قرارداد مدیریت باغات و مزارع مکانیزه در کشور

ماده ی اول : طرفین قرارداد

شرکت کارفرما به مدیریت ..... و به شماره ی ثبت .... و نشانی .....

شرکت مجری به مدیریت ..... و به شماره ی ثبت .... و نشانی .....

ماده ی دوم : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد شامل اعمالی مدیریتی بشکل اصولی و کامل بر ....بر اساس موارد درج شده در ماده ی 4 از این قرارداد می باشد که جهت فراهم نمودن بستر مناسسب برای تولید از راه افزایش بازدهی و همچنین افزایش کیفیت محصولات و ارتقا دادن بهره وری بصورت مطلوب از منابع و در آخر توسعه ی بخش کشاورزی توسط دانش مهندسین باغات و مزارع مکانیزه از راه حضور داشتن بشکل مستمر در مزارع و باغات.

ماده ی سوم : مدت قرارداد

قرارداد از تاریخ .... تا ..... اعتبار دارد (1 سال زارعی بطور کامل ) و پس از اتمام اتقضای آن به شکل خود به خود اعتبارش را از دست خواهد داد و هیچ نوعی حقی را برای طرفین قرارداد ایجاد نخواهد کرد..

 

ماده ی چهارم : محل انجام قرارداد

باغات و اراضی مکانیزه به مساحت .... خکتار در حوزه ی عمل دهستان .... شهرستان .... استان.... به نشانی ..... متعلق به شخص کشاورز آقا/خانم ...... می باشد.

ماده ی پنجم : تعهدات طرفین

الف ) تعهدات نماینده ی مجری طرح مدیریت باغات و مزارع مکانیزه

تعیین نمودن و سپس ارائه ی دستورالعمل های فنی و همچنین ضوابط اجرای مورد نیاز که به طرف دوم قرارداد در مدت قرارداد ابلاغ می گردد.

ترغیب و تشویق کشاورزان .... جهت استفاده از خدمات فنی و مهندسی در مزرعه و علاوه بر آن ایجاد نمودن حلقه ی ارتباطی که موثر باشد بین کشاورزان و مهندسین باغات و مزارع مکانیزه در قالب همین قرارداد

اولویت در پرداخت نمودن تسهیلات و امکانات و نهادها کشاورزی به زارعین مزارع و باغ های مکانیزه که بهره مند از خدمات فنی و مهندسی در قالب همین قرارداد می باشند

نظارت داشتن بر عملکرد مهندسین مزرعه و باغات مکانیزه

اعلام نمودن عملکرد پایه ی تولید محصولات در منطقه های مورد عمل طرح جهت محاسبه نمودن میزان افزایش تولید

برگزار کردن دوره های آموزشی که برای مهندس باغات و مزارع مکانیزه نیاز است

پشتیبانی به شکل رسانه ای و همراه با وسایل کمک آموزشی برای اجرا نمودن دوره های آموزشی کشاورزان به واسطه ی مهندس باغات و مزرعه مکانیزه در قالب این قرارداد و مقررات

تعیین نمودن و سپس اعلام به واحد های تولیدی جهت تحت پوشش قرار گرفتن در طرح مهندسی باغات و مزرعه مکانیزه

تا جایی که امکان دارد محل استقرار برای مهندس باغات و مزرعه مکانیزه در بخش ها و یا دهستان تهیه شود

ب ) تعهدات مهندس باغات و مزرعه مکانیزه

برنامه ریزی جهت اجرای موضوع قرارداد بشکل مطلوب و انجام دادن امور محموله طبق شرایطی که اعلام شده و انجام دادن تمام وظایف محموله به شکل احسن و طبق دستورالعمل ها و همچنین ضوابط اجرایی که از سمت طرف اول قرارداد اعلام شده است.

اجرا و سپس پیگیری بصورت مستمر از دستورالعمل های فنی و همچنین اجرای ابلاغی در هنگام مدت قرارداد در باغات و مزارع مکانیزه ی تحت پوشش

اعمال مدیریت و ارائه نمودن مناسب ترین شیوه ها ی اجرایی در مراحل مختلف تولید در عملیات های اجرایی

شرکت نمودن در دوره های آموزشی که از طرف سمت اول قرارداد تعیین شده است و یا سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی تعیین کرده است

تهیه و سپس ارائه ی گزارش بصورت مستمر از روند پیشرفت کار ها در مراحل تولید و انعکاس دادن مشکلات و مسائل به طرف اول قرارداد

تهیه و تدوین و همچنین ارائه ی گزارش نهایی روند کار در مرحله ی تولید به طرف اول قرارداد ئ همچنین سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی استان

تکمیل نمودن شناسنامه ی زراعی و دیگر پرسشنامه های ارسال شده از سمت طرف اول قرارداد

انتقال دادن دانش و اطلاعات فنی به کشاورزان

در هنگام اجرای قرارداد در مورد اموالی که متعلق و در مالکیت طرف اول بوده است و به طرف دوم برای اجرای قرارداد بطور امانت داده شده این طرف دوم وظیفه دارد که با رعایت نمودن مقررات و صرفه و صلاح طرف اول اموالی که ذکر شده را متعارف نگهدارد و از تفریط و تعدی در استفاده از آنها بپرهیزد

ج) تعهدات کشاورز

کشاورز تعهد دارد که جهت ارتقا دادن بهره وری و تحقق یافتن اهداف طرح توصیات فنی و مهندسی باغات و مزرعه مکانیزه را اجرا و رعایت نماید.

