افزاری ممکن، همراه تامین و نصب نگارش های جدید اقدام کند.

شرکت متعهد می شود به منظور نظارت بر عملکرد پایانه های مورد قرارداد از ساعت .... صبح الی .... در ...... روز هفته نسبت به نظارت و دیده بانی پایانه های فروشگاهی مورد قرارداد یا همان POS monitoring اقدام کرده و با توجه به مانیتورینگ دستگاه های پایانه فروش، در انتظار اعلام خرابی از سوی پذیرندگان نبوده و متعاقب دریافت پیام خرابی به قید سرعت و حداکثر در زمان های قید شده در این قرارداد نسب به رفع آن اقدام کند.

شرکت تعهد می کند به منظور پشتیبانی و رفع مشکلات و مغایرت های مشتریان و پذیرندگان، نسبت به ایجاد و راه اندازی مرکز پاسخگویی و ثبت تماس ها و امداد مشتریان و پذیرندگان help desk and call center از ساعت..... صبح الی..... دایر در ...... هفته اقدام کند.

شرکت تعهد می کند حد فاصل ساعت.... تا...... تمامی روزهای کاری در صورت مشاهده خرابی و یا ارجاع مورد پشتیبانی از سوی پذیرندگان و یا موسسه به شکل اضطراری، حداکثر ..... ساعت کاری در شهرستان ها به محل پذیرنده مراجعه و نسبت به بازدید و رفع اشکال اقدام و متعاقبا نتیجه را طی گزارش کتبی به موسسه اعلام کند.

تبصره 1: شرکت تعهد می کند در صورت غیر قابل تعمیر بودن دستگاه های POS حداکثر ظرف مدت ..... ساعت از تاریخ اعلام خرابی نسبت به جایگزینی دستگاه اقدام کند.

تبصره 2: در صورت اعتراض فروشگاه ها به عملکرد نامطلوب دستگاه ها، هزینه اجاره آن دستگاه پرداخت خواهد شد. بدیهی است اعتراضات مربوطه در کمیته نظارت رسیدگی خواهد شد.

شرکت متعد می شود نسبت به تامین، توزیع و نصب برچسب های تبلیغاتی بروی پایانه های POS، کاغذ رول و تمامی ملزومات مصرفی احتمالی پایانه های کارت خوان به هزینه خود اقدام نموده و از نقص یا فقدان هرکدام از موارد مذکور جلوگیری کند.

تبصره: شرکت می بایست پیش از چاپ و توزیع برچسب های تبلیغاتی مذکور نسبت به اخذ تاییدیه از سوی اداره روابط عمومی موسسه اقدام نماید و تنها از آرم ونام موسسه ..... و شرکت برروی دستگاه و قبض رسید استفاده کند و از درج هرنام ونشان دیگری خودداری کنند.

شرکت تعهد می کند نسبت به دریافت بروشورها و دیگر موارد تبلیغاتی از روابط عمومی موسسه برای نصب یا تحویل در محل پذیرنده و یا هرمحل دیگر بنا به اعلام موسسه اقدام کند. ضمنا برای این منظور، شرکت تعهد می کند فهرست پذیرندگان را به موسسه اعلام کند.

شرکت تعهد می کند هر تغییری در مشخصات یا تعداد پایانه های نصب شده یا پذیرندگان که ایجاد می شود را حداکثر ظرف...... روز کاری به اطلاع موسسه برساند .

تبصره: فهرست پذیرندگان و دیگر گزارشات، طبق فرمت مورد تایید موسسه توسط شرکت تهیه وتحویل موسسه خواهند شد.

شرکت متعهد شد در.... ماهه اول قرارداد به شکل ماهیانه از پایانه های تحت پوشش خود بازدید کرده و در ادامه، هر..... ماه یک بار نسبت به انجام پشتیبانی و سرویس های دوره ای پایانه فروش اقدام کند، معیار انجام پشتیبانی دوره ای، انجام تراکنش خاص مطابق جدول زیر در محل پذیرنده و تکمیل فرم مخصوص پشتیبانی خواهد بود.

ردیف مبلغ تراکنش به ریال شرح
1 1 نصب اولیه یا بازدید ادوای
2 2 بازدید موردی
3 3 تعویض رول
4 4 تعویض سخت افزار پایانه کارت خوان( شامل کابل و آداپتور و سیم تلفن)
5 5 نصب و تحویل اقلام تبلیغاتی
6 106 تست سیستم شتاب
7 7 رفع مغایرت
8 8 غیره

تبصره 1: گزارشات بازدید ادواری ماهانه، سالانه، سه ماه وسالیانه و گزارش عملکرد پذیرندگان و پایانه ها توسط شرکت و بنا به درخواست موسسه ارائه می شود.

