مقالات قراردادها

1-نام دستگاه ( یا کارفرما): 2-نام نماینده دستگاه: 3-سمت نماینده دستگاه: 4-اسم شرکت (طرف قرارداد): شماره ثبت و تاریخ ثبت شرکت: 5-تاریخ تعیین صلاحیت و شماره شرکت: شماره:                تاریخ:                 توسط:
طرف قرارداد یا همان جاعل آقای .... فرزند .... دارای شماره ی شناسنامه ی ....صادره از....متولد....ساکن.... طرف دوم قرارداد یا عامل آقای .... فرزند .... دارای شماره ی شناسنامه ی ....صادره از....متولد....ساکن.... موارد جعامله عبارت است از انجام و پیگیری همه ی امور اداری مربوط به ملک شماره ی ثبتی…
قرارداد مشاوره فنی و مهندسی تهیه و اجرای طرح گردشگری و جذب سرمایه گذار در اراضی پلاک ثبتی ......... طرفین قرارداد( ماده شماره 1) 1-      طرف اول( مالک ) آقای ..... فرزند..... متولد..... شماره ...... شناسنامه ...... آدرس...... شماره تماس........... 2-      طرف دوم( مشاور طرح) شرکت ...... به شماره ثبت…
این قرارداد در تاریخ(مشخص شده) بین شرکت .... به نمایندگی .... بعنوان حق العمل کار از یک سمت و شرکت .... به آدرس....بعنوان امر از سمت دیگر با در نظر گرفتن شرایط و جهات زیر عقد میگردد. آقای ...بعنوان حق العمل کار مسئولیت تهیه ی اقلام مورد نیاز شرکت را…
در ادامه نمونه ای از قرارداد تعیین میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز خودرو های ساخت داخل، آورده شده است. این قرارداد فی ما بین شرکت ......... به نمایندگی ..........(مدیرعامل) و..........(نائب رئیس هیئت مدیره) به نشانی...........که در این قرارداد شرکت بازرسی نامیده می شود از یک طرف و شرکت ................به…
ماده ی اول :در رابطه با موضوع قرارداد است. واگذار کردن امور و فعالیت های مربوط به تهیه ی مقدمات عملیات های اجرایی برای پرونده های مربوط به تسهیلات .... شرکت .... در قالب عقد کردن اجاره به شرطی که خریداران تملیک داشته باشند و پیگیری پرونده های مربوط در…
  نمونه قرارداد ارزشیابی کیفی خودروها این قرارداد فی مابین شرکت ..... به نمایندگی .......(مدیرعامل) و...........(عضو هیئت مدیره) به آدرس.............که در این قرارداد شرکت بازرسی نامیده می شود. از یک طرف و شرکت .........به نمایندگی .........(مدیرعامل)به شماره ثبت ...........به آدرس...........و به شماره تلفن............که در این قرارداد "شرکت" نامیده می شود.…
طبق توافقات صورت گرفته و همچنین ماده ی 10 از قانون مدنی ، قراردادهای خصوصی اگر مخالف صریح قانون نباشند در برابر افرادی که آنها را به منعقد کرده اند نافذ میباشد و در صورت تنظیم ، برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود. ماده ی اول :این ماده به معرفی…