قرارداد مشاوره فنی و مهندسی تهیه و اجرای طرح گردشگری و جذب سرمایه گذار در اراضی پلاک ثبتی .........

قرارداد اجرا و تهیه  طرح گردشگری و جذب سرمایه گذار

طرفین قرارداد( ماده شماره 1)

1-      طرف اول( مالک ) آقای ..... فرزند..... متولد..... شماره ...... شناسنامه ...... آدرس...... شماره تماس...........

2-      طرف دوم( مشاور طرح) شرکت ...... به شماره ثبت .........

 

موضوع قرارداد( ماده شماره 2)

موضوع قرارداد شامل اقدامات مهندسی و فنی مشاور و جذب سرمایه گذار به شرح مواد درج شده در بند2 ماده سوم قرارداد برروی اراضی مورد معرفی مالک به منظور اجرا و تهیه طرح گردشگری و دیگر طرح های قانونی متناسب با اراضی موضوع قرارداد که بوسیله مشاور تهیه و ارائه و همچنین تصویب خواهد شد.

آورده طرفین قرارداد ( ماده شماره 3)

1-      آورده مالک شامل زمین و همچنین مستحدثات اولیه کارخانه..... معرفی گردیده به نشانی :........ با مساحت ...... و زمین های اطراف آن که برطبق طرح تهیه شده به شکل دولتی و با بخش خصوصی به زمین اولیه کارخانه اضافه می گردد.

2-      آورده مشاور طرح که شامل تمامی خدمات مهندسی، فنی، اداری، جذب سرمایه ، بازاریابی و فروش و دیگر اقدامات مورد نیاز برای تهیه و تصویب طرح و تهیه نمودن طرح های اجرایی کلیه فازهای پروژه، مراحل اجرایی طرح و مدیریت تبلیغات برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار و سرمایه مورد نیاز و تهیه نمودن و انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری اجرای طرح و بهره برداری طرح گردشگری و یا سایر طرح هایی پیشنهاد شده از سوی مشاور طرح، در آورده مالک ضروری می باشد که تفصیل آن به شرحی که در ماده 4 آمده باشد.
تبصره 2: با توجه به اینکه اسناد مالکیت شامل بر ...... هکتار می باشد و بنابر ضرورت یکپارچگی طرح و اعلام مالک مبنی بر این موضوع که جذب تفاهم مالکین اراضی مجاور حداکثر تا مساحت طرح تهیه شده و مصوب گردشگری درج شده در این ماده امکان پذیر است، لذا تهیه طرح براین اساس مورد توافق قرار می گیرد.
تبصره 3: نقشه کروکی محدوده های اراضی مدنظر و نقاط اطراف که به عنوان پیوست قرارداد شماره دو می باشد.
تبصره 4: اسناد نقشه برداری اراضی در حال تهیه توسط مالک به عنوان پیوست شماره سه قرار تلقی می شود.
تبصره 5: نقشه بناهای موجود در کارخانه ....... به عنوان پیوست شماره 4 بوسیله مالک در اختیار مجریان مشاور طرح قرار بگیرد.
تبصره 6: عکس های هوایی محل موضوع قرارداد به عنوان پیوست شماره پنج

خدمات مشاور طرح( ماده شماره 4)

خدمات مشاور طرح در قالب سه فصل ذیل انجام می گیرد

1-      کنترل نمودن نقشه برداری، نظارت و تایید و تهیه نقشه برداری تکمیلی توپوگرافی

2-      اجرای مطالعات شناخت شامل پروژه شناخت منطقه

3-      انجام بازدیدها و برداشت های محلی، تهیه کردن طرح گردشگری و ایده پردازی

4-      بررسی های حقوقی ملک در مورد اسناد، املاک مجاور و منطقه

5-      انجام امور کارشناسی و اداری در مورد ارائه طرح به مراجع ذیربط، انجام بازنگری ها، دفاع از طرح و اخذ تایید و مجوز های گردشگری

