ماده ی اول :در رابطه با موضوع قرارداد است.

واگذار کردن امور و فعالیت های مربوط به تهیه ی مقدمات عملیات های اجرایی برای پرونده های مربوط به تسهیلات .... شرکت .... در قالب عقد کردن اجاره به شرطی که خریداران تملیک داشته باشند و پیگیری پرونده های مربوط در دادگاه های دادگستری و دوایر اجرایی ثبت تا مرحله ی ثبت اسناد برای انتقال اجرایی و توقیف کردن اتومبیل و تنظیم کردن صورتجلسه ی حراج اموال بازداشتی به سود موسسه و وصول کردن مطالبات موسسه.

 1. تهیه کردن مقدمات عملیات اجرایی پرونده های مرتبط به تسهیلات عقب افتاده ی شرکت در ارتباط با خودرو در قالب عقد قرارداد اجاره به شرطی که تملک طبق مفاد قرارداد صورت گیرد از سمت شعب کتبا به وکیل اعلام می گردد.
 2. پیگیری کردن صدور اوراق اجرایی و اخطاریه ها از اسناد رسمی و دوایر اجرایی جهت ابلاغ و انجام دادن تشریفات قانونی تا آخرین مرحله و همچنین تسویه حساب کردن و خاتمه دادن به پرونده ها و قانونی بودن روند طبق قرارداد.
 3. پیگیری نمودن پرونده های اجرایی که در دفاتر اسناد رسمی و دوایر اجرایی موجود هستند و رفع کردن نواقص آنها در مراجع ذکر شده تا آخرین مرحله و سپس تسویه و اتمام و مختومه کردن پرونده های ارجاعی .

تبصره :ارجاع دادن پرونده های مورد نظر بنا به تشخیص شعب های موسسه که در طی نامه ی رسمی و همراه با قید مشخصات ضامنین و بدهکاران و وثیقه گذاران براساس مورد با شماره ی کد شناسایی شان در شعبه به شرکت تجارت و اعتبار اعلام میشود .مواردی که از شعبه اعلام میشوند تابع مفاد و شرایط این قرارداد در مورد هرکدام از پرونده های ارجاعی هستند وقابل اجرا هستند.

ماده ی دوم : در رابطه با مبلغ قرارداد صحبت میکند.

مبغ قرارداد به میزان درصد نسبت به تمامی مبلغ های وصول شده از بدهی های به تعویق افتاده ی هر فرد در وجه وکیل پرداخت میشود.

 1. مبلغ ذکر شده در بالا بطور انحصاری بعد از وصول شدن در وجه وکیل قابل پرداخت می باشد و در صورت وصول نشدن وکیل حقی از این بابت ندارد.
 2. پرداخت کردن حق الزحمه ی وکیل در هر پرونده ی ارجاع شده پس از دریافت کردن مبلغ وصول از موسسه در آخر هر دوره ی دو ماهه قابل پرداخت است.
 3. قسط هایی که با پیگیری و مصالحه ی وکیل قبل از هرگونه اقدام اجرایی وصول میشود نیز شامل پرداخت حق الزحمه خواهد بود.

تبصره :میزان.... درصد از مبالغ وصولی از مقطع .... لغایت .... حداکثر به مبلغ .... ریال به وکیل جهت انجام خدمات مربوط به خدمات قبلی که در تاریخ ....منقضی شده پرداخت میگردد.

ماده ی سوم : مدت قرارداد

مدت قرارداد 1 سال از تاریخ ...... تا ..... است که به شرح مفاد قرارداد با توافق کتبی طرفین قرارداد امکان تمدید و تجدید را دارد.

ماده ی چهارم :در مورد شرایط قرارداد است.

تهیه و بررسی پاسخ داده شده به مکاتبات در رابطه به پیگیری از راه دوایر اجرا و محاکم و دیگر ارگان های ذیربط براساس محتویات پرونده ها بر عهده ی وکیل خواهد بود که در کمترین زمان به مراجع ذیصلاح که طرف مکاتبه هستند بر حسب مورد ارسال میشود.

