قرارداد بررسی چگونگی وضعیت خودروهای تولیدی با استاندارهای ملی

ماده ی اول به موضوع قرارداد ارتباط دارد:

موضوع قرارداد به معنی بررسی شدن وضعیت خودروهای تولیدی شرکت مورد نظر از لحاظ منطبق بودن با استاندارهای اجباری ملی میباشد که این کار توسط موسسه ی تحقیقات صنعتی ایران و موسسه ی استاندارد انجام می پذیرد.

ماده ی دوم در رابطه با مدت اجرای قرارداد است:

که تعیین کننده ی مدت اجرای قرارداد از تاریخ شروع لغایت تاریخ اتمام آن است.

تبصره ی 1 : اگر طرفین به توافق و نظر مشترکی برسند این قرارداد برای مدت معین دیگری میتواند تمدید شود.

ماده ی سوم به نحوه ی اجرای قرار داد اشاره دارد:

شرکت بازرسی باید طبق استاندارد و دستورالعمل هایی که موسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعیین کرده خودروهای موضوع قرارداد را در راستای منطبق بودن آنها با استاندارد های ملی اجباری بررسی کند (موارد مورد بررسی در پایین آورده شده) و سپس گزارش نهایی خود را برای تصمیمگیری جهت صدور گواهینامه ی تایید نوع به موسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ارائه دهد.

 

 • بررسی کردن مدارک و هکچنین گزارشاتی که از تست نوع خودرو تهیه شده
 • بررسی کردن فرم های اطلاعاتی استاندارد
 • بازرسی و بررسی نمونه های خودرو برای چک کردن این موضوع که با فرم های اطلاعاتی استاندارد و گزارشات و مدارک ارائه شده تطبیق دارند یا خیر.
 • مراحل تولید شرکت به همراه طرح های کننترلی شرکت باید بررسی اولیه شوند و سپس تایید شوند.
 • باید بر آزمون های اشاره شده در استانداردهای ملی کشورمان در مراکز مخصوص تست که میتوانند در داخل یا خارج از ایران وجود داشته باشند نظارت انجام گیرد.
 • باید بصورت ادواری از مراحل تولید بازرسی های نظارتی صورت گیرد.

ماده ی چهارم به مبلغ قراردادها اشاره دارد و همچنین نحوه ی پرداخت آنها :

حق الزحمه ی این قرارداد ها عبارتند از:

 • حق الزحمه جهت بازرسی گزارشات آزمونها و مدارک و گواهینامه ها و بازرسی که از نمونه های خودرو بر اساس هر استاندارد انجام میپذیرد.
 • حق الزحمه به ازای نظارت کردن بر آزمون ها که به صورت درصد حق الزحمه ی آزمون است.

تبصره ی 2 :اگر برای یک عنوان استاندارد چند مدرک ارائه گردد علاوه بر اینکه هزینه ی بند اول اخذ میشود برای هر مدرک اضافی که بررسی شده نیز مبلغی (نهصد هزار ریال) دریافت خواهد شد.

تبصره ی 3 : اگر چندین نوبت بازرسی از خودرو انجام بگیرد به ازای هر نوبتی که بازرسی از نوع خودرو اضافی انجام گرفته مبلغی (پانصد هزار ریال) اخذ میشود.

ماده ی پنجم مربوط به تعهدات شرکت بازرسی است :

 • شرکت بازرسی تعهد دارد براساس مهلت مشخص شده در ماده ی دوم قرارداد برای انجام موضوع ماده ی سوم اقدام کند و سپس گزارش بدست آمده را به موسسه ی تحقیقات صنعتی ایران و استاندارد ارائه کند و یک نسخه از آن را نیز به شرکت بفرستد.
 • شرکت بازرسی موظف است همه ی اطلاعاتی را که دریافت کرده به همراه مدارک و مشاهدات و اسناد را محرمانه بدارد .