6-      مدیریت مکاتبات و مذاکرات با هدف پاسخگویی و رسیدن به تفاهم از نظر ضوابط قانونی و منافع ملک

7-      انجام مطالعات و تهیه طرح توجیه اقتصادی

8-      مذاکره و شناسایی و جذب سرمایه گذاران

9-      عقد قرارداد با سرمایه گذاران

10-  تهیه طرح و نقشه فاز بندی پروژه و زمان بندی اجرای زیرپروژه ها

11-  مدیریت نظارت بر عملیات ساخت و اجرا

12-  انعقاد قراردادهای مشاوره و پیمانکاری در مرحله ساخت

13-  مدیریت تبلیغات

14-  مدیریت فروش و بازاریابی

15-  طراحی مدیریت بهره برداری و نگهداری

وظایف و تعهدات مجری ( ماده شماره 5)

تعهدات و وظایف مجری در مورد عملیاتی کردن خدمات موضوع قرارداد ماده چهار با موارد زیر توافق می شود.

1-      مجری تعهد می کند برای انجام فعالیت های خود از نیروهای متخصص استفاده کند.

2-      مجری تعهد می کند همیشه منافع مالک را در اقدامات خود لحاظ کند.

3-      مجری تعهد می کند در تمامی مراحل تهیه طرح گردشگری، طرح را به مالک ارائه نموده و نظرات او را با لحاظ ملاحضات قانونی و فنی تامین کند.

4-      مجری تعهد می کند نتیجه مذاکرات با سازمان ها در طول جلساتی به مالک اطلاع داده و اقدامات مرتبط را با هماهنگی وی دنبال کند. لازم به ذکر است که برای جلسات و تفاهمات باید صورتجلسه تنظیم شود.

5-      مجری تعهد می کند اطلاعاتی از مالک را که در اختیار دارد محرمانه تلقی کند.

6-      مجری تعهد می کند در مرحله طراحی و اجرا به نحوی عمل کند که از تمامی ظرفیت های موجود محل پروژه شامل بناهاو...استفاده گردد و تخریب را به حداقل برساند.

7-      مجری تعهد می کند در عقد قراردادها و رسیدن به تفاهمات با سرمایه گذاران و... حداکثر منافع طرفین قرارداد را مدنظر قرار دهد. عقد این دست از قراردادها با جلب موافقت مالک میسر می شود.

8-      مجری تعهد می کند بر اقدامات عوامل خود نظارت کند تا همیشه اخلاق، دقت و سرعت در کار انجام شود.

9-      برنامه ریزی و تلاش جهت توسعه اراضی به جهت یکپارچه سازی طرح جامع گردشگری منطقه از راه اخذ زمین های اطراف از مجاری قانونی ( منابع طبیعی و...) پیگیری شود.

وظایف و تعهدات مالک ( ماده شماره 6)

تعهدات و وظایف مالک در مورد عملیاتی شدن موضوع قرارداد با مفاد زیر توافق می شود:

1-      نقشه های مسطحاتی دراختیار مشاور قرارگیرد.

2-      تصاویر مربوط به اسناد مالکیت اراضی در اختیار مشاور طرح قرار گیرد.

3-      نامه های معرفی مشاور طرح یا اشخاص معرفی شدن از سوی او را به عنوان نماینده مالک به سازمان های مرتبط مانند منابع طبیعی و میراث فرهنگی و... صادر نماید.

4-      ساختمانی را برای مستقر شدن مشاور طرح و عوامل او در محل پروژه مجهز نموده و تحویل دهد.

5-      مستندات مربوط به مکاتبات و تعهدات احتمالی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد اراضی موضوع قرارداد مانند میراث فرهنگی و شهرداری در اختیار مشاور طرح قرار داده شود.

6-      مشاور طرح این اختیار را داشته باشد تا وفق تعهدات درج شده در ماده 5 نسبت به پیگیری امور پروژه از جمله در رابطه با دیگر سازمان ها اقدام کند.

