این قرارداد بین شرکت ....به نمایندگی آقای....مدیرعامل و....عضو هیئت مدیره به آدرس .....شماره ی تلفن ....که از یک طرف در این قرار داد مجری نامیده خواهد شد و شرکت ....به نمایندگی آقای....مدیرعامل .... به شماره ی ثبت به آدرس .....شماره ی تلفن ....که از طرف دیگر در این قرارداد کارفرما می باشد طبق شرایط ذیل منعقد می شود.

ماده ی اول : موضوع قرارداد

 1. ارائه دادن خدمات مشاوره و کارشناسی بر طبق دستورالعمل ضوابط و شرایط خدماات پس از فروش که در صنعت خودرو از سمت وزارت صنایع و معادن در جهت نظارت بر امور و فعالیت ها ی خدماتی پس از فروش شرکت .... و نمایندگی های مجاز آن که در راستای بهبود کیفیت ارائه ی خدمات و جلب رضایت مشتری فعالیت میکنند تصویب و ابلاغ شده است.
 2. جمع آوری نمودن و سپس تحلیل کردن پرسشنامه های ارزیابی رضایت مشتریان و سپس تهیه کردن گزارش از آن طبق دستوالعمل های تصویب شده برای اندازه گیری رضایت مشتریان در 3 حوزه ی کیفیت محصول – خدمات فروش – خدمات پس از فروش
 3. بررسی نمودن شکایات مشتریان تمامیه خودرو های تولید شده توسط شرکت .... بر طبق مصوبه ی وزارت صنایع و معادن
 4. انجام دادن هر نوع خدمات کارشناسی دیگر که از سمت کارفرما محول به مجری شود.

ماده ی دوم : شرح خدمات

شرح خدمات در ج شده در ماده ی 1 قرارداد به شرح زیر می باشد:

شرخ خدمات بند 1 ماده ی اول

بازرسی نمودن از شرکت خدمات پس از فروش و همچنین تعمیرگاه های مجاز ..... و شهرستان های سراسر کشور طبق دستورالعمل مصوب 2 مرتبه در سال خواهد بود.

تهیه ی گزارشی تحلیلی از شرکت خدکات پس از فروش و همچنین تعمیرگاه های مجازی که ارزیابی شده اند و تعیین نمودن مغایرت های آنها بر طبق الزامات دستورالعمل ذکر شده و ارائه دادن آن به کارفرما.

دریافت نمودن نظر مشتریان تعمیرگاه های مجاز و جمع بندی نمودن نظرات و تهیه ی گزارشات تحلیلی مربوطه

بررسی کردن مشکلات و همچنین نارسایی های عمومی در جهت ارائه ی خدمات پس از فروش و هنگام سازی استانداردهای ابلاغی و بررسی نمودن اقدامات ممکن جهت رفع نمودن مشکلات موجود.

شرح خدمات بند 2 ماده ی اول

اندازه گیری کردن رضایت مشتریانتمامیه خودروهای تولید شده ی شرکت .... بر طبق دستورالعمل های اجرایی اندازه گیری رضایت مشتریان خودرو های ساخته شده در داخل و تهیه ی گزارشات مربوطه شامل :

تعیین نمودن میزان رضایت مشتری نسبت به هر کدام از بخش های کیفیت محصول – خدمات فروش – خدمات پس از فروش

رسم کردن نمودارهای اولویت خصوصیات مربوط به هر کدام از 3 بخش بالا و سپس تعیین کردن اولویت های آنها برای انجام اقدامات اصلاحی

تهیه کردن جدول 10 عیب اولی که توسط مشتریان خودروها عنوان شده است همراه بال ذکر نمودن فراوانی و همچنین درصد تکرار آنها

شرح خدمات بند 3 ماده ی اول

بررسی نمودن شکایت های مشتریان خودروهای تولید شده در شرکت .... و انجام دادن مصاحبه و بررسی کردن فنی خودروها و قطعات متعلقه ی آن ها

تهیه نمودن گزارش فنی از عیوب و اعلام کردن آن به کارفرما

پیگیری موضوع برای رفع عیب ها ی موارد ذکر شده

در صورت لازم بودن بازدید و بررسی مجدد از موارد ذکر شده

تهیه کردن گزارش ها ی آماری سالیانه تمامیه شکایت ها و عیب ها ی آنها و ارسال آن به کارفرما

شرح خدمات بند 4 ماده ی اول

انجام دادن هر نوع کار کارشناسی و تحقیقی و مشاوره ای و ارائه ی مربوطه در مورد ارتقا دادن کیفیت اجزاء و قطعات و خودروها و کیفیت ارائه نمودن خدمات تعمیرگاه هایی که مجاز و مورد توافق طرفین قرارداد هستند.

ماده ی سوم :مدت اجرای قرارداد

قرارداد ارائه نمودن خدمات مشاوره ای و کارشناسی شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش در صنعت خودرو

مدت زمان اجرای قرارداد از تاریخ .... تا لغایت .... است.

تبصره ی 1 :در صورتی که طرفین توافق کنند قرارداد برای مدت معین دیگر تمدید می شود.

اگر در پایان مدت قرارداد کار ها و فعالیت هایی برای اجرا وجود داشته باشند تا اتمام یافتن آنها و ارائه نمودن گزارش قرارداد اعتبار دارد.

ماده ی چهارم : مبلغ قرارداد

حق الزحمه ی بازدید هر تعمیرگاه مجاز .... ریال می باشد.