تبصره 2: اجرای بندهای مذکور منوط به ایجاد شرایط مراجعه و بازدید از طرف پذیرنده می باشد و در صورت وجود مشکلاتی خارج از حیطه اختیارات شرکت، مانند قطع شبکه یا خطوط مخابراتی یا سوییچ ، فقط برگه پشتیبانی با امضاء پذیرنده ملاک انجام کار خواهد بود.

شرکت تعهد می کند نسبت به اتصال پایانه های فروش موضوع قرارداد به سوئیچ خود وایجاد خط ارتباطی مابین سوئیچ خود وسوئیچ کارت موسسه و همچنین ایجاد تمامی امکانات لازم برای پذیرش کارت بانک های موسسه و سایر اعضای شتاب اعم از اعضای کنونی و آتی به طوری که ارسال تراکنش از پایانه های فروش موضوع قرارداد به مرکز شتاب، به صورت online از طریق سوئیچ شرکت به سوئیچ موسسه و متعاقبا از سوی سوئیچ موسسه به سوئیچ شتاب و برعکس و یا مستقیما از سوی سوئیچ شرکت به مرکز شتاب بنا به درخواست موسسه، صورت پذیرد اقدام کنند.

تبصره: شرکت ملزم به تامین خاط ارتباطی بین سوئیچ کارت موسسه و سوئیچ خود طبق نظر موسسه و با هزینه موسسه می باشد.

شرکت تعهد می کند به منظور اجرای مفاد این قرارداد از سوئیچ کنترلر POS متعلق به خود که S2M می باشد استفاده نماید. همچنین، شرکت تعهد می کند سوئیچ S2M مورد استفاده دارای قابلیت اتصال به سوئیچ سیستم کارت موسسه از طریق ایجاد کانال با پروتکل مورد نظر موسسه قابلیت پذیرش و ارائه خدمات به تمامی کارت بانک های صادره اعضای شتاب باشد.

شرکت متعهد می شود تمام امکانات، پروتکل ها، خطوط ارتباطی، تجهیزات، سخت افزارها و نرم افزارهای مورد استفاده شرکت دارای مشخصات و استانداردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند، شرکت ملزم به ارائه مستندات مربوطه به موسسه می باشد.

شرکت تعهد می کند نسبت به ارائه خدمات زیر از طریق تجهیزات، سیستم مورد استفاده و دستگاه های پایانه فروش مورد قرارداد در قالب آنی اقدام کند.

 • خرید کالا، بازگشت از خرید و برگشت بخش از کالا
 • اعلام موجودی و دریافت مانده حساب
 • دریافت صورتحساب خریدار و فروشنده
 • انتقال وجه
 • محاسبه جمع فعلی و قبلی پذیرنده و صفرکردن جمع پذیرنده
 • تخفیف
 • پشتیبانی از عملیات third party مثل پرداخت قبوض و شارژ سیم کارت
 • قابلیت pre dial
 • قابلیت قرعه کشی و لاتاری
 • قابلیت استفاده از سایر حساب های مرتبط با کارت
 • امکان log گیری از تراکنش های روی کارت
 • سیستم multi merchant و E.Voucher
 • پذیرش کارت های هوشمند
 • چاپ تراکنش براساس شماره ارجاع
 • تسویه حساب
 • مشاهده آخرین دسته گردش جاری
 • مشاهده لیست تراکنش ها در دوره زمانی مشخص جهت هرکدام از پذیرنده ها روی سایت شرکت
 • مشاهده وضعیت دسته گردش های ارسالی روی سایت شرکت
 • امکان نصب و ارتقاء نرم افزار از راه دور
 • امکان ارسال، تغییر یا تعریف در جدول FIT از راه دور

تبصره: بدیهی است تا زمان راه اندازی کانال سوئیچ فوق به سوئیچ...... موسسه موقتا سوئیچ کارت مورد استفاده خود را جهت استفاده در اختیار شرکت قرار خواهد داد و به هنگام ایجاد کانال ارتباطی بین سوئیچ شرکت و موسسه هر گونه انتقال یا تبدیل اطلاعات کلا با شرکت است.