7-      از ایجاد تعهدات جدید به ارگان ها و سازمان ها در مورد اراضی موضوع پروژه، جدای از روال مشخص شده در این قرارداد خودداری شود.

8-      نقشه ها و اسناد مرتبط با سازه های موجود در محل پروژه و دیگر اطلاعات که به تهیه طرح و بهبود آن کمک می کند و در اختیار اوست را به مشاور طرح تحویل دهد.

9-      نظر به اینکه مشاور طرح فارغ از این قرارداد در حوزه های اجرای عملیات ساختمان سازی، راهسازی و ... فعالیت کند مالک موافقت می کند تا در صورت واگذاری این دسته از امور از طریق پیمانکاری به اشخاص ثالث، در شرایط مساوی کار در طی قرارداد لازم به مشاور طرح واگذار شود. همچنین مالک موافقت می کند تا مشاور طرح بتواند برطبق صلاحدید خود در جهت حفظ کیفیت های مورد نظر در پروژه به سرمایه گذاران جذب شده برای زیرپروژه های موضوع این قرارداد، خدمات طراحی و یا اجرایی ارائه کند.

10-  ارائه به موقوع مدارک ثبت شده مورد نظر مراجع قانونی مانند سازمان میراث فرهنگی و امور گردشگری

11-  تحویل زمین برای بررسی های کارشناسی تهیه طرح و پس از اخذ مجوز در جهت شروع عملیات اجرایی

حق الزحمه مشاور طرح ( ماده شماره 7)

حق الزحمه مشاور طرح به نسبت اراضی مختلف به شرح زیر توافق می شود:

1-      حق الزحمه مشاور طرح در مورد اراضی مالک، که اسناد مالکیت آن ها را داراست و بلامعارض است به میزان......% ارزش های استحصالی آنها می باشد.

2-      حق الزحمه مشاور طرح در مورد اراضی مالک، که اسناد مالکیت آن ها را داراست اما اراضی احتمالا دارای معارض می باشند، به میزان......% ارزش های استحصالی آنها می باشد.

3-      حق الزحمه مشاور طرح در خصوص اراضی مالک که سند مالکیت آنها را دارا نیست ولی از طریق تهیه طرح و تصویب و اخذ نمودن مجوزهای مرتبط و عملیات بعدی به شرح این قرارداد، واجد شرایط ارزش های افزوده تدریجی می شود، به ماخذ.......% ارزش استحصالی از آنها می باشد.

4-      حق الزحمه مشاور طرح در خصوص اراضی دولتی و منابع طبیعی که با پیگیری و تهیه طرح مشاور طرح در طراحی پروژه موضوع این قرارداد قرار می گیرد به میزان.........% ارزش های حاصله از آن ها می باشد.

نحوه پرداخت حق الزحمه مشاور طرح ( ماده شماره 8)

حق الزحمه بابت انجام خدمات موضوع این قرارداد از محل ارزش های حاصل شده از پروژه وفق حق الزحمه مشاور طرح موضوع ماده 7 به شرح زیر محاسبه و پرداخت می گردد:

1-      مالک جهت خدمات مشاور طرح وجهی به وی پرداخت نمی کند.

2-      در صورت حصول فضاها و بناهای انتفاعی، حق الزحمه مشاور طرح از بناها و فضاهای پروژه محاسبه و مشخص می گردد.

3-      در صورت رسیدن به منافع ریالی از فعالیت هایی همچون فروش زمین های پروژه، اخذ ورودی، درآمد های خدمات مدیریت بهره برداری و نگهداری و... حق الزحمه مشاور طرح به صورت ریالی محاسبه و پرداخت می شود.
تبصره 1: طرفین توافق می کنند که به خدمات مشاور طرح به شرح بندهای 1 تا 6 ماده .... معادل ........% حق الزحمه و به خدمات او جهت سایر بندها نیز معادل......% مابقی حق الزحمه تعمل خواهد گرفت.
تبصره 2: در هر مرحله از رسیدن به منافع به شرح بندهای 2 و 3 این ماده، حق الزحمه مشاور طرح مشخص و به او پرداخت می شود.
تبصره 3: تفکیک عادلانه سهم هردو طرف از فضاها و بناهای انتفاعی از طریق مصالح با توافق هیات کارشناسی انتخاب شده توسط طرفین قرارداد صورت می گیرد.