ماده ی ششم به تعهدات شرکت برمیگردد:

 • شرکت متعهد است تا برای نمایندگان و کارشناسان شرکت شرایط لازم را برای بازرسی و ارزیابی نمونه ی خودرو فراهم آورد.
 • شرکت تعهد دارد تا تسهیلات کافی برای کارشناسان و نمایندگان بازرسی را برای بازدید نظارتی ادواری که از خط تولید انجام مییرد و همچنین مدارک لازم برای استقرار سیستم های مخصوص کنترل و تضمین کیفیت و دسترسی پیدا کردن به مدارک کنترلی برای خط تولید فراهم آورد.
 • شرکت تعهد دارد طبق صورت حساب های دارای تصویر گواهی انجام تاییدیه و همچنین تاییدیه ی نماینده ی شرکت هستند واز شرکت بازرسی دریافت شده اند حداکثر ظرف مدت چند روز وجه او را پرداخت نماید.

تبصره ی 4 :

 • اگر حق الزحمه ی ذکر شده در مهلت تعیین شده پرداخت نگردد باعث متوقف شدن بقیه ی تعهدات شرکت بازرسی میشود و طبق مفاد ماده ی هفتم اقدام میشود.
 • اگر به دلیل عدم منطبق بودن با استاندارد های ذکر شده گواهینامه ی تایید نوع خودرو صادر نشود شرکت موظف است همه ی هزینه ها ی صورت گرفته را طبق ماده ی چهارم پرداخت کند.
 • اگر لازم باشد شرکت باید متهد شود که برای انجام آزمون های شرکت بازرسی در مراکز تست اقدام کند.همه ی هزینه های آزمون در مراکز تست خارج از کشور بر عهده ی شرکت است.

ماده ی هفت شیوه داوری و حل اختلاف :

اگر طرفین قرارداد به هرگونه اختلافی در اجرای مفاد قرارداد یا تفسیر و تعبیر آنها بر بخورند باید آنرا دوستانه بین خود حل کنند در غیر این صورت موضوع اختلاف به مراجعه ذیصلاح قانون ارجاع میشود و سپس رای کتبی که صادر شود بین طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ی هشت فورس ماژور :

فورس ماژور شامل شرایطی میشود که طرفین قرارداد به موجب آن نتوانند به تعهدات خود عمل کنند و حتی نتوانند شرایط را رفع کنند مثل زلزله جنگ و دیگر بلایای طبیعی. اگر بنا به دلایل ذکر شده اجری قوانین بیشتر از یک ماه متوقف گردد هرکدام از طرفین قرارداد میتوانند با اعلام کتبی و ذکر کردن مهلت یک هفته ای برای فسخ قرارداد اقدام کند یا مدت قرارداد را زیاد کند.

ماده ی نهم در مورد فسخ قرارداد است :

در صورتی اینکه نسبت به انجام تعهدات کوتاهی شود و هنوز مدت اقضای قرارداد نگذشته باشد با بازرسی ازهرکدام از طرفین قرارداد که باعث قطع یا توقف این همکاری شده اند و اعلام کتبی قراداد قابل فسخ میشود.

تبصر ه ی 5 :در صورت   فسخ قرارداد شرکت موظف است تمام هزینه های اقدامات اجرایی و در حال اجرا و خسارات بوجود امده را به شرکت بازرسی تا فسخ قرارداد پرداخت کند.

ماده ی دهم تغییر دادن نشانی :

اگر هر کدام از طرفین نشانی خود را تغییر دهند باید کتبا موضوع را به طرفدیگر اطلاع دهند در غیر این صورت ملاک برای ارسال نامه ها نشانی سابق است.

ماده ی یازدهم نسخ قرارداد است:

قرارداد در ماده و تبصره و نسخه ی مشخص تنظیم گردیده و به امضای طرفین قرارداد در آمده که هرکدام از آنها حکم واحد را دارند.

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.