کشاورز متعهد است پس از اینکه محصول را برداشت نمود و کیل گیری انجام داد و تایید مستند کارشناسی نسبت به پرداخت مبلغ سهم کشاورز از حق الزحمه ی مهندسی باغات و مزرعه مکانیزه به شکل وجه .و یا محصول اقدام کند

ماده ی ششم : مبلغ قرارداد

قرارداد مدیریت مزارع و باغات مکانیزه

از تمام مبلغ قرارداد که طبق جداول تعیین می شود سهم دولت .... درصد و سهم کشاورز .... درصد است.

تبصره : سهم کشاورز و دولت در ابتدای هر سال زراعی بوسیله ی مجری طرح مدیریت مزارع و باغات مکانیزه ی کشور تعیین و سپس ابلاغ می گردد.

مبنای محاسبه نمودن حق الزحمه ی مهندس مزرعه طبق جدول است.

چنانچه که بیشتر از .... درصد گستره تحت مدیریت مهدس مزرعه قطعه های زیر .... هکتار باشد با تاییدیه ی کمیته ی هماهنگی مهندس مزارع و باغات مکانیزه ی استان معادل با .... درصد بر حق الزحمه ی او اضافه می شود.

تبصره : طرف اول قرارداد هیچ تعهدی در برابر پرداخت مبلغ سهم کشاورز به مهندس مزرعه و باغات مکانیزه ندارد و آثار و تبعات منفی عدم پرداخت متوجه ی حال مجری طرح نمیشود.

ماده ی هشتم : شیوه ی پرداخت

.... درصد از سهام دوولت در مدت کاشت و داشت محصولات کشاورزی به مهندس ناظر بواسطه ی نماینده ی مجری طرح استان بصورت زیر پرداخت می شود :

.... درصد بعد از سبز شدن باغات و مزرعه تکمیل شدن قرارداد بصورت پیش پرداخت در برابر اخذ نمودن تضمین معتبر و مورد قبول امور مالی قابل پرداخت می شود.

..... درصد پس از اتمام مرحله ی رسیدن محصولات پس از تایید نماینده ی مجری طرح قابل پرداخت است

ادامه ی مبلغ قرارداد که شامل ... درصد از سهم دولت و. کل سهم کشاورز است بعد از برداشت و کیل گیری محصولات و تایید عملکردمهندس باغات و مزرعه مکانیزه پرداخت می شود

ماده ی نهم : کسر قانونی

تمامیه کسورات برعهده ی طرف دوم قرارداد است و بر اساس مقررات و قوانین کشور کسر بحساب مراجع ذی ربط پرداخت می گردد.

ماده ی دهم : رسیدگی به تخلفات و حل اختلاف

چنانچه اختلافی بین طرفین قرارداد بر سر تعبیر و تفسیر و نحوه ی اجرای قرارداد بوجود آید موضوع به داور مرضی الطرفین ارجاع داده می شود و داور بصورت رای قطعی و لازم الاجرا تصمیم می گیرد.

ماده ی یازدهم : تضمین انجام تعهدات

طرف دوم هنگام عقد قرارداد تضمین مورد قبول کارفرکا به میزان ..... درصد مبلغ قرارداد را به طرف اول می دهد.اگر بنابر تشخیص طرف اول مفاد قرارداد به درتی اجرا نگردد طرف اول حق دارد خسارتش را از ضمانت نامه وصول کند.

ماده ی دوازدهم : سایر موارد

اجرای قرارداد بواسطه ی مهندسین ناظر هیچ تعهد استخدامی یا دیگر تعهدی برای کارفرما ایجاد نمی کند.

در هنگام برئز دادن هر نوع سانحه ی ناشی از اجرای کار برای طرف دوم قرارداد هیچ نوع مسئولیتی متوجه ی طرف اول قرارداد نمیشود.

طرف دوم بدون کسب موافقت کتبی طرف اول حق واگذار کردن امور موضوع قرارداد را بشکل جزئی یا کلی را ندارد.

ماده ی سیزدهم : فسخ قرارداد

طرف اول قرارداد این حق را دارد که در صورت عدم رضایت از نحوه ی کار طرف دوم یا هر نوع کم کاری و اهمال بوسیله ی اخطار کتبی ....روزه بدون پرداخت غرامت قرارداد را یک طرفه فسخ نماید و طرف دوم حق اعتراض ندارد و خسارت واررد شده از مبلغ تضمین برداشت میشود و اگر خسارت بیشتر از مبلغ تضمین باشد طرف اول این حق را دارد که از طرف اول مبلغ را مطالبه نماید.

ماده ی چهاردهم : مواد و فسخ قرارداد

قرارداد در ....... ماده و..... نبصره در ..... نسخه تهیه و تنظیم شده است و تمام نسخ پس از امضا دارای ارزش یکسان است و مفاد آن مورد قبول طرفین قرارداد است و در تاریخ ...... به امضا در آمده است.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.