سایر مسائل مالی قرارداد( ماده شماره 9)

1-      هزینه های قانونی مربوط به این قرارداد و هزینه های اجرایی احداث پروژه در هر مرحله یا توسط مالک تعهد می گردد و یا به صورت تمایل مالک و با مشاوره مشاور طرح به ایشان و بررسی واریانت های مختلف به سه روش زیر اقدام می شود:
الف) با سرمایه شخص ثالث که از طریق جذب سرمایه گذار توسط مشاور و به عنوان آورده سرمایه گذار تامین می شود که با عقد قرارداد سه جانبه( مالک و مشاور طرح و سرمایه گذار) برای هر بخش از کار پروژه جداگانه توسط مشاور تهیه و تنظیم می شود و بین سه طرف مربوطه بعد از توافق اجرا می شود.
ب) با پیش فروش مستحدثات مربوط به افراد حقوقی و حقیقی
ج) برای پرداخت هزینه های تصویب طرح و اخذ جواز در ادارات دولتی و نهادها و یا اخذ سرمایه از بانک ها از طریق توافقات و قراردادهای سه جانبه بین مانند بند الف که متن آن توسط مشاور طرح تهیه و تنظیم می شود، اقدام می گردد.

2-      مشاور طرح تعهد می کند تا با طراحی و پیشنهاد مدل های مناسب سرمایه گذاری حتی المقدور هزینه های اجرای طرح از داخل خود پروژه و منافع آن قابل پرداخت باشد.

3-      مناسب با شرایط و مناسبات مالی این قرارداد، ساز و کار مفید مالی برای تحقق طرح پیش بینی و طراحی شود تا حقوق تمامی طرفین ذیربط مشخص باشد.

4-      حقوق مالی دولتی مربوط به این قرارداد در صورت تحقق آن طبق ضوابط قانونی رسیدگی شود.

مدت قرارداد ( ماده شماره 10)

زمان های مورد تفاهم در این قرارداد به صورت زیر می باشد:

1-      انجام مطالعات و تهیه طرح گردشگری و جداول سطح اولیه به منظور اخذ موافقت اصولی از سوی ارگان های مرتبط حداکثر .... ماه از زمان مبادله قرارداد و اخذ اطلاعات نقشه بردای مسطحاتی از سوی مالک

2-      انجام اصلاحات طرح و رفع اشکالات مورد نظر مراجع قانونی،  عملیات نقشه برداری تکمیلی، اصلاح و جانمایی طرح و اخذ نهایی موافقت اصولی حداکثر .... ماه از زمان بند یک

3-      تهیه جدول مرتبط با فازبندی پروژه ها زمان بندی عملیات اجرایی حداکثر .... ماه از زمان بند دو

4-      برنامه ریزی جذب سرمایه گذار برطبق جدول فازبندی و طراحی گونه های مختلف همکاری و عقد قرارداد با سرمایه گذاران حداکثر .... ماه از تاریخ بند 3

5-      اقدامات اجرایی برای جذب سرمایه گذار و سپس آغاز عملیات اجرایی و مدیریت و نظارت بر آن، حداکثر... ماه پس از زمان بند چهار
تبصره1: با توجه به گستردگی پروژه در سطح و حجم بالای عملیات، تامین مالی موردنیاز، افق نهایی شدن پروژه حدود.... سال توافق می شود.
تبصره 2: مشاور طرح متعهد است بعد از تحقق بند 2 برنامه ریزی لازم و تبلیغات و دعوت از سرمایه گذاران برای جذب سرمایه و سرمایه گذار را هدف گذاری کند. به نحوی که حداکثر از ابتدای سال دوم قرارداد عملیات اجرایی شروع شود.
تبصره 3: طرفین توافق دارند تا طراحی فعالیت و بهره برداری از فضاها، زیربناها و زیرساختهای آماده موجود در محل پروژه را در اولویت قرار دهند.