شرکت تعهد می کند آموزش های لازم در مورد رفع اشکال و همچنین روال کار با دستگاه پایانه فروش را حداکثر برای ..... نفر از پرسنل موسسه در محل شرکت در طول مدت قرارداد به شکل رایگان ارائه کند.

شرکت تعهد می کند براساس درخواست موسسه ضمن توافق در مورد زمان و هزینه نسبت به پیاده سازی دیگر خدمات جدید بر روی دستگاه های موضوع قرارداد اقدام کند.

شرکت تعهد می کند نسبت به فراهم آوردن تمامی امکانات لازم از جمله امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای نظارت موسسه بر عملکرد سوئیچ و دستگاه های منصوبه موضوع قرارداد و رویت تراکنش هایی که به شکل برخط انجام می شوند، اقدام کند. بدیهی است که امکان مشاهده لیست تراکنش های کلیه پذیرندگان به شکل لحظه ای از سوی اینترنت در اختیار موسسه قرار می گیرد.

شرکت تعهد می کند مقررات و بخش نامه های حال و آتی بانک مرکزی را در فعالیت های خود لحاظ کرده و اجرا کند.

شرکت تعهد می کند دارای مجوز ارائه خدمات پرداخت PSP از بانک مرکزی ایران بوده و مجوز های مربوطه را به موسسه ارائه کند و همچنین تمام فعالیت های خود را طبق مجوز و مطابق با مقررات بانک مرکزی ارائه کند.

شرکت متعهد می شود نسبت به تنظیم زمان تسویه حساب با پذیرندگان مطابق با نظر موسسه اقدام و گزارشات مورد نظر موسسه را ارائه کند.

تبصره: زمان تسویه حساب مقرر با پذیرندگان درحال حاضر هر شب راس ساعت ..... تعیین می شود.

شرکت تعهد می کند در صورت درخواست موسسه، دستگاه های پایانه فروش موضوع قرارداد را در مکان های مورد نظر موسسه از طریق LAN راه اندازی کند.

شرکت تعهد می کند طرحی را برای افزایش تراکنش، ایجاد انگیزه وتشویق پذیرندگا به استفاده از پایانه فروش آماده و حداکثر ..... ماه بعد از عقد قرارداد به موسسه ارائه نماید. طرح مذکور بعد از تایید موسسه اجرا می شود، بدیهی است تمامی هزینه های طرح برعهده موسسه می باشد.

مطابق فرم گواهی انجام کار، شرکت متعهد می شود در صورت تاخیر در ارائه خدمات در مواعد تعیین شده، به ازای تاخیر در سرویس دهی هر دستگاه پایانه فروش مبلغ..... ریال به ازای هر..... ساعت در تهران ..... ساعت در شهرستان ها، جریمه به موسسه پرداخت نماید.

تبصره 1: در صورت تاخیر شرکت در رفع خرابی دستگاه بیش از .... روز معادل مبلغ اجاره یک ماهه دستگاه مذکور به صورت کامل و ما به ازای هر.... روز تاخیر مازاد، معادل مبلغ اجاره یک ماهه از صورتحساب شرکت کسر خواهد شد.

تبصره 2: در موارد اعلام موسسه و یا پذیرندگان جهت خرابی دستگاه ها شرکت موظف است براساس بندهای مذکور اقدام کند .

در صورت کشف عیب و نقص در موضوع قرارداد که مرتبط با سرویس و پشتیبانی بوده و ارتباطی به نحوه استفاده موسسه نداشته باشد ، شرکت ضامن ومسئول خواهد بود.

شرکت تعهد می کند ظرف مدت ...... روز کاری بعد از انعقاد قرارداد نسبت به معرفی یک نفر..... واسامی بازدیدکنندگان ادوار از دستگاه های POS را طی لیست جداگانه همراه با شماره های تلفن ثابت و همراه و فاکس به موسسه ..... اعلام کند.

شرکت ملزم به آماده سازی محیط پرندگان و تهیه خطوط ارتباطی و مخابراتی مورد نیاز شامل dial و دیگر خطوط اختصاصی و تجهیزات ارتباطی مورد نیاز مانند modem و router و تجهیزات متمرکز تماس های پذیرندگان در مرکز هر استان در محدوده جغرافیایی محل قرارداد جهت برقراری ارتباط پذیرندگان کارت با سوئیچ خود می باشد.

تعهدات موسسه( ماده شماره 7)

موسسه تعهد می کند نسبت به برقراری کانال ارتباطی بین سوئیچ خود و سوییچ شرکت با قابلیت انتقال پیام های inquiry,cutoff,Bill Payment, sale,Refund,Settlement,Balance براساس استاندارد ISO8583 اقدام کند.