حق الزحمه ی خدمات مشاوره ای و کارشناسی طبق ساعت کار :

 • کارشناسی مشاور ساعتی .... ریال
 • کارشناس ارشد ساعتی .... ریال
 • کارشناس ساعتی .... ریال

بر حسب نفر ساعت کار انجام گرفته بعلاوه ی ضریب تعادل 1/7 برای هزینه های سربار که شامل مالی – اداری و هزینه ها ی اعمال قوانین کار و هزینه های کارمزد مالیات و ....محاسبه میشود سپس صورتحساب صادر می گردد.

حق الزحمه ی بازرسی و بازدید شرکت اصلی خدمات پس از فروش .... ریال می باشد.

حق الزحمه ی عملیات مربوط به بند 3 از ماده ی اول این قرارداد طبق بند 2 از ماده ی چهارم اقدام می گردد.در صورت احتیاج به آزمایشات فنی برای تشخیص دادن عیب ها ی قطعات و یا مجموعه ها و ارائه ی نظر کارشناسی هزینه ی مربوطه با ارائه نمودن اسناد معتبر قابل پرداخت کردن می باشد.

تبصره ی 2 :دیگر هزینه هایی که در این قرارداد پیش بینی نشده است با توافق طرفین و طبق مورد تعیین می شود.

تبصره ی 3 : هزینه ی ایاب و ذهاب و اقامت و غذا که مربوط است به بازدید کردن از هر تعمیرگاه مجاز که خارج از استان .... است مبلغ ..... ریال می باشد که بر اساس بند 1 از ماده ی پنجم پرداخت خواهد شد.

ماده ی پنجم : نحوه ی پرداخت

در مورد بند 1 از ماده ی اول گزارشات تهیه شده از اجرای قرارداد پس از اجرای بازدید هر دوره به کارفرما اعلام می گردد و صورتحساب های انجام شدن خدمات در هر دوره ی زمانی تنظیم میشود و همراه با ذکر نمودن انواع گزارشات ارسالی به کارفرما ارائه می گردد تا برای پرداخت حق الزحمه و مبالغ صورتحساب اقدام به عمل آید.

در مورد بند 2 از ماده ی اول گزارشات تحلیلی بر اساس دستور العمل اجرایی اندازه گیری رضایت مشتری به کارفرما ارائه می گردد.صورتحساب های انجام دادن خدمات هر 3 ماه یکبار به کارفرما اعلام میشود تا برای پرداخت حق الزحمه اقدام کند.

در مورد بند 3 از ماده ی اول لازم به ذکر است که صورت حساب های انجام خدمات هر 3 ماه یکبار به کارفرما اعلام میشود تا نسبت به پرداخت حق الزحمه اقدام کند.

در مورد بند 4 از ماده ی اول خدمات انجام شده طبق بند 2 از ماده ی چهارم محاسبه می شود و سپس به کارفرما اعلام می شود تا حق الزحمه را پرداخت نماید.

مبلغ های صورتحساب ها پس از وضع بیمه و مالیات و... در وجه مجری پرداخت می شود.

ماده ی ششم :تعهدات مجری

 • مجری تعهد دارد در انجام فعالیت ها از کارشناسان با تجربه استفاده نماید و تمامیه اطلاعات را محرمانه بدارد.
 • مجری تعهد دارد تمام گزارشات را زمان مقرر و با نهایت کیفیت و جامعیت مناسب به کارفرما ارسال کند و درصورتی که کارفرما با اعلام کتبی نظرات اصلاحی در چارچوب دستورالعمل بر روی گزارشات داشته باشد مجدد گزارشات توسط مشاور بازنگری می شود و به کارفرما ارائه می شود.

ماده ی هفتم : تعهدات کارفرما

 • کارفرما تعهد دارد برای تسهیل حضور مجری برای جامعه به شرکت خدمات پس از فروش اقدامات لازم را انجام دهد.
 • کارفرما تعهد دارد که حق الزحمه یو همچنین مبالغ صورتحساب های دریافت شده از مشاور را طی مدت .... روز در وجه مجری پرداخت کند.

ماده ی هشتم : فورس ماژور

اگر هر کدام از طرفین قرارداد به دلیل شرایط بوجود آمده نتوانند به تعهداتشان عمل کنند و رفع شرایط بوجود آمده از دستشان خارج باشد مثل جنگ یا سیل و...اگر بنا به این دلایل اجرای قرارداد بیشتر از .... ماه توقف یابد هریک از طرفین می توانند با اعلام کتبی و ذکر کردن مهلت یک هفته ای نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند یا مدت قرارداد را افزایش دهند.

ماده ی نهم : شیوه ی حل اختلاف

هنگام بروز هر نوع اختلاف در تفسیر و تعبیر و یا اجرای مفاد قرارداد طرفین قرارداد سعی میکنند از راه مذاکره ی مستقیم موضوع را حل و قصل کنند در غیر اینصورت آقای....فرزند..... داور مرضی الطرفین می شود و رای کتبی او برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

ماده ی دهم : اقامتگاه طرفین

اقامتگاه طرفین در مقدمه ی قرارداد قید شده و هر کدام از آن ها در صورت ایجاد تغییر در محل اقامتشان متعهد می باشند که این تغییر را به کتبا (یک هفته قبل از جابجایی)به اطلاع طرف مقابل قرارداد برسانند .

ماده ی یازدهم : فسخ قرارداد

این قرارداد در......ماده و .....تبصره و در .....نسخه تنظیم و تهیه شده که هر کدام حکم واحد دارند.

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.