قرارداد شرکت در کمیسیونها در مورد ملک

طرف قرارداد یا همان جاعل آقای .... فرزند .... دارای شماره ی شناسنامه ی ....صادره از....متولد....ساکن....

طرف دوم قرارداد یا عامل آقای .... فرزند .... دارای شماره ی شناسنامه ی ....صادره از....متولد....ساکن....

موارد جعامله عبارت است از انجام و پیگیری همه ی امور اداری مربوط به ملک شماره ی ثبتی قطعه ی .... فرعی... از اصلی... و قطعه ی ....فرعی از اصلی...در اداره ی کل امورات اجرایی کمیسیون مطابق ماده ی 100 و در صورت نیاز در بقیه ی کمیسیون های داخلی شهرداری منطقه ی...جهت اخذ پلاک های ثبتی ذکر شده در بالا :

مساحت....مترمربع جهت کاربری مسکونی

مساحت....مترمربع جهت کاربری تجاری

همچنین رفع کردن تمام تخلفات ساختمانی درج شده در رای کمیسیون ماده ی 100 شهرداری به شماره ی...مورخه

تبصره :

تمام پرداخت ها به شهراری منطقه ... برابر با فیش برعهده ی جاعل میباشد و عامل هیچ مسئولیتی در برابر پرداخت فیش های واریزی ندارد و رفع تمامی تخلفات رای ماده ی 100 به جز توافق تجاری... متر مطابق مقررات شهرداری صورت میگیرد.

مدت قرارداد از تاریخ...الی....به مدت.... روز طبق تقویم رایج کشور تعیین میشود.

حق الجعاله به معنی اجرت عامل در مورد جعاله است که مبلغ ...ریال وجه رایج کشور است که جاعل تعهد دارد آنرا به شرح ذیل پرداخت کند.

  • مبلغ ... ریال در یک فقره چک به شماره ی ...عهده بانک .... بعنوان پیش پرداخت
  • مبلغ ... ریال در یک فقره چک به شماره ی ...عهده بانک .... به تاریخ ...
  • مبلغ ... ریال در یک فقره چک به شماره ی ...عهده بانک .... که طبق توافق بین طرفین تا زمان اخذ و ارائه ی پایانکار به وسیله ی عامل به جاعل دست داور مرضی الطرفین که در بند 4 مشخصاتش آمده بشکل امانت می ماند و سپس بعد نتیجه ی کار و دریافلت نمودن فیش واریزی شهرداری عامل استحقاق دریافت نمودن چک را دارد و داور مرضی الطرفین به عامل چک را عدت میکند.

قرارداد جعاله ی انجام امور و فعالیت های اداری و اجرایی شرکت در کمیسیون ها در مورد ملک جهت اخذ کارت پایان ساختمان

شروط قرارداد

  1. به منظور اخذ پایان کار پرداخت نمودن تمام فیش هایی که شهرداری صادر کرده است برعهده ی جاعل است.
  2. در صورتی که کوتاهی و قصور عامل در راستای اجرای مورد جعاله سبب عدم بخ نتیجه رسیدن شود جاعل میتواند یک جانبه قرارداد را فسخ کند البته با نظر داور مرضی الطرفین .بدیهی است که در صورت فسخ قرارداد حق الزحمه ی عامل به میزان پیشرفت کار طبق نظر داور مرضی الطرفین پرداخته میشود.
  3. اگر جاعل در پراخت اجرت و حق الجعاله تاخیر نماید جاعل مکلف میشود بابت هر روز تاخیر مبلغ ...ریال را بعنوان زیان و ضرر به عامل پرداخت نماید.
  4. طرفین آقای....فرزند....شماره ی شناسنامه ی .....صادره از....ساکن....را بعنوان داور مرضی الطرفین انتخاب میکنند تا درصورت هرگونه اختلاف در نحوه ی اجرای قرارداد مراتب کار از طریق او حل و فصل شوند و نظر ایشان قطعی است.
  5. در مواقع فورس ماژور طرفین قرارداد هیچ ادعایی نسبت به هم نخواهند داشت.

قرارداد در ....بند و ....تبصره در ....نسخه تهیه و تنظیم میگردد که هرکدام حکم واحد را دارد در تاریخ ...بین طرفین امضا و منعقد شد.

طرف اول جاعل و طرف دوم عامل

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.