 

موسسه تعهد می کند حق الزحمه شرکت را ظرف مدت ..... روز کاری در این قرارداد در وجه شرکت کارسازی نماید و دلایل اضافه و کم مبالغ پرداختی را به شکل مکتوب به شرکت اعلام کند.

موسسه متعهد می شود هر گونه تغییرات در قوانین، مقررات و دستورالعمل های موضوع قرارداد را در اسرع وقت به شرکت اعلام نماید، در غیر این صورت تمامی عملکرد شرکت تا اعلام کتبی مراتب مذکور به وی معتبر می باشدو مطابق با قرارداد عمل خواهد کرد.

ضمانت حسن انجام کار (ماده شماره 8)

شرکت تعهد می کند همزمان با امضاء قرارداد معادل ..... کل اجور.... ساله، ما به ازای .... دستگاه پایانه مورد قرارداد را به شکل چک شرکت واجد ظهر نویسی و امضای تضامنی مدیران شرکت به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات نزد موسسه تودیع کند، تضمین مزبور پس از اتمام قرارداد و در صورت ایفای تعهدات و پس از تایید دستگاه ناظر به شرکت مسترد خواهد شد و شرکت حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در این مورد از خود سلب می نماید.

اصلاح و رفع اختلاف و فسخ قرارداد ( ماده شماره 9)

در صورتی ه موسسه تشخیص دهد شرکت از هر یک از مفاد یا مندرجات این قرارداد تخلف کرده و یا در نحوه انجام کار قصور داشته و یا به هردلیلی از انجام موضوع قرارداد امتناع می کند، می تواند در جهت جلوگیری از تضییع حقوق خود نسبت به به فسخ قرارداد یا اخطار کتبی فاصله زمانی ... ماهه و بنا به تشخیص واعلام خود اقدام کند و شرکت ملزم به جبران خسارات وارده است. همچنین موسسه می تواند از تمامی وجوه و دارایی ها وتضمین های شرکت نزد خود، مطالبات و خسارات وارده را راسا برداشت و یا به هرنحوی که مقتضی بداند اقدام نماید و شرکت حق ادعا و اعتراض در این خصوص را سلب نمود.

در صورتی که دستگاه های موضوع قرارداد عمکلرد مطلوبی نداشته باشند که در نتیجه باعث عدم خدمات دهی مناسب گردد. بعد از ...مرحله اخطار کتبی به شرکت، که هرکدام در یک فرصت .... روزه به شرکت ابلاغ خواهد شد وعدم رفع مشکل توسط شرکت، موسسه حق دارد قرارداد را به صورت یک جانبه فسخ و تمامی خسارات حاصله را از شرکت اخذ نماید.

در صورتی که به تشخیص دستگاه ناظر، شرکت در انجام تعهدات خود تعلل ورزیده و یا قصوری مرتکب شده و یا خودداری از انجام آن نماید موسسه حق دارد بعد از اعلام مورد پیش آمده به شرکت به صورت کتبی در صورت عدم رفع عیب از سوی شرکت بعد از یک ماه قرارداد را فسخ کرده و مراتب را به شکل کتبی به اطلاع شرکت برساند. مراحل فسخ قرارداد با توجه به مصالح موسسه توسط دستگاه ناظر تعیین خواهد شد.

شرکت حق فسخ این قرارداد را از خود سلب نمود و در صورتی که موسسه ..... مایل به ادامه همکاری نباشد، بایستی مراتب را حداقل ... ماه قبل و به شکل کتبی به طرف دیگر اعلام کند.

موسسه می تواند در صورت لزوم در جهت حسن اجرای این قرارداد و رعایت قوانین، شرایط اختصاصی را که لازم می داند به این قرارداد الحاق کند، تمامی الحاقیه های این قرارداد با امضای طرفین معتبر خواهد بود.

فسخ این قرارداد تعهداتی را که قبل از فسخ برای طرفین به وجود آورده وتا لحظه فسخ قرارداد به آنها عمل نشده است را نقض نخواهد کرد.

در صورت فسخ این قرارداد شرکت موظف است در صورت درخواست موسسه ، مکان های بازاریابی شده را به نحوه مقتضی به موسسه منتقل کند.

طرفین توافق کردند که تمامی اختلافات حاصله از تفسیر یا اجرای قرارداد را بدوا از طریق مذاکره دوستانه حداکثر ظرف مدت.... کاری و سپس از طریق داوری حل و فصل کنند.