سایر توافقات (ماده شماره 11)

1-      آدرس طرفین به شرح زیر می باشد و کلیه مکاتبات ارسالی از طریق پست سفارشی و به آدرس دو طرف به منزله ابلاغ و تحویل رسمی تلقی می شود. در صورت تغییر آدرس هر کدام باید مراتب رسما به طرف دیگر اعلام شود.
آدرس مالک:........
آدرس مشاور طرح:..............

2-      در صورت وجود شرایط فورس ماژور، طبق تعریف قانونی آن به زمان بندی های قرارداد اضافه می شود. مسکوت ماندن غیر طبیعی پاسخ و بررسی دستگاه های دولتی ، خصوصا در رابطه با بند 2 ماده 10 از مصادیق فورس ماژور تلقی می شود.

3-      در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر و یا اجرای این قرارداد، موضوع از طریق گفت و گو و یا پیگیری از طریق مجاری قانونی به نتیجه می رسد.

4-      اعلام فسخ قرارداد از طرف مالک در صورت بروز هرکدام از حالت های زیر ممکن است:
در صورت عدم رعایت موافقت مراجع قانونی با صدور مجوز گردشگری و امکان نداشتن رفع موانع قانونی موجود، به مجری طرح حق الزحمه تعلق نمی گیرد. در این صورت کلیه حقوقی مادی و معنوی طرح ها و مطالعات مشاور طرح متعلق به او می باشد.
در صورت موافقت مراجع قانونی با صدور مجوز گردشگری و متعاقب آن در صورت تاخیرات بدون دلیل در انجام و ارائه خدمات بعدی وفق مفاد قرارداد که ناشی از اهمال یا ناتوانی مشاور طرح در انجام و ارائه خدمات موضوع قرارداد باشد، در شرایط اعلام یک طرفه از سوی مالک، در رابطه با موارد بالا ، وفق بند 3 این ماده در صورت عدم تفاهم بین مالک و مشاور طرح در حین اجرای کار به گونه ای که فسخ قرارداد اجتناب ناپذیر باشد، حق الزحمه مشاور طرح تا زمان اعلام فسخ از سوی مالک ، متناسب با مفاد این قرارداد و به میزان پیشرفت کار حاصل شده وبه علاوه درصد ارضی اضافه شده در ارائه طرح گردشگری یا سایر طرح ها و تصویب آن در سازمان های مرتبط حاصل شده است باید توسط مالک ظرف مدت .... ماه به صورت ریالی یا با اسناد بخشی از اراضی موضوع قرارداد به مشاور طرح پرداخت شود.

5-      مالک اقرار داد که قسمتی از اراضی موضوع قرارداد که برای آن سند دارد، در دست او می باشد و مورد سایر اراضی معرفی شده در محدوده اراضی که جزء طرح پروژه قرار می گیرد. همکاری لازم برای مذاکرات و حصول تفاهم با مالک رابه همراه مشاور طرح دنبال می نماید.

6-      مسائل پیش بینی نشده از طریق مذاکره و در نهایت بر طبق قوانین جاری کشور حل می شود.

7-      این قرارداد برطبق مواد 10 و 219 قانون مدنی مورد توافق دو طرف می باشد.

فسخ قرارداد ( ماده شماره 12)

این قرارداد در ........ماده و در........نسخه تنظیم و بعد از امضا دو طرف مبادله شده و همه نسخ دارای اعتبار یکسان است. 

1-      حق الزحمه مشاور طرح در مورد اراضی مالک، که اسناد مالکیت آن ها را داراست و بلامعارض است به میزان......% ارزش های استحصالی آنها می باشد.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.