قرارداد پیمانکاری جهت تجهیز خودرو به سیستم گازسوز

طبق توافقات صورت گرفته و همچنین ماده ی 10 از قانون مدنی ، قراردادهای خصوصی اگر مخالف صریح قانون نباشند در برابر افرادی که آنها را به منعقد کرده اند نافذ میباشد و در صورت تنظیم ، برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ی اول :این ماده به معرفی طرفین قرارداد میپردازد.(کارفرما و پیمانکار)

کارفرما :شرکت .....به مدیرت آقای ...... به نشانی : ........

پیمانکار : آقای .....فرزند....شماره ی ملی....صادر شده از ..... به نشانی : .....

ماده ی دوم :در رابطه با موضوع قرارداد خواهد بود.

موضوع قرارداد عبارت است از تجهیز ....دستگاه خودروی سواری .... به سیستم گازسوز

ماده ی سوم :در این ماده به زمان اجرای قرارداد می پردازیم.

برابر توافق طرفین قرارداد مدت اجرای قرارداد.... روز معادل .... ماه خواهد بود.زمان شروع قرارداد از تاریخ .... توسط کارفرما به پیمانکار خواهد بود.

جهت رفع هرنوع شبه تحویل کارگاه طی صورت جلسه با قید تاریخ به امضای طرفین قرارداد خواهد رسید.

ماده ی چهارم :حق الزحمه ی پیمانکار

تمام حق الزحمه ی ناشی از اجرا شدن این قرارداد برای پیمانکار مبلغ ....ریال معادل .... تومان است که در سه مرحله به شرح ذیل از سمت کارفرما به پیمانکار پرداخت میشود.

  • مبلغ ....ریال بعنوان پیش پرداخت در قبال تودیع ضمانتنامه ی معتبر اعم ازسفته یا چک پرداخت میشود.
  • مبلغ .... ریال پس از انجام شدن ..... درصد از موضوع قرارداد
  • مبلغ .... ریال باقیمانده از حق الزحمه نیز پس از پایان کار و انجام کامل موضوع قرارداد قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ی پنجم :مربوط به تعهداتی است که پیمانکار دارد.

  • طبق شرایط درج شده در قرارداد و همچنین در فرجه ی مقرر موضوع قرارداد را باید به صورت شایسته و احسن انجام و تحویل کارفرما بدهند.
  • طبق مبلغ پیش پرداخت که در بند یک از ماده ی 4 آمده است یک فقره چک تضمینی باید به کارفرما تحویل دهد.
  • پس از اینکه صورت جلسه تحویل کارگاه طبق مادهی سوم تنظیم شد بلافاصله شروع به کار کنند.

ماده ی ششم :مربوط به تعهداتی است که کارفرما دارد.

کارفرما تعهد دارد نهایتا تا یک هفته از زمان امضای قرارداد جهت صرفه جویی در زمان و رعایت وضعیت پیمانکار از جهت اقداماتی چون استخدام و بکارگیری نیروهای لازم ، تهیه ی تجهیزات و لوازم و...کارگاه جهت اجرای موضوع قرارداد را طبق شرایطی که در مادهی سوم درج شده تحویل پیمانکار دهد.

از این رو که انجام موضوع قرارداد در کارگاهی که مربوط به کارفرما است انجام میپذیرد ،پس حفاظت و نگهداری تجهیزات و وسایل پیمانکار در ایام تعطیلی کارگاه برعهده ی کارفرما خواهد بود.

کارفرما جهت نظارت داشتن بر اقدامات پیمانکار ،یک نفر را بعنوان نماینده جهت نظارت تعیین میکند و برای هماهنگی با پیمانکار طی نامه ی کتبی به او ابلاغ میدارد.شایان ذکر است که فرد نظارت کننده در برابر اعلام به پیمانکار ااز انجام هر مورد کار ، موظف میباشد تا .... ساعت نظر کتبی اش را نسبت به وضعیت کار تحویلی به پیمانکار اعلام کند.بدیهی میباشد کهعدم اقدام یا اعلام ناظر در موعد ذکر شده نسبت به کار های تحویلی موید سلامت بودن کار و عدم وجود ایراد در کار میباشد.ولی در هر صورت ناظر باید گواهی سلامت هر کدام از کارها را به پیمانکار بدهد.طبق این اساس تحویل دادن گواهی سلامت به پیمانکار یا عدم اعلام و اقدام ناظر ظرف مدت معین شده سبب عدم مسئولیت آتی پیمانکار میشود.

کارفرما تعهد دارد طبق ماده ی 4 حق الزحمه را پرداخت نماید.

و چک تضمین پیش پرداخت پیمانکار را در پایان قرارداد استرداد نماید.

ماده ی هفتم:سایر شروط

  • اگر در فورس ماژور یا مشکلات عدم ترخیص لوازم و کالاها از سمت گمرک ، پیمانکار از مدت معیین شده کار را دیر تر شروع کند ،ایراد متوجه حال ایشان نخواهد شد.
  • اگر عدم اجرای قرار داد بنابه هر دلیل ناشی از عدم همکاری به موقع هر کدام از طرفین باشد،شخص متخلف باید کلیه ی خسارات بوجود آمده را پرداخت نماید.
  • چنانچه کارفرما بنا به هر دلیلی از قرارداد منصرف شود مبلغ پیش پرداخت( در ماده ی 4 درج شده) برای خسارت به پیمانکار داده میشود و کارفرما باید چک تضمین را استرداد نماید.درصورتی که کارفرما از ادامه ی کار انصراف دهد ،علاوه بر اینکه بایداجرت کارهای انجام شده را بپردازد همچنین باید معادل مبلغ پیش پرداخت را بعنوان خسارت به پیمانکار دهد.
  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.