1. شرکت با مسئولیت محدود بهتر است یا سهامی خاص
 2. برای تاسیس و ادامه فعالیت شرکت سهامی خاص، وجود حداقل سه سهامدار (سه شریک) لازم است اما برای تاسیس و ادامه فعالیت شرکت با مسئولیت محدود، وجود دو شریک، کافی است.
 3. به هنگام تاسیس شرکت سهامی خاص، افتتاح حساب بانکی، برای واریز سرمایه شرکت، بنام شرکت در شرف تاسیس و ارائه رسید واریز بخش نقدی سرمایه به اداره ثبت شرکت ها الزامی است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود، تایید مدیر عامل مبنی بر اینکه سرمایه شرکت، به او سپرده شده برای اداره ثبت شرکت ها کافی است.
 4. در شرکت سهامی خاص، اعضای هیات مدیره باید حداقل سه نفر باشند در حالی که در شرکت با مسئولیت محدوداعضای هیات مدیره ممکن است دو نفر باشد
 5. در شرکت سهامی خاص، اعضای هیات مدیره باید الزاماً از بین سهامداران انتخاب شود در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود، لزومی ندارد که اعضای هیات مدیره شرکت از شرکای شرکت باشند.
 6. در شرکت سهامی خاص، مدت مدیریت اعضای هیات مدیره در یک دوره نمی تواند بیش از دو سال باشد هر چند که می توان آنها را برای دوره های دو ساله پیاپی، انتخاب کرد در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود، مدت مدیریت اعضای هیات مدیره، می تواند به صورت نامحدود، تعیین گردد.
 7. در شرکت سهامی خاص، مدت مدیریت مدیرعامل نمی تواند بیش از دو سال تعیین شود هر چند که می توان او را برای دوره های دو ساله پیاپی انتخاب کرد در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود، مدت مدیریت مدیرعامل می تواند به صورت نامحدود، تعیین گردد.
 8. در شرکت سهامی خاص، وجود و تعیین بازرس قانونی، الزامی است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود، وجود بازرس قانونی، الزامی نیست.
 9. اگر تعداد شرکای شرکت با مسئولیت محدود، بیش از ۱۲ نفر شوند الزاماً هیات نظار هم به ارکان شرکت، اضافه می شود در حالی که در شرکت سهامی خاص، با افزایش تعداد سهامداران، هیچ رکنی به ارکان شرکت، اضافه نمی شود.
 10. در شرکت سهامی خاص، وجود دفتر سهام و دفتر نقل و انتقال سهام، لازم است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود، الزامی برای وجود دفتر سهام و دفتر نقل و انتقال سهام، وجود ندارد.
 11. در شرکت سهامی خاص، صدور ورقه سهم، الزامی است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود، سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق سهام، در آید.
 12. در شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام، آزاد است و محدودیت های مربوط به نقل و انتقال سهام، استثناء بر اصل و به صورت محدود است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود، اساساً، سهم الشرکه را نمی توان به دیگری واگذار کرد مگر با رضایت سه چهارم شرکاء که اکثریت عددی هم داشته باشند.
 13. در شرکت سهامی خاص نقل و انتقال سهام از طریق اسناد عادی و با ثبت در دفتر نقل و انتقال سهام انجام میگیرد اما نقل و انتقال سهم الشرکه لازم است از طریق دفاتر اسناد رسمی و با تنظیم سند رسمی انجام بگیرد.
 14. در شرکت سهامی خاص، تقسیم سود، تنها به نسبت تعداد سهام سهامداران انجام می شود (مگر در مورد سهام ممتازه که قواعد خاص خودش را دارد) در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود، تقسیم سود، عموماً بر مبنای نسبت سهم الشرکه شرکاء انجام می پذیرد و انتخاب روش های دیگر برای تقسیم سود، برابر توافق شرکای شرکت، ممنوع نشده است.

 

Co., Ltd is better or PJs

 1. Joint Stock Company established and continued existence of at least three shareholders (three partners) It is necessary, however, to establish and keep Co., Ltd, the two partners is enough.
 2. When established private equity company, opening bank accounts, to deposit capital of the company, as the company was on the verge of establishing and providing the cash deposit is required capital to the Company Registration OfficeWhile Co., Ltd, confirmed that the company managing director, he was entrusted to manage the Company recorded is sufficient.
 3. Joint Stock Company, the board must have at least three people while in the limited liability company board members may be two.
 4. The Joint Stock Company, the board must necessarily be chosen from among the shareholders while at the limited liability company, does not have to be members of the board of partners.
 5. The Joint Stock Company for management board members for a period of not more than two yearsAlthough they can be for successive two-year periods, while in the limited liability company, for management board members can be unlimited, is determined.
 6. In the private equity company, for management director can not be appointed for more than two years, although that can be chose him for successive two-year periodsWhile Co., Ltd, Managing Director can be of unlimited duration, is determined.
 7. The joint-stock enterprise, the existence and determine the legal inspector is required while in a limited liability company, a legal inspector is not required.
 8. If the number of partners in a limited liability company, more than 12 are not necessarily the pillars of the company's Supervisory Board, is added while the private equity company, with an increase in the number of shareholders, no pillar to pillar of the company, added.
 9. The Joint Stock Company, the office and the office stock transfer of shares, is required while in a limited liability company, stock and office transfer of shares required for the existence of the office there.
 10. The Joint Stock Company, issuing shares sheets is required while in a limited liability company, its share in the form of equity partners can not, in comes.
 11. In the private equity company, transfer of shares, free and restrictions on transfer of shares, an exception to the principle of limited while the limited liability company, essentially, its share can not be transferred to another except with the consent of three-fourths of partners who have a numerical majority.
 12. The Joint Stock Company through the transfer of shares of common documents and the registration of transfer of shares is done in the officeBut its share is required transfers through official documents and offices by setting up a formal document.
 13. The private joint stock company, dividend, shareholders only in proportion to the number of shares is done (except for privileged shares which has its own rules) While Co., Ltd, dividend, generally on the basis of its share partners carried out and the choice of other methods for distribution of profits, the partners agreed, are not banned.
 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.