 1. اعلام و محاسبه ی دقیق مطالبات مربوط به هر پرونده براساس مفاد قراردادهای فرعی و کلی و لحاظ کردن وصول ها طبق مقررات بر عهده ی موسسه می باشد و وکیل همکاری های لازم را با در نظر گرفتن موارد بالا با موسسه خواهد داشت.
 2. هنگام اجرا شدن قرارداد همه ی پرداخت ها از طرف وثیقه گذاران و ضامنین و همکاران بطور مستقیم به حساب شعبه ی ذیمخدل موسسه انجام میگیرد.وکیل افراد فوق را در این زمینه ها راهنمایی و هدایت میکند.
 3. موسسه باید وصولی هر پرونده را متعاقب با ارجاع هر ... ماه یکبار به وکیل اعلام دارد.
 4. وکیل در هر پرونده نماینده ی تام الختیار موسسه با حق اعطا کردن نمایندگی به غیر جهت پیگیری در مراجع ذیصلاح و ذیربط است که با مسئولیت وکیل از سمت موسسه به مرجع های مربوط معرفی میشود.
 5. وکیل متعهد و موظف است که گزارشی از عملکرد و وضعیت ها ی پرونده های در حال اجرا را در مقاطع .... ماهه به شعب ذیمخدل گزارش کند.
 6. پرداخت هزینه های دفتر اسناد رسمی و حق الوکاله ی وکلای دادگستری و دوایر اجرایی ثبت و دیگر مراجع ذیربط و ذیصلاح که بطور قانونی مطالبه میشودو هزینه های مربوط به کارشناسی و دادرسی نیم عشر و دیگر هزینه های متعوقه از بابت یاد شده به وسیله ی وکیل پرداخت که هنگان تسویه کردن مانده ی بدهی از محل وجوهه دریافتی از مدیونین طبق مستنداتی که به شعب ذیمخدل ارائه شده به حساب وکیل منظور میشود.

تبصره ی اول:دیگر هزینه های جانبی که عبارتند ازهزینه ی شماره گذاری هزینهی پارکینگ عوارض شهرداری خلافی و مالیات طبق مستندات ارائه شده از محل ... کسر میشود.مستنداتی که یاد شده اند باید به شعبه ی ذیمخدل ارائه و تسلیم شوند.

تبصره ی دوم :میزان حق الوکاله ی امور اجرایی که همان اجرای ثبت و احکام محاکم دادگستری است.

در چارچوب تعرفه ی مقرر شده در ماده ی 13 از آیین نامه ی مصوب 5/5/1385 حداکثر .... درصد نسبت به محکوم به یا مورد اجرا حداکثر تا مبلغ .... ریال تعیین میگردد.

تبصره ی سوم:میزان حق الوکاله در دعاوی مالی براساس تعرفه ی مقرر شده در ماده ی 3 از آیین نامه ی مصوب شده که در بالا ذکر شد از حداقل .... ریال ....درصد بهای خواسته و حداکثر .... ریال است.چگونگی پرداخت کردن به وکیل طبق ماده ی 3 و4 آیین نامه ی مورد بحث باید به اجرا گذاشته شود.

وکیل در تمامیه اقداماتش صرفه و صلاح موسسه را باید در نظر داشته باشد و امین موسسه باشد و عملیات را ترتیبی اتخاذ و تعقیب کند که طبق زمان معقول و باتوجه به مقررات قانونی تکلیف پرونده های ارجاعی را مشخص کند و آنها را مختومه نماید و تا هنگام پایان یافتن کار نمیتواند آنرا فسخ کند.

اگر بدهکار وثیقه گذار یا ضامن دادخواست برای صدور قرار توقیف و باطل کردن عملیات اجرایی و اخذ تصمیم از سمت دادگاه در این رابطه ارائه کنند دفاع از پرونده و دیگر اقدامات بر عهده ی وکیل خواهد بود و بر اساس مورد موسسه نیز با وکیل همکاری لازم را میکند.

قرارداد طبق ماده ی 10 از قانون مدنی در ... ماده و ....نسخه و هرکدام از نسخه ها حکم واحد را دارند که به امضای طرفین در آمده اند.

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.