اسناد و مدارک ( ماده شماره 10 )

مالکیت اسناد، مدارک مرتبط با این قرارداد که در اختیار شرکت قرار گرفته متعلق به موسسه می باشد و شرکت علاوه بر حفظ محرمانگی اسناد و مدارک مربوطه ملزم به تحویل باقیمانده آنها به موسسه می باشد.

انتقال قرارداد ( ماده شماره 11)

این قرارداد به شکل کلی قابل انتقال به غیر نخواهد بود ولی بدیهی است شرکت می تواند جهت اجرای قرارداد از نمایندگان خود در.... استفاده کند.

فورس ماژور ( ماده شماره 12)

هرگاه به علل عوامل قهریه غیر قابل پیش بینی مانند سیل و زلزله و.... که رفع آن خارج از حیطه قدرت طرفین است و در اثر آنها هریک از طرفین قادر به ایفای تعهدات خود نباشند، باید مراتب بلافاصله پس از وقوع کتبا به طرف دیگر اطلاع رسانی شود. در این صورت این قرارداد در مدت فورس ماژور به قوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند.لیکن تعهدات طرفین تا رفع عامل بازدارنده به حالت تعلیق درخواهد آمد. در صورتی که حالت فورس ماژور بیش از ..... ماه به طول بی انجامد طرفین نسبت به ادامه یا فسخ توافق خواهد کرد.

دستگاه ناظر ( ماده شماره 13)

موسسه نماینده خود را به عنوان دستگاه ناظر معرفی می کند تا برانجام تعهدات شرکت و امور مربوط به قرارداد نظارت کند. اهم شرح وظایف ناظر عبارت است از:

نظارت بر نحوه انجام کار و تعهدات توسط شرکت

تایید کتبی خدمات و فعالیت های انجام شده توسط شرکت، در هرمرحله حداکثر تا..... روز کاری بعد از دریافت گزارش انجام کار

جمع آوری نظرات کلیه عوامل موسسه و انعکاس آنها به شرکت و پیگیری انجام امور و اصلاحات نهایی لازمه در فرآورده های قرارداد.

نظارت مستمر تا انجام نهایی تعهدات شرکت و اتمام قرارداد

نشانی و اقامتگاه طرفین ( ماده شماره 14)

اقامتگاه و آدرس طرفین همان است که در ماه ا این قرارداد ذکر شده و هرگونه مکاتبات و اخطارها و... بنا به انتخاب طرفین به یکی از نشانی های مذکور شامل آدرس پستی، فکس یا ایمیل ارسال خواهد شد. چنانچه هریک از طرفین اقامتگاه خود را تغییر دهد، متعهد است آدرس جدید خود را حداکثر ظرف.... روز به شکل کتبی به طرف مقابل اعلام کند در غیر این صورت مکاتبات و مراسلات به نشانی قبلی ابلاغ شده تلقی می شود.

سایر شرایط ( ماده شماره 15)

هرگونه تغییر در موارد این قرارداد در صورت توافق طرفین و بعد از امضا الحاقیه ای، نافذ و معتبر خواهد بود.

بدیهی است هرگونه اصلاحیه و تجدید نظر در این قرارداد کبتا و با امضای نمایندگان مجاز بوده و بین طرفین قرارداد قابل اجرا و معتبر خواهد بود.

شرایط عمومی قرارداد ( ماده شماره 16)

شرکت مکلف به رعایت جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه های اجتماعی و عوامل کار و همچنین قوانین مرتبط به مالیات ها و عوارضی است و پرداخت تمامی مالیات های متعلقه بر این قرارداد و هرگونه حقوق دولتی متعلقه به این قرارداد و کسورات قانونی شرکت تماما برعهده شرکت بوده و مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر و جبران تمامی خسارات وارده ناشی از عدم ایفای مقررات برعهده شرکت است و موسسه هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد.

اعتبار و تعداد نسخه های قرارداد( ماده شماره 17)

این قرارداد در تاریخ ..... براساس موارد 219 و 10 قانون مدنی برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان لازم الاجرا و لازم الاتباع است . قرارداد حاضر مشتمل بر.... ماده و..... تبصره و در ...... نسخه بین طرفین امضاء و مبادله گردید که همه نسخ نیز دارای اعتبار واحد می باشند.

امضاء و مهر نماینده قانونی موسسه

امضاء و مهر نماینده قانونی شرکت

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.